Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Vydání 1.
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020
337 stran : barevné ilustrace, formuláře ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-88361-06-0 (vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 317-322 a bibliografické odkazy
Kapitoly vysvětlují různé problémy a metody z oblasti řízení procesů a managementu kvality sociálních služeb..
001639873
Část 1 Řízení procesů sociálních služeb // 1 Jak řídit sociální služby 25 // 1.1 Manažerské dovednosti 28 // 1.2 Manažerské techniky 36 // 1.2.1 Plánování 36 // 1.2.2 Organizování 38 // 1.2.3 Rozhodování a odpovědnost 41 // 1.2.4 Kontrolování a ověřování 42 // 1.2.5 Komunikace v týmu 43 // 2 Etika v řízení sociálních služeb 47 // 2.1 Etika, morálka, mravnost, svědomí, svoboda, volby morálního jednání 48 // 2.2 Etika a právo 49 // 2.3 Etický problém a etické dilema 50 // 2.4 Trochu inspirace etickými teoriemi 51 // 2.5 Proces etického rozhodování 53 // 3 Vize, mise, strategie, cíle a plány - kam a kudy 57 // 3.1 Vize 58 // 3.2 Mise, poslání 61 // 3.3 Strategie a strategické řízení 62 // 3.4 Cíle 65 // 3.4.1 Plány 67 // 3.5 Procesy 69 // 3.6 Organizování 73 // 3.6.1 Odpovědnosti a pravomoci 74 // 4 Individuální plánování v praxi a správně 79 // 4.1 Legislativní vymezení pojmu a procesu individuálního plánování 80 // 4.2 Individuální plánování a zákon o sociálních // službách 80 // 4.3 Standardy kvality sociálních služeb 81 // 4.4 Podstata individuálního plánování 82 // 4.5 Individuální plán jako zdroj informací // pro poskytování sociální služby 83 // 4.6 Smysl individuálního plánování sjednané sociální služby 84 // 4.7 Proces individuálního plánování 85 // 4.8 Vymezení rolí a kompetencí v procesu // individuálního plánování 88 // 4.9 Tvorba individuálního plánu 89 // 4.9.1 Realizace plánu 90 // 4.10 Hodnocení individuálního plánu 90 // 4.11 Metoda 2Q 92 // 4.12 Výsledky a indikátory kvality pro domovy a služby pro seniory 93 // 5 Projev vážně míněného nesouhlasu v pobytových sociálních službách 95 // 5.1 Institut vážně míněného nesouhlasu a jeho pojetí 96 // 5.2 Nechci tady být 97 //
5.2.1 Možné projevy vážně míněného nesouhlasu během poskytování služby 98 // 5.2.2 Právo ve vážně míněném nesouhlasu 99 // 5.3 Kroky soudu / státního zastupitelství 99 // 6 Právo na přiměřené riziko klienta sociální služby 101 // 6.1 Legislativní rámec situací přiměřeného rizika 101 // 6.2 Kvalita života klienta sociální služby 104 // 6.3 Riziko jako součást každodenního života člověka 105 // 6.4 Přiměřené versus nepřiměřené riziko 106 // 6.5 Zasahování opatrovníků, rodinných příslušníků, poskytovatele, lékaře, zřizovatele a jiných osob 108 // 6.6 Spolupráce s rodinou, blízkými, opatrovníkem 109 // 6.7 Mapování, zhodnocení rizik a přínos pro klienta 109 // 6.7.1 Identifikace rizik 110 // 6.7.2 Posouzení schopností klienta s ohledem na minulé události 111 // 6.7.3 Stanovení rizikových oblastí 112 // 6.7.4 Zvládání rizik (stanovení vhodných opatření) 113 // Interní předpisy poskytovatele sociálních služeb 115 // 7.1 Interní předpisy a jejich význam ve fungování organizace 115 // 7.2 Struktura interních předpisů 116 // 7.2.1 Struktura interních předpisů podle úseků - vertikální členění 117 // 7.2.2 Struktura interních předpisů podle druhu registrované služby - horizontální členění 119 // 7.3 Proces vzniku a aktualizace interních předpisů 121 // 7.3.1 Soulad interních předpisů s legislativou i praxí v organizaci 121 // 7.3.2 Tvorba předpisů v organizaci 122 // 7.3.3 Platnost, účinnost, revize předpisů 123 // 7.4 Náležitosti a obsah interních předpisů 124 // 7.5 Interní předpis v organizaci 126 // 7.5.1 Oběh interního předpisu v organizaci 127 // 7.5.2 Informovanost a seznámení pracovníků s interními předpisy 128 // 7.5.3 Uložení, archivace, skartace 129 //
Část 2 Management kvality sociálních služeb // 1 Jak se připravit na inspekci kvality 133 // 1.1 Právní rámec inspekcí kvality sociálních služeb 133 // 1.1.1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 134 // 1.1.2 Vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění 135 // 1.1.3 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 136 // 1.1.4 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 136 // 1.2 Typy inspekcí 136 // 1.2.1 Základní inspekce 137 // 1.2.2 Inspekce v plném rozsahu 137 // 1.2.3 Následná inspekce 137 // 1.3 Předmět a zásady provádění inspekce 138 // 1.4 Metodika prováděných inspekcí 141 // 1.4.1 Složení inspekčního týmu 141 // 1.4.2 Oprávnění členů inspekčního týmu 142 // 1.4.3 Povinnosti členů inspekčního týmu 143 // 1.4.4 Podjatost člena inspekčního týmu 143 // 1.4.5 Místo a délka provádění inspekce 144 // 1.4.6 Průběh inspekce 144 // 1.4.7 Hodnocení plnění standardů kvality 145 // 1.4.8 Protokol o poskytování sociální služby 146 // 1.4.9 Námitky proti Protokolu o inspekci 147 // 1.4.10 Uložená opatření 148 // 1.4.11 Důkazy plnění kritérií 148 // Výběr z metod zlepšování 151 // 2.1 Cyklus PDCA 153 // 2.2 Brainstorming 154 // 2.3 Paretova analýza 156 // 2.4 Metoda 5W + 1H (Šest otázek) 157 // 2.5 Mentální mapy 158 // 2.6 Metoda 5x proč 160 // Modely a nástroje na měření a zvyšování kvality // sociálních služeb 163 // 3.1 Tři pilíře kvality sociálních služeb 167 // 3.1.1 Struktura 167 // 3.1.2 Procesy 168 // 3.1.3 Indikátory (výsledky) 168 // 3.2 Standardy kvality sociálních služeb 168 // 3.2.1 Rozdělení standardů sociálních služeb 170 // 3.3 CEN/TC 449 170 // 3.3.1 Obsah a rozsah navrhovaného standardu 171 // 3.3.2 Východiska 172 // 3.4 ISO/TC 314 173 // 3.5 Značka kvality v sociálních službách 176 //
3.5.1 Pro jaké sociální služby je certifikace určena 177 // 3.5.2 Základní motivační prvky pro podstoupení externí certifikace 177 // 3.5.3 Základní principy systému 177 // 3.5.4 Vznik a aktualizace systému Značky kvality 178 // 3.5.5 Metodika hodnocení 178 // 3.5.6 Platnost certifikace Značky kvality 179 // 3.5.7 Publicita certifikovaného zařízení 179 // 3.5.8 Domovy pro seniory a domovy // se zvláštním režimem 179 // 3.5.8.1 Komu je certifikace určena 179 // 3.5.8.2 Co je hodnoceno 180 // 3.5.9 Pečovatelská služba 181 // 3.5.9.1 Komu je certifikace určena 181 // 3.5.9.2 Co je hodnoceno 181 // 3.5.10 Ambulantní služby pro osoby se zdravotním postižením 182 // 3.5.10.1 Komu je certifikace určena 182 // 3.5.10.2 Co je hodnoceno 182 // 3.5.11 Značka kvality a Program Česká kvalita 183 // 3.6 E-Qalin® 184 // 3.6.1 E-Qalin® se zakládá na respektu // a úctě ke klientovi 186 // 3.7 Systémy řízení dle standardů ISO 187 // 3.7.1 Základní informace o mezinárodních // normách (standardech) 187 // 3.7.2 Systém řízení kvality dle standardu ČSN EN ISO 9001:2016 189 // 3.7.3 Audity systému managementu dle standardu ČSN EN ISO 19011:2019 198 // 3.8 Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb MPSV 201 // 3.8.1 Východiska 201 // 3.8.2 Principy a logický hodnotící rámec 204 // 3.8.3 Způsob hodnocení 207 // 4 Modely zlepšování 211 // 4.1 Model EFQM 211 // 4.2 Model CAF 217 // 4.3 Národní cena kvality České republiky 221 // 4.4 Absolutní řízení kvality - TQM 222 // 4.5 Balanced Scorecard 225 // 4.6 Controlling 229 // 4.6.1 Jaké jsou hlavní úkoly controllingu? 230 // 4.6.2 Sociální controlling 231 // 4.7 Benchmarking 231 // 4.7.1 Dvě zásady benchmarkingu 233 // 4.7.2 Postup benchmarkingu 233 // 4.7.3 Interní a externí benchmarking 233 // 4.7.4 Benchmarking není 234 //
4.7.5 Průběh a analýza benchmarkingu 234 // 5 Další nástroje možností zvyšování kvality 237 // 5.1 Supervize, intervize 237 // 5.1.1 Definice supervize 237 // 5.1.2 Cíl supervize, význam pro organizaci 238 // 5.1.3 Funkce supervize 239 // 5.2 Vizitace péče (Pflegevisiten) 240 // 5.2.1 Hlavní cíle a přínosy vizitace 240 // 5.2.2 Rozdělení vizitací 241 // 5.2.2.1 Celkové 241 // 5.2.2.2 Jednotlivé 241 // 5.3 Stížnosti (Complaints management / Beschwerdemanagement - management stížností) 242 // 5.3.1 Cíle a zásady managementu stížností 242 // 5.4 Sebehodnocení (Self-assesment) 243 // 5.4.1 Sebehodnocení vám pomáhá 244 // 5.4.2 Čtyři základní zásady // při procesu sebehodnocení 245 // Část 3 Lidské zdroje sociálních služeb // 1 Lidi (naše nejdražší zdroje) 251 // 1.1 Výběr pracovníků 251 // 1.2 Adaptace zaměstnanců 257 // 2 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách 263 // 2.1 Inovativní metody vzdělávání 269 // 2.1.1 Virtuální realita 269 // 2.1.2 Výukové filmy 270 // 2.1.3 Vlastní prožitek 271 // 2.1.4 Využití dalších výukových metod 272 // 2.1.5 Výuka prostřednictvím e-learningu, webinářů apod. 272 // 2.2 Metodika tvorby vzdělávacího plánu poskytovatele sociálních služeb 272 // 3 Hodnocení pracovníků 277 // 3.1 Smysl hodnocení pracovníků 278 // 3.2 Záměr a očekávání hodnotitele 280 // 3.3 Potřeby a očekávání hodnoceného pracovníka 283 // 3.4 Příprava hodnotitele 285 // 3.5 Zákonitosti hodnocení 287 // 4 Hodnocení pracovní schopnosti // zaměstnanců - popis metody 293 // 4.1 Oblasti hodnocení pracovní schopnosti 295 // 4.2 Postup hodnocení pracovní schopnosti 297 // 4.3 Průvodce dotazníku Hodnocení pracovní // schopnosti 299 // 4.3.1 Část A - fyzická kondice 299 //
4.3.2 Část B - psychická pohoda a pracovní prostředí 300 // 4.3.3 Část C - pracovní schopnost 301 // 4.3.4 Část D a E - vyjádření třetích stran 301 // 4.4 Způsob vyhodnocení dotazníku // Hodnocení pracovní schopnosti 302 // 4.4.1 Část A - fyzická kondice 302 // 4.4.2 Část B - psychická pohoda a pracovní prostředí 304 // 4.4.3 Část C - pracovní schopnost 306 // 4.5 Určení celkové pracovní schopnosti 310 // 4.6 Závěrečná doporučení 314 // Seznam zkratek 316 // Seznam literatury 317 // Slovníček pojmů 323 // Přílohy 330
(OCoLC)1226360480
cnb003240910

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC