Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2005
197 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 80-210-3878-0 (brožováno)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Katedra geografie
Vročení na titulní straně, obálce a v tiráži u dotisku je chybné, správně má být: 2005
Obsahuje bibliografie
Popsáno podle 2. dotisku z roku 2007
001640356
I. UVEDENÍ A ZPŮSOB VYKLADU STUDIJNÍ LÁTKY // II. VYMEZOVÁNÍ A VÝVOJ DÍLCÍCH VĚD. SYSTÉMOVÉ PARADIGMA. 7 // II.1. Vědecké poznávání a věda 7 // II.2. Dílčí vědy a jejich vymezování 9 // II.3. Význam vymezování dílčích věd 11 // II.4. Obecné tendence vývoje vědeckého poznání 12 // II.5. Systémové paradigma a synergetika 15 // II.5.1. Podstata systémového přístupu 15 // II.5.2. Základní pojmy systémové teorie 19 // II.5.3. Základní typy systémových vazeb a synergetika 22 // III. VÝVOJ POJETÍ OBJEKTU A ASPEKTU GEOGRAFIE // III.1. První období: Celá planeta Země // III.2. Druhé období: Plocha "aquaterrálního" povrchu planety Země // III.3. Třetí období: Jednotlivé sféry povrchové vrstvy planety země // III.4. Čtvrté období: Jednotlivé krajiny planety Země // III.5. Páté období: Geografická (resp. krajinná) sféra planety Země // III.6. Schematické vyjádření dosavadního vývoje pojetí objektu a aspektu geografie // IV. SOUČASNÝ OBJEKT GEOGRAFIE // IV.1. Vymezení objektu geografie // IV. 1.1. Pojmy "sféra" a "geosféra" // IV. 1.2. Základní geosféry planety Země IV. 1.3. Vedlejší geosféry planety Země // IV. 1.4. Objekt geografie = komplexní geografická sféra průniku genetických geosfér // IV. 1.5. Geografický proces a hranice geografické sféry // IV. 1.6. Definice geografické sféry // IV. 1.7. Vznik názvu "geografická sféra" // IV.1.8. Geografický prostor a geografické prostředí // IV.2. Problém vztahu geografické a krajinné sféry // IV.3. Členění objektu geografie // IV.3.1. Totální dimenze // IV.3.2. Globální dimenze // IV.3.3. Genetická dimenze // IV.3.4. Územní dimenze // IV.3.5. Další dimenze. Problém prostorově nejmenši jednotky geografického výzkumu // IV.3.6. Dílčí objekty v geografické sféře //
IV.4. Problém vnějšího a vnitřního okolí geografické sféry // IV.5. Definice současného objektu geografie // V. SOUČASNÝ GEOGRAFICKÝ ASPEKT 90 // V.1. Dosavadní a nastupující aspekt geografie 90 // V.2. Specifičnost geografických zákonitostí 92 // V.3. Definice současného aspektu geografie a její cíle 93 // VI. CHARAKTER GEOGRAFIE A JEJÍ POSTAVENÍ V SYSTÉMU VÉD 94 // VI.1. Specifičnost geografie a její zařazení v systému věd 94 // VI.1.1. Klasifikace věd dle charakteru jejich objektu a aspektu 94 // VI.1.2. Geografie jako věda komplexně se zabývající konkrétním objektem 96 // VI.2. Členění geografie na dílčí disciplíny 97 // Vl.2.1. Faktory ovlivňující vývoj členění geografie 97 // VI.2.2. Vliv charakteru objektu a aspektu geografie na vývoj jejího členění 97 // VI.2.3. Současné členění geografie 100 // VI.3. Interdisciplinarita a kooperace geografie s jinými vědami 105 // VII. GEOGRAFICKÁ METODOLOGIE // VII.1. Geografické přístupy // VII.2. Metodologie, metodiky a metody geografie // VII.3. Geografická argumentace v diskusi s jinými obory // VIII. DEFINICE GEOGRAFIE // IX. VÝZNAM GEOGRAFIE // IX.1. Praktický význam vymezení geografie a jejího místa v systému věd // IX.2. Význam geografie pro vědeckou sféru // IX.3. Význam geografie pro vzdělávací sféru // IX.4. Význam geografie pro praxi - potenciální a skutečný // X. GEOGRAFIČNOST STUDIA // X.1. Držet se geografického objektu // X.2. Držet se geografického aspektu // X.3. Kombinace průniků různých objektů a aspektů // X.4. Základní typy geografických problémů u zkoušek a v písemných pracích X.5. Znalost faktografie a schopnost jejího zobecnění X.6. Geografičnosta počítač // XI. FORMY GEOGRAFICKÉHO STUDIA // XI.1. Změny organizace geografického vzdělávání // XI.2. Obecné předpoklady studia geografie //
XI.3. Přijímací zkoušky // XI.4. Rozvržení studia // XI.5. Sylaby předmětů // XI.6. Základní formy výuky // XI.7. Další formy vzdělávání studentů // XI.8. Písemné práce studentů // Xl.8.1. Základní druhy studentských písemných prací // Xl.8.2. Výběr tématu seminární či závěrečné práce // XI.8.3. Základní kroky při věcném zpracováni seminární či diplomové práce // XI.8.4. Osnova seminárni či závěrečné práce // XI.9. Ověřování znalostí studentů // XII. OBECVÝ PŘÍSTUP K VYSOKOŠKOLSKÉMU STUDIU // XII.1. Samostatná organizace práce a žití // XII.2. Relativizace pravdy - samostatné hledání a poznávání // XII.3. Interaktivní vazby studujících s vyučujícími // XII.4. Souvztažnost hluboké specializace a široké rozhleděnosti // XIII. ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY // PŘÍLOHY // 1. Studijní program bakalářského a navazujícího magisterského studia zeměpisu // 2. Sylabus předmětu "Úvod do studia geografie" // 3. Příklad sylabu parciální geografické disciplíny // 4. Příklad sylabu regionální geografické disciplíny
(OCoLC)85717236
cnb001632735

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC