Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2021
1 online zdroj (312 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4669-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4633-6 (print)
Učebnice přehledným způsobem pojednává o problematice biologických a fyziologických mechanismů působících a provázejících nemoci a patologické stavy lidského organismu. Jedná se o mechanismy, které jsou obecným podkladem různých nemocí. Je určena především studentům lékařství při přípravě ke studiu klinických oborů. Vedle upevnění a rozšíření znalostí umožňuje formovat přístup k porozumění patologickým stavům a použít jej při diagnostice a terapii nemocí. Navazuje na předchozí učebnici se stejným titulem, je však nově zpracovaná a aktualizovaná s ohledem na nové znalosti. Nová je také obrazová dokumentace, která text doprovází..
001644004
PŘEDMLUVA 13 // 1. ÚVOD 15 // 1.1 Definice patologické fyziologie 15 // 1.2 Cfle patologické fyziologie ve výuce lékařství 15 // 1.3 Stručná historie oboru, zdroje poznatků v patofyziologii a její význam pro diagnostiku // a léčbu nemocí 15 // 1.4 Nemoc versus zdraví 16 // 1.5 Symptom (příznak nemoci) a patologický syndrom versus nemoc 17 // 1.6 Definice nemoci 17 // 1.7 Vztah patologické fyziologie ? jiným oborům 18 // 1.8 Obecná a orgánově zaměřená patologická fyziologie 18 // 2. VZNIK PATOLOGICKÉHO FENOTYPU 20 // 2.1 Patogenní podněty 22 // 2.1.1 Faktory fyzikální povahy 22 // 2.1.1.1 Mechanické síly 22 // Příklady poškození normálních tkání mechanickými silami 23 // Příklady poškození tkání se sníženou odolností proti působení // mechanických sil 25 // Vliv pohybu, přetížení a beztíže 27 // Imobilizace 27 // Infrazvuk, hluk a ultrazvuk 28 // 2.1.1.2 Místní působení tepla a chladu 28 // Místní působení chladu 29 // Místní působení vysokých teplot 29 // 2.1.1.3 Účinky elektrického proudu 29 // Střídavý elektrický proud 29 // Stejnosměrný elektrický proud 31 // Blesk 31 // Terapeutické užití elektrického proudu 31 // 2.1.1.4 Elektromagnetické vlnění 32 // Elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou delší než světlo 32 // Světlo 32 // Elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou kratší než světlo 32 // 2.1.1.5 Ionizující záření 34 // Týpy záření a poškození DNA 34 // Účinky ionizujícího záření 35 // Akutní radiační syndrom 36 // Pozdní následky záření 36 // 2.1.2 Faktory chemické povahy 37 // 2.1.2.1 Obecné mechanismy působení chemických látek 37 // Vstup xenobiotik do organismu a jejich kinetika 37 // Obecné účinky xenobiotik a jejich mechanismus 37 // Dávka a účinek, LD50 39 // Biotransformace a vylučování xenobiotik 39 //
2.1.2.2 Patofyziologie účinků vybraných exogenních látek a otrav 40 // Dusičnany (nitráty) a dusitany (nitrity) 41 // Oxid siřičitý a oxidy dusíku 41 // Tabákový kouř 41 // Oxid uhelnatý 42 // Kyanidy, kyanovodík 44 // Organofosfáty 44 // Alkohol (etanol) 44 // Metanol 46 // Etylenglykol 47 // Paracetamol 47 // Drogy z patofyziologického hlediska 47 // Přírodní látky 48 // 2.1.3 Faktory biologické povahy 51 // 2.1.3.1 Priony 51 // 2.1.3.2 Viry 52 // Mechanismy, kterými viry poškozují či zabíjejí hostitelskou buňku 53 // Způsoby, kterými virové infekce ohrožují hostitelský organismus 53 // 2.1.3.3 Bakterie 53 // Reakce organismu na bakteriální infekci 54 // Imunopatologické důsledky bakteriální infekce 55 // 2.1.3.4 Paraziti 56 // 2.1.3.5 Jedovatí živočichové 56 // 2.1.4 Patogenní faktory psychické a sociální povahy 56 // 2.2 Genetické faktory při vzniku a rozvoji patologického fenotypu 57 // 2.2.1 Mutace a polymorfismus 58 // 2.2.2 Poruchy počtu a struktury chromozomů (chromozomevé aberace) 61 // 2.2.2.1 Numerické chromozomové aberace 62 // 22.2.2 Strukturní chromozomové aberace 64 // Příklady vrozených strukturních chromozómových aberací 64 // Příklady získaných strukturních chromozómových aberací 65 // 2.2.3 Monogenní onemocnění 66 // 2.2.4 Funkční důsledky genové mutace 69 // 2.2.4.1 Mutace genů kódujících proteiny nebo regulační RNA 70 // 2.2.4.2 Mutace genů pro metabolický významné enzymy nebo jejich kofaktory 71 // 2.2.4.3 Mutace proteinů, které jsou součástí transportu makromolekul nebo iontů // přes buněčnou membránu 72 // 2.2.5 Penetrance genetické poruchy 73 // 2.2.6 Komplexní genetická onemocnění 74 // 2.2.7 Epigenetické faktory v rozvoji nemocí 75 // 2.2.8 Poškození mitochondriálního genomu 77 // 2.3 Čas v patogenezi nemocí 78 //
2.3.1 Průběh nemoci 78 // 2.3.2 Biologické rytmy 79 // 2.3.3 Životní podmínky a životní styl 82 // 2.4 Kompenzace a dekompenzace patologického stavu - funkční nedostatečnost a selhání 82 // 2.4.1 Funkční rezerva 82 // 2.4.2 Funkční nedostatečnost a selhání 83 // 2.5 Obecná reakce organismu na silný patogenní podnět 84 // 2.5.1 Biologický účel stresu a adaptačního syndromu 84 // 2.5.2 Stresová reakce a její fáze 84 // 2.5.2.1 Sympatoadrenální osa 85 // 2.5.2.2 Hypotalamo-pituito-adrenální osa 85 // 2.5.3 Metabolické a kardiovaskulární změny při stresu 86 // 2.5.3.1 Úloha katecholaminů při stresové reakci 86 // 2.5.3.2 Úloha glukokortikoidů při stresové reakci 86 // 2.5.4 Psychoemotivní stres 87 // 2.5.5 Patologické důsledky stresové reakce; stres a somatické poruchy 87 // 3. MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÁ A TKÁŇOVÁ PODSTATA PATOLOGICKÉHO STAVU 89 // 3.1 Poškození buňky 90 // 3.1.1 Poškození metabolismu buňky 93 // 3.1.2 Poškození buněčné membrány 94 // 3.1.3 Poruchy buněčných receptoru 94 // 3.1.4 Poruchy signálních drah 96 // 3.1.5 Poruchy funkcí buňky závislých na změněné genové expresi 98 // 3.1.6 Buněčné dělení a jeho role v patologických procesech 99 // 3.1.7 Diferenciace buněk a její role v patologických procesech 102 // 3.1.8 Plasticita diferencovaných buněk a její role v patologických procesech 103 // 3.1.9 Adheze a migrace buněk a jejich role v patologických procesech 104 // 3.1.9.1 Adhezivní proteiny 104 // 3.1.9.2 Mezibuněčná spojení 104 // 3.1.10 Příjem látek buňkou a jeho poruchy 105 // 3.1.11 Proteázy a proteolýza v tkáňovém poškození 107 // 3.2 Apoptóza a její role v patologických procesech 108 // 3.3 Nádorová onemocnění 109 // 3.3.1 Molekulární a buněčné mechanismy kancerogeneze 111 // 3.3.1.1 Mutageny 111 // 3.3.1.2 Protoonkogeny 113 //
3.3.1.3 Geny působící proti vzniku a růstu nádorů (supresorové geny) 115 // 3.3.1.4 Onkogenní DNA viry 116 // 3.3.2 Predispozice k nádorovým onemocněním 116 // 3.3.3 Nádor jako komplexní tkáň 117 // 3.3.3.1 Nádorová neovaskularizace 117 // 3.3.3.2 Stroma nádorové tkáně 118 // 3.3.3.3 Imunitní systém v nádorové tkáni 119 // 3.3.4 Vztah nádoru a chronického zánětu 120 // 3.3.5 Invazivita a metastazování nádoru 120 // 3.4 Regenerace tkáně a hojení rány 121 // 3.4.1 Regenerace tkáně 121 // 3.4.2 Hojení rány prostřednictvím zánětu 122 // 3.4.2.1 Krvácení a vytvoření krevní sraženiny 124 // 3.4.2.2 Invaze zánětových buněk 124 // 3.4.2.3 Epitelizace rány 125 // 3.4.2.4 Tvorba granulační tkáně 126 // 3.4.2.5 Fibrotizace a tvorba jizvy 126 // 3.4.2.6 Faktory narušující hojení rány 127 // 3.5 Poruchy imunitního systému 127 // 3.5.1 Přehled imunitního systému 128 // 3.5.1.1 Kirozená (nespecifická imunita) 128 // 3.5.1.2 Adaptivní (získaná, specifická) imunita 130 // 3.5.2 Základní buněčné a molekulární složky imunitního systému 131 // 3.5.2.1 Hlavní složky přirozené (nespecifické) imunity 131 // 3.5.2.2 Hlavní složky adaptivní (získané, specifické) imunity 133 // 3.5.2.3 Provázanost přirozené a adaptivní imunity a jejich společné složky 136 // 3.5.3 Tolerance vlastních antigenů a rozpoznávání antigenů cizích 137 // 3.5.3.1 Transplantační antigény HLA I. třídy 137 // 3.5.3.2 Transplantační antigény HLA II. třídy 137 // 3.5.3.3 Kontrolní molekuly imunitního systému 138 // 3.5.3.4 Superantigeny 140 // 3.5.4 Imunodeficience 141 // 3.5.4.1 Primární imunodeficience 142 // Primární poruchy přirozené imunity 142 // Primární poruchy adaptivní imunity 143 // Ostatní primární imunodeficience 146 // 3.5.4.2 Sekundární imunodeficience 147 //
3.5.5 Poruchy imunitní tolerance 148 // 3.5.5.1 Alergické reakce 148 // Alergická reakce I. typu (též časná nebo anafylaktická reakce, atopie, // alergie zprostředkovaná protilátkami typu IgE) 148 // Alergická reakce II. typu (cytotoxická přecitlivělost) 151 // Alergická reakce III. typu (přecitlivělost zprostředkovaná imunokomplexy) 152 // Alergická reakce IV. typu (buňkami zprostředkovaná reakce, // opožděná hypersensitivní reakce, oddálená přecitlivělost) 152 // 3.5.5.2 Autoimunita 153 // 3.5.5.3 Transplantační imunita 155 // Mechanismy odhojení (rejekce) alogenního transplantátu // (reakce Host-versus-Graft; H-v-G) 155 // Transplantace orgánů 156 // Transplantace kostní dřeně (reakce Graft-versus-Host; G-v-H) 157 // 3.6 Zánět 157 // 3.6.1 Akutní lokalizovaný zánět 157 // 3.6.1.1 Reakce akutní fáze 158 // 3.6.1.2 Pozitivní a negativní proteiny akutní fáze 158 // 3.6.1.3 Horečka 159 // 3.6.2 Systémové rozšíření zánětu ; sepse 159 // 3.6.3 Syndrom kompenzační protizánětlivé odpovědi (CARS) 160 // 3.6.4 Septický šok 160 // 3.6.5 Syndrom multiorgánového selhání (MODS) 161 // 3.6.6 Chronický zánět 161 // 3.6.7 Další ukazatele zánětu využívané v diagnostice 162 // 4. PORUCHY HOMEOSTÁZY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 163 // 4.1 Tělní (též tělesné) tekutiny 168 // 4.1.1 Regulace objemu a osmolarity tělních tekutin 169 // 4.1.1.1 Sympatický autonomní nervový systém 169 // 4.1.1.2 Renin a angiotenzin 169 // 4.1.1.3 Aldosteron 170 // 4.1.1.4 Antidiuretický hormon (ADH, vazopresin) 171 // 4.1.1.5 Atriální natriuretický peptid (ANP, též ANF) 171 // 4.1.1.6 Ledvina - regulační orgán objemu, osmolarity a iontového složení 172 // 4.2 Objemové a osmotické poruchy tělních tekutin 172 // 4.2.1 Dehydratace 173 // 4.2.1.1 Izoosmolámí dehydratace 173 //
4.2.1.2 Hyperosmolámí dehydratace 174 // 4.2.1.3 Hypoosmolámí dehydratace 174 // 4.2.2 Hyperhydratace 175 // 4.2.2.1 Izoosmolámí hyperhydratace 175 // 4.2.2.2 Hyperosmolámí hyperhydratace 176 // 4.2.2.3 Hypoosmolámí hyperhydratace, „otrava vodou“ 177 // 4.3 Poruchy iontové homeostázy tělních tekutin 177 // 4.3.1 Poruchy bilance sodíkového iontu (natria, Na+) 177 // 4.3.1.1 Deplece sodíkových iontů 178 // 4.3.1.2 Retence sodíkových iontů 179 // 4.3.2 Poruchy bilance chloridů (Cl ) 181 // 4.3.3 Poruchy bilance draselného iontu (kalia, K+) 182 // 4.3.3.1 Deplece draselného iontu a hypokalemic 185 // 4.3.3.2 Retence draselného iontu a hyperkalemie 186 // 4.3.4 Poruchy bilance iontů vápníku (kalcia, Ca2+) a fosforečnanů 187 // 4.3.4.1 Bilance iontů vápníku 187 // 4.3.4.2 Bilance iontů fosforu 189 // 4.3.4.3 Patofyziologický význam součinu koncentrace vápníku a fosfátů 190 // 4.3.4.4 Regulace bilance vápníku a fosfátů 190 // 4.3.4.5 Vztah metabolismu vápníku a kostí 190 // 4.3.4.6 Hyperkalcemie 191 // Projevy hyperkalcemie 192 // 4.3.4.7 Hypokalcemie 192 // Projevy hypokalcemie 193 // 4.3.4.8 Hyperfosfatemie 193 // 4.3.4.9 Hypofosfatemie 194 // 4.3.5 Magnézium (hořčík, Mg2+) 194 // 4.4 Poruchy acidobazické rovnováhy 194 // 4.4.1 ? ikarbonátový pufr 195 // 4.4.2 Nebikarbonátové pufry 196 // 4.4.3 Buffer base 196 // 4.4.4 Elektroneutralita iontů v tělesných tekutinách 197 // 4.4.5 Acidóza -- alkalóza a acidemie - alkalemie 198 // 4.4.6 Respirační a metabolické poruchy acidobazické rovnováhy 199 // 4.4.6.1 Respirační acidóza a respirační alkalóza; poruchy bilance CO2 199 // Respirační acidóza 200 // Respirační alkalóza 201 // 4.4.6.2 Metabolická acidóza a metabolická alkalóza; poruchy bilance silných kyselin. 202 // Metabolický zdroj silných kyselin a vodíkových iontů 203 //
Metabolická spotřeba vodíkových iontů 203 // Metabolická acidóza 204 // Metabolická alkalóza 205 // 4.4.7 Kompenzace poruch acidobazické rovnováhy 207 // Posouzení regulační (kompenzační) odpovědi pomocí kompenzačních diagramů . . 208 // 4.4.8 Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy 209 // 4.4.9 Acidóza a distribuce a bilance draslíku 209 // 4.4.9.1 Vliv acidózy na kalemii a celkové množství draslíku 210 // 4.4.9.2 Vliv primární deplece drasílku na acidobazickou rovnováhu 210 // 4.5 Homeostáza krevních plynů 210 // 4.5.1 Transport kyslíku v organismu 211 // 4.5.2 Patofyziologické typy hypoxie 213 // 4.5.2.1 Hypoxická hypoxie 213 // Nízký atmosférický tlak 214 // 4.5.2.2 Anemická hypoxie 215 // 4.5.2.3 Cirkulační hypoxie 216 // 4.5.2.4 Histotoxická hypoxie 218 // 4.5.2.5 Hypoextrakční hypoxie 218 // 4.5.2.6 Hypemtilizační hypoxie 219 // 4.5.3 Kompenzační reakce organismu při stavech hypoxie 219 // 4.5.4 Klinické projevy hypoxie 220 // 4.5.5 Reakce buněk na hypoxii 220 // 4.5.6 Patofyziologické základy kyslíkové terapie (oxygenoterapie) 222 // 4.5.6.1 Toxicita kyslíku 224 // 4.5.6.2 „Oxidatívni stress“ a reperfuzní poškození tkání 224 // 4.6 Poruchy homeostázy oxidu uhličitého 225 // 4.7 Poruchy termoregulační homeostázy 227 // 4.7.1 Hypotermie při působení chladu 229 // Řízená hypotermie 230 // 4.7.2 Zvýšení tělesné teploty 230 // 4.7.2.1 Horečka 230 // 4.7.2.2 Hypertermie 231 // 5. PORUCHY METABOLISMU ŽIVIN, VITAMÍNŮ A STOPOVÝCH PRVKŮ 233 // 5.1 Regulace metabolických dějů 234 // 5.1.1 Nervový systém 234 // 5.1.2 Hormony 234 // 5.1.3 Orgánové systémy s významnou metabolickou funkcí 235 // 5.1.4 Buněčná a molekulární regulace metabolických dějů 237 // 5.2 Poruchy příjmu potravy a energetické rovnováhy 238 // 5.2.1 Základní složky potravy 238 //
5.2.2 Poruchy regulace příjmu potravy a tělesné hmotnosti 239 // 5.2.3 Stavy s nedostatečným příjmem potravy 240 // 5.2.3.1 Hierarchie zdrojů energie 241 // 5.2.3.2 Prosté hladovění 242 // Mentální anorexie a mentální bulimie {anorexia nervosa, bulimia nervosa). 244 // 5.2.3.3 Proteinová-energetická malnutrice 245 // 5.2.3.4 Proteinová malnutrice 245 // 5.2.4 Stavy se zvýšeným katabolismem 245 // 5.2.5 Důsledky proteinového a energetického deficitu 247 // 5.2.6 Obezita 248 // 5.2.6.1 Etiologie obezity 248 // 5.2.6.2 Primární obezita 248 // 5.2.6.3 Sekundární obezita 249 // 5.2.6.4 Obezita dětí 250 // 5.2.6.5 Androidní a gynoidníobezita 250 // 5.2.6.6 Endokrinní aktivita tukové tkáně a systémový zánět 251 // 52.6.1 Obezita a metabolický (Reavenův) syndrom 252 // 5.2.6.8 Další endokrinně-metabolické změny u obezity 254 // 5.2.6.9 Ostatní komplikace obezity 254 // 5.2.6.10Tělesnáhmotnost a její hodnocení 254 // 5.3 Poruchy metabolismu sacharidů 255 // 5.3.1 Regulace glykemie 256 // 5.3.2 Hyperglykemie 258 // 5.3.2.1 Příčiny hyperglykemie 258 // 5.3.2.2 Důsledky hyperglykemie 259 // 5.3.3 Hypoglykemie 260 // 5.3.3.1 Příčiny hypoglykemie 260 // 5.3.3.2 Důsledky hypoglykemie 260 // 5.3.4 Ostatní poruchy metabolismu sacharidů 261 // 5.4 Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů 262 // 5.4.1 Lipoproteiny 262 // 5.4.1.1 Hlavní apolipoproteiny (Apo) 263 // 5.4.1.2 Enzymy v metabolismu lipidů 263 // 5.4.1.3 Receptory pro lipoproteiny a metabolismus lipoproteinů 264 // 5.4.2 Dyslipidemie 265 // 5.4.2.1 Primární dyslipidemie 265 // 5.4.2.2 Sekundární dyslipidemie 266 // 5.4.3 Hypolipoproteinemie 266 // 5.4.4 Ostatní poruchy metabolismu lipidů 267 // 5.5 Poruchy metabolismu bílkovin a aminokyselin 267 // 5.5.1 Dusíková bilance organismu 267 // 5.5.2 Bílkoviny krevní plazmy 268 //
5.5.2.1 Hypoproteinemie 270 // 5.5.2.2 Dysproteinemie 271 // 5.5.2.3 Paraproteine mie 271 // 5.5.3 Poruchy degradace proteinů a jejich proteolytické aktivace 272 // 5.5.4 Fenylketonurie 272 // 5.5.5 Albinismus 273 // 5.5.6 Alkaptonurie (ochronóza) 273 // 5.5.7 Homocystinurie a hyperhomocysteinemie 273 // 5.5.8 Poruchy detoxikace a vylučování dusíkatých látek 273 // 5.6 Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů 274 // 5.6.1 Hyperurikemie a dna 274 // 5.6.2 Poruchy metabolismu pyrimidinů 274 // 5.7 Poruchy metabolismu porfyrinů 275 // 5.7.1 Syntéza porfyrinů 275 // 5.7.2 Porfyrie 275 // 5.8 Poruchy metabolismu vitamínů a jejich důsledky 276 // 5.8.1 Vitamín A 278 // 5.8.2 Vitamín D (D2 - ergokalciferol, D3 - cholekalciferol) 279 // 5.8.3 Vitamín E (tokoferoly a tokotrienoly) 279 // 5.8.4 Vitamín ? (naftochinony) 280 // 5.8.5 Vitamín B j (thiamin) 281 // 5.8.6 Vitamín B2 (riboflavin) 281 // 5.8.7 Vitamín B6 (pyridoxin) 281 // 5.8.8 Vitamín ?12 (kobalamin) 282 // 5.8.9 Kyselina listová 283 // 5.8.10 Vitamín C (kyselina askorbová) 284 // 5.9 Mikronutrienty a stopové prvky 284 // 5.9.1 Železo 284 // 5.9.1.1 Nedostatek železa v organismu (sideropenic) 286 // 5.9.1.2 Nadbytek železa - stavy s přetížením organismu železem 287 // 5.9.1.3 Dysregulace metabolismu železa na úrovni organismu 288 // 5.9.2 Hořčík (Mg) 288 // 5.9.3 Síra (S) 289 // 5.9.4 Měď (Cu) 289 // 5.9.5 Zinek (Zn) 290 // 5.9.6 Jód (I) 290 // 5.9.7 Fluor (F) 291 // 5.9.8 Selen (Se) 291 // 5.9.9 Mangan (Mn) 291 // 5.9.10 Ostatní stopové prvky a toxické stopové prvky 291 // 5.10 Metabolismus v důležitých věkových obdobích 292 // 5.10.1 Metabolismus novorozeneckého a kojeneckého období 292 // 5.10.2 Metabolismus v období dospívání a jeho poruchy 292 // 5.10.3 Metabolismu v období těhotenství a kojení 293 // 5.10.4 Metabolické změny ve stáří a jejich důsledky 293 //
6. VÝVOJ ORGANISMU A JEHO PORUCHY 294 // 6.1 Poruchy vývoje plodu 294 // 6.2 Poruchy růstu 294 // 6.2.1 Nedostatečný růst 295 // 6.2.1.1 Geneticky podmíněný nedostatečný růst 295 // 6.2.1.2 Nedostatečný růst podmíněný zevními příčinami 296 // 6.2.2 Nadměrný růst 296 // 6.2.2.1 Geneticky podmíněný nadměrný růst 296 // 6.2.2.2 Nadměrný růst podmíněný zevními příčinami 297 // 6.3 Puberta 297 // 6.4 Klimakterium 298 // 6.5 Stárnutí a smrt organismu 298 // 6.6 Smrt organismu 300 // ZKRATKY 301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC