Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2021
361 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-503-9 (brožováno)
Obsahuje literaturu
Určeno pre študentov vysokých škol v študijnom odbore ošetrovateľstvo a ďalších zdravotníckých programoch
001651079
Predhovor 9 // 1 Historický pohľad na ošetrovateľstvo a ošetrovateľské vzdelávanie (D. Farkašová) 11 // 1.1 Neprofesionálne a charitatívne ošetrovateľstvo 11 // 1.2 Význam Florence Nightingaleovej pre rozvoj profesionálneho ošetrovateľstva 15 // 1.3 Začiatky profesionálneho ošetrovateľstva na Slovensku 18 // 1.4 Ošetrovateľské vzdelávanie a ošetrovateľstvo v rokoch 1918-1948 20 // 1.5 Systém ošetrovateľského vzdelávania a ošetrovateľstvo // po roku 1948 25 // 1.6 Systém ošetrovateľského vzdelávania a ošetrovateľstvo po roku 1989 29 // 1.7 Súčasný stav ošetrovateľského vzdelávania 35 // 2 Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína (D. Farkašová, H. Padyšáková) 42 // 2.1 Východiská, pojem, definícia a predmet ošetrovateľstva 43 // 2.2 Definícia a predmet ošetrovateľstva 45 // 2.3 Metodológia ošetrovateľstva, koncepčné modely a teórie // v ošetrovateľstve 48 // 2.4 Vzťah ošetrovateľstva k iným vedným disciplínam a odbory ošetrovateľstva 55 // 3 Procesuálne aspekty ošetrovateľstva 60 // 3.1 Dimenzie procesuálnych aspektov (E. Miklovičová) 60 // 3.2 Osoba a jej charakteristika vo vzťahu k ošetrovateľstvu (J. Kristová) 62 // 3.3 Prostredie vo vzťahu k osobe, jej zdraviu a poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti (A Repková) 81 // 3.4 Zdravie, modely zdravia, stavy zdravia, stratégie podpory zdravia (A Repková) 84 // 4. Základné ľudské potreby (D. Farkašová) 92 // 4.1 Potreba dýchania (H. Padyšáková) 103 // 4.2 Potreba výživy (E. Miklovičová) 109 // 4.3 Potreba vyprázdňovania (J. Rottková) 113 // 4.3.1 Vylučovanie moču 113 // 4.3.2 Vylučovanie stolice 117 // 4.4 Potreba spánku (H. Padyšáková) 122 // 4.5 Potreba regulácie telesnej teploty (Z. Rybárová) 129 // 4.6 Potreby bezpečia a istoty (Z. Rybárová) 134 // 4.7 Afiliačné potreby (Z. Rybárová) 138 //
4.8 Potreba sebaúcty (J. Rottková) 141 // 4.9 Potreba sebarealizácie (E. Miklovičová) 144 // 5. Uplatnenie foriem a metód poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v súčasnej ošetrovateľskej praxi (Z. Bachratá) 149 // 5.1 Historický prehľad foriem a metód poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 150 // 5.2 Možnosti implementácie foriem a metód do súčasnej ošetrovateľskej praxe 155 // 5.3 Úlohy ambulantnej zdravotnej starostlivosti (K. Gazdíkova) 163 // 6. Vybrané koncepčné modely a teórie ošetrovateľstva 176 // 6.1 Teória ošetrovateľskej starostlivosti Virginie Hendersonovej (H. Padyšáková) 176 // 6.2 Model sebaopatery Dorothey Elisabeth Oremovej (Z. Slezáková) 184 // 6.3 Model funkčných vzorcov zdravia (E. Miklovičová) 191 // 6.4 Ošetrovateľský model Madeleine Leiningerovej (Z. Slezáková) ... 197 // 6.5 Špecifiká poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti príslušníkom iných vybraných kultúr (Z. Slezáková) 206 // 7 Rola sestry a profesionálna príprava 218 // 7.1 Formy rolového správania sestry - historický vývoj (E. Miklovičová) 218 // 7.2 Determinaty zmien v zdravotnej starostlivosti a zásadné zmeny v ošetrovateľstve a ošetrovateľskej praxi (Z. Slezáková) 223 // 7.3 Regulácia, registrácia sestier a licencie (Z. Slezáková) 233 // 7.4 Kompetencie a postavenie sestier v Slovenskej republike, v Európskej únii a vo svete (Z. Slezáková) 238 // 8 Ošetrovateľstvo a kvalita života (D. Farkašová) 256 // 8.1 Posudzovanie kvality života (D. Farkašová) 260 // 8.2 Bolesť a kvalita života (J. Rottková, Z. Rybárová) 267 // 8.2.1 Bolesť u detí (H. Padyšáková) 276 // 8.2.2 Paliatívna a hospicová starostlivosť (Z. Rybárová) 281 // 9 Systém kvality a štandardizácie ošetrovateľskej starostlivosti (M Idešicová) 287 //
9.1 Systémový prístup zabezpečovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti 289 // 9.2 Posudzovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti 296 // 10 Preventívne zameranie zdravotnej starostlivosti (K Gazdíková) 299 // 10.1 Rizikové faktory ovplyvňujúce zdravotný stav 300 // 10.2 Preventívna starostlivosť 302 // 10.3 Preventívne stratégie, programy a opatrenia 307 // 10.4 Preventívne prehliadky 311 // 11 Vybrané aspekty ošetrovateľstva 314 // 11.1 Uplatnenie etických princípov v ošetrovateľskej starostlivosti (T. Krčméryová) 314 // 11.2 Špecifiká komunikácie pri poskytovaní ošetrovateľskej // starostlivosti (J. Kristová) 320 // 11.2.1 Požiadavky na rečový prejav sestry 327 // 11.3 Elektronizácia zdravotníctva - využitie teleošetrovateľstva // v praxi (Z. Bachratá) 329 // Literatúra 338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC