Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: druhé, aktualizované a změněné
Praha : AGA, 2020
373 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-906638-4-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách [374-378] a rejstřík
001640605
PŘEDMLUVA 8 // 1. TEORIE PLAZMATU 11 // 1.1 Co JE TO PLAZMA? 12 // 1.2 Pohyby nabitých částic 16 // 1.2.1 Nerelativistické pohyby 16 // Lagrangeova a Hamiltonova funkce 16 // Pohyb v elektrickém poli, optická analogie 18 // Pohyb v homogenním magnetickém poli 19 // Pohyb ve zkřížených polích 22 // 1.2.2 Relativistické pohyby 25 // Lagrangeova a Hamiltonova funkce 25 // Relativistická pohybová rovnice 26 // Pohyb v homogenním elektrickém poli 28 // Kolineámí magnetické a elektrické pole 30 // 1.2.3 Adiabatické přiblížení 34 // První adiabatický invariant 34 // Pohyb gyračního středu 36 // Síla -p grad ? 38 // Driftová rovnice 39 // Drifty 40 // 1.2.4 Pohyby ve speciálních konfiguracích 43 // Magnetické zrcadlo 43 // Druhý adiabatický invariant, Fermiho mechanizmus 44 // Magnetický dipól, třetí adiabatický invariant 45 // Elektrický a magnetický monopol 48 // Tokamak 49 // Plazmové vlákno a souvislost driftů s proudy 54 // 1.3 Magnetohydrodynamika 57 // 1.3.1 Minimální varianta 57 // Základní pojmy 57 // Předpoklady minimální varianty 60 // Rovnice pro magnetické pole 62 // Rovnice pro hustotu 68 // Rovnice pro rychlost 69 // Uzavření soustavy 73 // 1.3.2 Vybrané jevy 75 // Hartmannovo řešení 75 // Vlny konečné amplitudy 78 // Helicita 80 // Tekutinové dynamo 85 // Přepojení magnetických indukčních čar 92 // 1.3.3 Některé rovnovážné konfigurace v plazmatu 100 // Rovnováha v plazmatu 100 // Proudové vlákno (pinč) 102 // Proudová stěna 107 // Dvoj vrstva 108 // Rázové vlny 113 // 1.4 Lineární vlny v plazmatu 116 // 1.4.1 Základní pojmy 116 // Superpozice rovinných vln 116 // Nelineární soustava rovnic 118 // 1.4.2 Zvukové vlny v plynech 119 // Klidné prostředí 119 // Pohybující se prostředí 121 // Jeansovo kritérium 122 // 1.4.3 Plazmové oscilace a vlny 125 //
Odvození disperzní relace 125 // Plazmové oscilace 127 // Plazmové vlny 128 // Iontové vlny 129 // Další vlivy 131 // 1.4.4 Magnetoakustické vlny 132 // Odvození disperzní relace 132 // Vlnoplochy magnetoakustických vln 134 // Směry vektorů v magnetoakustických vlnách 135 // 1.4.5 Elektromagnetické vlny 137 // Disperzní relace elektromagnetického komplexu 137 // R a L vlny - vlny šířící se podél pole B0 140 // O a X vlny - vlny šířící se kolmo na pole B0 141 // Stixovy koeficienty, CMA diagram 145 // Faraday o va rotace 148 // Hvizdy (whistlers) 150 // Tenzor permitivity pro elektromagnetické vlny v plazmatu 153 // Šlírová fotografie 154 // 1.5 Nestability v plazmatu 156 // 1.5.1 Neomezené chladné plazma 156 // Základní pojmy 156 // Vícesvazková nestabilita 159 // Dva symetrické svazky 160 // Nestabilita typu svazek-plazma 162 // Další nestability (driftová, Weibelova) 163 // 1.5.2 Plazma s hranicí a výměnné nestability 164 // Základní vztahy, vektor posunutí 164 // Vektor posunutí 166 // Základní rovnice pro vektor posunutí 167 // Navazování polí na hranici 169 // Nestability plazmového vlákna 170 // Rayleighova-Taylorova nestabilita 177 // Kelvinova-Helmholtzova nestabilita 181 // Další nestability (Richtmyerova-Meškovova, diocotronová) 184 // Výměnné (tlakem řízené) nestability 186 // Schwarzschildovo kritérium konvekce 190 // 1.5.3 Rezistivní nestability 193 // Základní vztahy 193 // Ostrůvková (tearing) nestabilita 196 // Řízené rezistivní nestability 197 // Tokamakové nestability 198 // 1.6 Statistický popis plazmatu 200 // 1.6.1 Boltzmannova rovnice 200 // Různé varianty Boltzmannovy rovnice 201 // Relativistická Boltzmannova rovnice 204 // Boltzmannův srážkový člen 206 // Rovnice přenosu (momentová rovnice) 209 // 1.6.2 Přechod od statistiky ke kontinuu 212 //
Nultý moment (zachování náboje) - částice 212 // Nultý moment (zachování náboje) - pole 213 // První moment (zachování hybnosti) - částice 214 // První moment (zachování hybnosti) - pole 216 // Druhý moment (zachování energie) - částice 218 // Druhý moment (zachování energie) - pole 219 // 1.6.3 Jednoduché transportní jevy 220 // Transport náboje (Ohmův zákon) 221 // Transport částic (Fickův zákon) 222 // Ambipolámí difúze 223 // Difúze v magnetickém poli 225 // Transport tepla (Fourierův zákon) 228 // Produkce entropie, Onsagerovy relace 229 // 1.6.4 Coulombova interakce 231 // Debyeova stínící vzdálenost 231 // Coulombův rozptyl (Rutherfordova formule) 232 // Fokkerova-Planckova rovnice 235 // Rosenbluthovy potenciály 237 // Chybová fúnkce a Chandrasekharova funkce 244 // Rosenbluthovy potenciály pro maxwellovský terč 245 // Brzděná a ubíhající testovací částice 247 // Relaxační časy a srážkové frekvence 250 // 1.6.5 Mikronestability 251 // Základní vztahy 251 // Landauův útlum na elektronech 252 // Fyzikální interpretace Landauova útlumu 256 // Urychlovače LWFA (Laser Wake Field Accelerator) 257 // Landauův útlum na iontech 258 // Bemsteinovy módy 260 // 1.7 Některé nelineární jevy 261 // 1.7.1 Pohybová rovnice zářící částice 261 // Potenciály generované částicí v její blízkosti 261 // Abrahamova-Lorentzova pohybová rovnice 263 // Lorentzova-Diracova pohybová rovnice 265 // Pauliho zápis radiační reakce 266 // Iterační řešení problémů - Landauova-Lifsitzova rovnice 268 // Snahy o řešení problémů 268 // 1.7.2 Ubíhající elektrony 270 // Historické pozadí 271 // Třecí (srážková) síla 272 // Radiační reakce 274 // Klíčové parametry ubíhajícího režimu 275 // 1.7.3 Solitonová řešení 277 // Od kanálu Union k solitonům 277 //
Soliton a solitonová vlna 279 // Sin-Gordonova solitonová vlna 281 // Solitony KdV a NLS 285 // Solitony v plazmatu 290 // 1.7.4 Turbulence 293 // Turbuletní struktury 293 // Kolmogorova turbulence 294 // Turbulence v magnetohydrodynamice 295 // Elsässerova pole 296 // Silná anizotropní turbulence 299 // 2. NUMERICKÉ SIMULACE 301 // 2.1 Numerické simulace pohybu částic 302 // 2.1.1 Newtonovo-Eulerovo schéma (NE) 302 // Řád schématu 304 // Stabilita schématu 304 // 2.1.2 Skákající žába aneb Leap-Frog schéma (LF) 305 // 2.1.3 Přesnější schémata (RK, BB) 306 // Rungeovo-Kuttovo (RK) schéma 306 // Borisovo-Bunemanovo schéma (BB) 307 // 2.1.4 Relativistická schémata 308 // 2.2 Diferenční schémata v magnetohydrodynamice 310 // 2.2.1 Parciální diferenciální rovnice 310 // Dělení rovnic 310 // Počáteční a okrajové podmínky 312 // 2.2.2 Tvorba diferenčních schémat 313 // Jednoduché explicitní schéma pro rovnici difúze 314 // Du Portovo-Frankelovo schéma pro rovnici difúze 315 // Laxovo-Wendrofovo schéma 315 // Crankovo-Nicolsonové schéma 316 // Richtmyerovo-Mortonovo schéma 316 // Tridiagonální matice 317 // 2.2.3 Posuzování stability schématu 318 // 2.3 Numerické hledání kořenů polynomiální rovnice 321 // 2.3.1 Weylův algoritmus 321 // 2.3.2 Newtonův algoritmus 323 // 2.3.3 Zobecněný Newtonův algoritmus 324 // 2.4 PIC SIMULACE // 2.4.1 Váhování // 2.4.2 Řešení polí 329 // 2.4.3 Řešení pohybu částic 330 // 2.5 Monte Carlo simulace 331 // 2.5.1 Generátory náhodných čísel 332 // Lineární multiplikativní kongruenční generátor (LCG) 333 // Fibonacciho generátory 333 // 2.5.2 Realizace pravděpodobnostního rozdělení 334 // Metoda střelby (distribuční posloupnosti nebo funkce) 334 // Metoda von Neumanna 337 // Metoda superpozice 338 //
Užitečné realizace některých rozdělení 339 // 2.5.3 Metropolisova metoda 340 // 2.5.4 MC simulace srážky dvou nabitých ěástic 342 // SEZNAM SYMBOLŮ 345 // REJSTŘÍK OSOBNOSTÍ 351 // Teorie plazmatu 352 // Numerické simulace 365 // REJSTŘÍK POJMŮ 369 // LITERATURA 374 // CO NAJDETE V DALŠÍCH DÍLECH? 379 // Vybrané kapitoly z teoretické fyziky I 381 // Vybrané kapitoly z teoretické fyziky II 383
(OCoLC)1237098509
cnb003262799

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC