Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
Plzeň : Fraus, 2021
68 stran ; ilustrace, 1 formulář ; 30 cm
Externí odkaz    Online cvičení a testy na: http://www.skolasnadhledem.cz/ 

objednat
ISBN 978-80-7489-532-6 (pracovní sešit 2v1 ; brožováno)
Podnázev na rubu titulní stránky: nová generace
001640013
OBSAH // ÚVOD... 5 // OPAKOVÁNÍ Z 5. ROČNÍKU... 6 // TVAROSLOVÍ... 8 // 1. Opakování slovních druhu... 8 // 2. Podstatná jména... 10 // Opakování-mluvnické kategorie... 10 // Podstatná jména konkrétní a abstraktní... 10 // Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková... 11 // Podstatná jména obecná a vlastní... 12 // Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů... 13 // Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen... 15 // Pravidla českého pravopisu... 16 // 3. Přídavná jména... 18 // Opakování - druhy přídavných jmen, pravopis koncovek přídavných jmen... 18 // Tvoření tvarů přídavných jmen... 19 // Stupňování přídavných jmen... 21 // Skloňování přídavných jmen, jmenné tvary přídavných jmen... 22 // 4. Zájmena... 25 // Druhy zájmen, skloňování zájmen... 25 // 5. Číslovky... 27 // Druhy číslovek... 27 // 6. Slovesa... 29 // Opakování - mluvnické kategorie... 29 // Podmiňovací způsob přítomný a minulý... 30 // Slovesné tvary a jejich tvoření... 30 // PRÁCE SE SLOVNÍKEM SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST... 32 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 33 // SKLADBA... 35 // 1. Větné členy... 35 // Opakování... 35 // Vyjádření podmětu a přísudku různými slovními druhy... 36 // Rozvíjející větné členy... 37 // Přívlastek... 37 // Předmět... 38 // Příslovečné určení... 39 // Stručná mluvnice česká... 40 // 2. Věta jednoduchá...
41 // Opakování, věty s nevyjádřeným podmětem, grafické znázornění věty jednoduché... 41 // 3. Souvětí... 43 // Opakování - věta jednoduchá a souvětí, počet vět v souvětí... 43 // Určování vět hlavních a vedlejších... 44 // Grafické znázorňování souvětí... 45 // Nejobvyklejší spojovací výrazy... 46 // Interpunkce v souvětí... 47 // 3 // OBSAH // SOUHRNNÁ CVIČENÍ A TESTOVÉ ÚLOHY... 49 // ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA A TESTOVÉ ÚLOHY... 51 // ROZVRSTVENÍ NÁRODNÍHO JAZYKA, JAZYKOVĚDA A JEJÍ SLOŽKY ... 53 // PRAVOPISNÉ OŘÍŠKY... 54 // KOMUNIKACE A SLOH... 55 // 1. Vyplňování jednoduchých tiskopisů... 55 // 2. Dopis ... 56 // 3. Popis a jeho funkce... 56 // Popis budovy... 56 // Popis místnosti... 57 // Popis postavy... 57 // Popis krajiny... 58 // Popis pracovního postupu... 58 // 4. Vypravování... 59 // Dějová posloupnost při vypravování... 59 // Osnova vypravování... 59 // Jazykové prostředky vypravování... 60 // Vypravování podle obrázku... 61 // Dokončení příběhu... 62 // SOUHRNNÁ CVIČENÍ ... 63 // PRAVOPISNÉ OŘÍŠKY... 64 // PRO CHYTRÉ HLAVY... 65 // PŘEHLED UČIVA ROČNÍKU // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC