Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
První vydání
Praha : Grada, 2021
309 stran : ilustrace ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5867-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-4261-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na straně 309
Učebnice přibližuje základy německé mluvnice. Najdeme zde rovněž slovníček a cvičení s klíčem..
001640563
Cvičení podle tematických oblastí ...8 // Symboly používané v této učebnici ...9 // O autorce ...10 // Předmluva ...11 // Část 1 Slovesa ...13 // 1. Slovesa haben a sein - přítomný čas ...14 // 2. Přítomný čas pravidelných sloves I ...16 // 3. Přítomný čas pravidelných sloves II ...18 // 4. Slovesa se změnou samohlásky ...20 // 5. Slovesa werden, wissen, tun ...22 // 6. Odlučitelná slovesa ...24 // 7. Slovesa s neodlučitelnou předponou ...26 // 8. Zvratná slovesa ...28 // 9. Modální slovesa können, wollen // 10. Modální slovesa müssen a dürfen ...32 // 11. Modální slovesa sollen a mögen ...34 // 12. Imperativ (rozkazovací způsob) ...36 // 13. Minulé časy-préteritum ...38 // 14. Minulé časy 2 - perfektum ...40 // 15. Slovesa: haben, sein, werden - minulé časy ...42 // 16. Nepravidelná slovesa 1 ...44 // 17. Nepravidelná slovesa 2 ...46 // 18. Nepravidelná slovesa 3 ...48 // 19. Nepravidelná slovesa 4 ...50 // 20. Nepravidelná slovesa 5 ...52 // 21. Perfektum se sein - pravidelná slovesa ...54 // 22. Perfektum se sein-nepravidelná slovesa ...56 // 23. Perfektum se sein - zvláštnosti ...58 // 24. Minulé časy modálních sloves ...60 // 25. Pasivum (průběhové s werden) ...62 // 26. Pasivum (stavové se sein) ...64 // 27. Pasivum s modálními slovesy ...66 // 28. Konjunktiv préterita ...68 // 29. Plusquamperfektum ...70 // 30. Konjunktiv plusquamperfekta ...72 // 31. Budoucí čas ...74 // 32. Sein/haben + Infinitivs zu ...76 // 33. Partizip I a Partizip II ...78 // 34. Participiální konstrukce ...80 // 35. Participiální konstrukce s zu ...82 // 36. Rekce sloves ...84 // 37. Verbonominální vazby ...86 // 38. Konjunktivy ...88 // Test I ...90 // Část 2 Substantiva / Adjektiva / Zájmena ...91 // 39. Člen substantiv ...92 // 40. Člen substantiv podle tvaru I ...94 // 41. Člen substantiv podle tvaru II ...96 //
42. Člen substantiv podle významu ...98 // 43. Plurál substantiv 1 ...100 // 44. Plurál substantiv 2 ...102 // 45. Skloňování substantiv s určitým členem ...104 // 46. Skloňování substantiv s neurčitým členem ...106 // 47. N-skloňování substantiv (maskulin) ...108 // 48. Skloňování adjektiv po určitém členu ...110 // 49. Skloňování adjektiv po neurčitém členu ...112 // 50. Skloňování adjektiv bez členu ...114 // 51. Stupňování adjektiv ...116 // 52. Zpodstatnělá adjektiva ...118 // 53. Názvy zemí a obyvatel ...120 // 54. Užívání členu ...122 // 55. Substantiva používaná bez členu ...124 // 56. Osobní zájmena ...126 // 57. Přivlastňovací zájmena ...128 // 58. Ukazovací zájmena ...130 // 59. Neurčitá zájmena ...132 // 60. Vztažná zájmena ...134 // 61. Neurčité zájmeno man ...136 // 62. Zájmeno es ...138 // Test 2 ...140 // Část 3 Předložky ...141 // 63. Předložky se 3. pádem ...142 // 64. Předložky se 4. pádem ...144 // 65. Předložky se 3. a 4. pádem ...146 // 66. Místní předložky ...148 // 67. Předložky s časovými údaji ...150 // 68. Předložky se 2. pádem ...152 // Test 3 ...154 // Část 4 Číslovky/Příslovce/Modálni částice/Zkratky ...155 // 69. Základní číslovky ...156 // 70. ňadové číslovky a data ...158 // 71. Čtení číslovek ...160 // 72. Příslovce ...162 // 73. Zájmenná příslovce ...164 // 74. Příslovce místa a směru ...166 // 75. Modálni částice ...168 // 76. Zkratky ...170 // Test 4 ...172 // Část 5 Věta hlavní / Věty vedlejší / Infinitiv / Interpunkce ...173 // 77. Hlavní věta ...174 // 78. Otázky ...176 // 79. Spojky und, aber, oder, sondern, denn ...178 // 80. Vícečlenné spojky ...180 // 81. Spojková příslovce ...182 // 82. Vedlejší věty - přehled ...184 // 83. Vztažné věty ...186 //
84. Věty se spojkou dass ...188 // 85. Infinitiv s zu ...190 // 86. Statt/ohnezu, časy v infinitivních konstrukcích ...192 // 87. Spojka damit, konstrukce um - zu ...194 // 88. Spojky weil, da, zumal ...196 // 89. Časové věty ...198 // 90. Spojky indem, obwohl, sodass, wie, als ...200 // 91. Podmínkové věty ...202 // 92. Přací, srovnávací a účinkové věty ...204 // 93. Interpunkce ...206 // Test 5 ...208 // Část 6 Negace / Tvoření slov / Výslovnost ...209 // 94. Negace ...210 // 95. Složená substantiva ...212 // 96. Tvoření adjektiv a příslovcí ...214 // 97. Tvoření sloves ...216 // 98. Tvoření slov-zápor ...218 // 99. Výslovnost 1 ...220 // 100. Výslovnost 2 ...222 // Test 6 ...224 // Řešení ...225 // Výsledky testů ...257 // Slovníček ...259 // Nepravidelná slovesa ...305 // Zdroje ...309
cnb003327071

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC