Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021
1 online zdroj (414 stran)
Externí odkaz    * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-4799-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4730-2 (print)
Historik Jaroslav Čechura se dlouhodobě věnuje každodennímu životu na jihočeském venkově, v předkládané monografii se zaměřuje na období třicetileté války. Turbulentní události z všednodennosti sedláků a selek na gruntech třeboňského panství popisuje autor díky práci s několikerým typem pramenů, pozemkovými a jiterními knihami, poddanskými soupisy, matrikami, populačními seznamy, výhosty, urbáři, egodokumenty či robotními seznamy. Pečlivá heuristika mu dovoluje nejen představit osudy konkrétních aktérů, ale zároveň vyvodit z jejich jednání obecnější vzorce chování tehdejších poddaných i správy panství..
001651698
Úvodem 11 // 1. kapitola // Třeboňsko v 17. století: jeden hospodářský a kulturní prostor 13 // 1.1 Základní charakteristika oblasti 13 // 1.2 Strategie bádání 0 třeboňském venkovu 17 // 1.3 Člověčenství = Leibeigenschaft = homagium 23 // 2. kapitola // Tři dějství z ničení Třeboňska v první polovině 17. století 26 // 2.1 Úvod 26 // 2.2 Třeboňská pevnost (1610-1630) 27 // 2.3 Pasovští na Třeboňsku (1610-1611) 39 // 2.4 Stavovské i císařské vojsko: pohroma pro Třeboň, Soběslav a okolí (1618-1622) 46 // 2.5 Třeboňsko za třicetileté války 65 // 3. kapitola // Sedláci dvou Petrů: z Rožmberka a ze Švamberka 79 // 3.1 Sedláci Petra Voka shora a zdola 79 // 3.2 Selky-vdovy 88 // 3.3 Zběhlí a neúspěšní hospodáři 93 // 3.4 Hmotná úroveň třeboňských sedláků kolem roku 1600 97 // 3.5 Osm pustých gruntů ve Štěpánovicích - poustky rožmbersko-švamberské epochy 102 // 3.6 Robotní povinnosti na třeboňském panství v předbělohorském období 106 // 3.7 Námezdní práce rožmbersko-švamberské epochy (do roku 1620) 113 // 3.7.1 Dvůr Švamberk a námezdní práce 126 // 3.8 Schodky - nedoplatky - dluhy - půjčky 130 // 4. kapitola // Zkáza! Zkáza! Zkáza! (Třeboňsko 1618-1660) 134 // 4-Ń– Procházka po třeboňském panství v roce 1636 134 // 4-2 Na křižovatce: kdo bude hospodařit, a kdo nikoli 140 // 4.2.1 Vzepření a odpor 142 // 4.2.2 Zběhnutí a jeho motivace 145 // 4-3 Aktivní vrchnost? 147 // 4.4 Robotní povinnosti na třeboňském panství v zástavní době (1625-1660) 151 // 4.5 Námezdní práce v zástavní době (1625-1660) 155 // 4.5.1 Obilí - strategická surovina 160 // 4.6 Vznik "dluhové společnosti" v jižních Čechách 169 // 4.6.1 Nesplácený úrok v roce 1620 (v širší perspektivě 1626-1659) // 4.6.2 Berně či kontribuce - požadavky státu a třeboňská realita 176 //
4.6.3 Půjčky poddanýma jejich dluhy (1626-1659) 179 // 5. kapitola // Sedláci za prvních Schwarzenberků // 5.1 Počátky Schwarzenberků na Třeboňsku (1661-1681) 185 // 5.2 Aktivní vrchnost: kdo musí a kdo nesmí hospodařit 193 // 5-3 Odsazení hospodáři 198 // 5-4 Panské investice do rustikálu 204 // 5-5 Úroky, termíny, formy splácení 212 // 5.5.1 Svatohavelský termín na sv. Havla? 212 // 5.5.2 Činže, renta, úrok v letech 1661-1710 219 // 5.5.3 Čím se platilo 0 sv. Havlu? 222 // 5.6 Stát vykořisťovatelem (nejen) třeboňských sedláků? 229 // 5-7 Robotní povinnosti na třeboňském panství v letech 1660-1720 237 // 5.8 Námezdní práce v režijních hospodářstvích po roce 1660 244 // 5-9 Půjčky, dluhy, komerční aktivity 248 // 6. kapitola // Sociální praktiky třeboňských sedláků v druhé polovině 17. století 256 // 6.1 Dějiny zdola: Tomáš Kabourek alias Studnička 256 // 6.2 Zběhlí hospodáři 261 // 6.3 (Dočasně) neženatí hospodáři 273 // 6.4 Selky-vdovy a samostatně hospodařící ženy 285 // 6.5 Hospodáři ve spolku: známá neznámá praktika 296 // 6.6 Sedláci, kteří nechtěli hospodařit 299 // 6.7 Špatní hospodáři 304 // 6.8 Nečekaná úmrtí - konec hospodaření 317 // 6.9 Směny (frejmarky) gruntů 326 // 6.10 Sedlák-zaměstnavatel 333 // 6.10.1 Skladba požitků sedlákem-zaměstnavatelem 338 // 6.11 Đš migraci na Třeboňsku 344 // 6.11.1 "Do Moravy!" 346 // 6.11.2 K sociálnímu profilu migrujících děveček a čeledínů 351 // 6.12 Egodokumenty - cesta k individuu jihočeského sedláka 359 // Závěr // 366 // Exkurz: Archivy, prameny, heuristika 372 // Pozemkové knihy 373 // Jiterní půda, jiterní knihy 375 // Poddanské soupisy 376 // Matriky 377 // Stavění sirotků, populační seznamy 378 // Výhosty a zhosty 379 // Egodokumenty // Účetní materiál 381 //
Urbáře, urbariální rejstříky 38?· // Dluhy, půjčky, nedoplatky // Robotní seznamy 385 // Prameny k živelním pohromám 386 // Dokumentace k vojenským aktivitám 387 // Summary 389 // Seznam pramenů a literatury 391

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC