Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2022
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-4693-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-3595-0 (print)
Kniha se zaměřuje na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Velkou pozornost věnuje účetní závěrce, sestavení rozvahy, cash-flow a výkazu zisků a ztrát..
001653426
Úvod // 1. Regulace účetnictví // 1.1 Právní úprava v ČR // 1.1.1 Zákon o účetnictví // 1.1.2 Vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o účetnictví // 1.1.3 České účetní standardy // 1.1.4 Interpretace Národní účetní rady // 1.2 Obecně uznávané účetní zásady // 1.2.1 Zásada účetní jednotky // 1.2.2 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky // 1.2.3 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech // 1.2.4 Zásada objektivity účetních informací // 1.2.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace // 1.2.6 Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími // 1.2.7 Zásada opatrnosti // 2. Základní pojmy účetnictví // 2.1 Vznik účetnictví // 2.2 Bilanční princip a rozvaha // 2.3 Náklady // 2.3.1 Druhové členění nákladů // 2.3.2 Účelové členění nákladů // 2.3.3 Daňové kritérium // 2.4 Výnosy // 2.4.1 Výpočet zisku/ztráty // 2.5 Dokladovost // 2.6 Účet a soustava účtů // 2.6.1 Účetnictví v plném rozsahu // 2.6.2 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu // 2.6.3 Znázornění účtu // 2.6.4 Nákladové a výnosové účty // 2.6.5 Syntetické a analytické účty // 2.6.6 Sestavení účtového rozvrhu // 2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů // 2.8 Účetní knihy // 2.8.1 Deník // 2.8.2 Hlavní kniha // 2.8.3 Knihy analytických účtů // 2.8.4 Storno // 2.8.5 Forma účetních knih // 2.9 Úschova účetních písemností // 2.10 Kontrolní prvky účetnictví // 2.10.1 Předvaha // 2.10.2 Inventarizace // 3. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek // 3.1 Obsah účtové třídy // 3.2 Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku // 3.3 Pořízení majetku 39 // 3.4 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 42 // 3.5 Daňové odpisy hmotného majetku 44 //
3.5.1 Odpisové skupiny 44 // 3.5.2 Rovnoměrné odpisování 44 // 3.5.3 Zrychlené odpisování 45 // 3.5.4 Mimořádné odpisy hmotného majetku 46 // 3.6 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku se stanovením rozdílné ceny, // než je hranice dle zákona o daních z příjmů 47 // 3.6.1 Cena stanovená účetní jednotkou je nižší než 80 000 Kč 47 // 3.6.2 Cena stanovená účetní jednotkou je vyšší než 80 000 Kč 48 // 3.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 49 // 3.7.1 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený do konce roku 2019 49 // 3.7.2 Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021 49 // 3.7.3 Goodwill 50 // 3.8 Vyřazování dlouhodobého majetku 50 // 3.9 Technické zhodnocení majetku 53 // 3.9.1 Technické zhodnocení hmotného majetku 53 // 3.9.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku 54 // 3.10 Dlouhodobý finanční majetek 55 // 3.10.1 Rozdělení cenných papírů 55 // 3.10.2 Ocenění dlouhodobého finančního majetku 57 // 3.10.3 Nákup a prodej cenných papírů 57 // 3.10.4 Podíl na zisku 58 // Účtová třída 1 - Zásoby 59 // 4.1 Oceňování zásob 60 // 4.1.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách 60 // 4.1.2 Oceňování v průměrných cenách 60 // 4.1.3 Technika FIFO 61 // 4.1.4 Technika LIFO 61 // 4.1.5 Oceňování pevnou skladovou cenou 61 // 4.2 Syntetické účty třídy 1 63 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob 64 // 4.3.1 Způsob A u nakupovaných zásob 64 // 4.3.2 Způsob B u nakupovaných zásob 67 // 4.3.3 Účtování na konci roku - stav zásob do roční uzávěrky 68 // 4.4 Účtování zásob vlastní činnosti 69 // 4.4.1 Způsob A 69 // 4.4.2 Způsob B 70 // 4.4.3 Opravné položky k zásobám 74 // Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 76 // 5.1 Peníze 76 // 5.2 Účty v bankách 77 //
5.3 Bankovní úvěry 78 // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci 79 // 5.5 Krátkodobé cenné papíry 80 // Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 84 // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky 84 // 6.1.1 Účtování o směnkách 84 // 6.2 Odpis pohledávek do nákladů 86 // 6.2.1 Daňový jednorázový odpis pohledávek 86 // 6.2.2 Odpis pohledávek - účetní 87 // 6.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám 87 // 6.4 Opravné položky u pohledávek do 30 000 Kč 89 // 6.5 Podrozvahové úcty 90 // 6.6 Skupina 32 - Závazky 90 // 6.7 Zúčtování se zamestnanci a institucemi 92 // 6.8 Zúčtování daní a dotací 94 // 6.8.1 Daň z příjmů 94 // 6.8.2 Srážení daně jiným subjektům 96 // 6.8.3 Daň z přidané hodnoty 97 // 6.8.4 Ostatní nepřímé daně a poplatky 100 // 6.8.5 Dotace 100 // 6.9 Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení // a za členy družstva 101 // 6.10 Jiné pohledávky a závazky 103 // 6.11 Přechodné účty aktiv a pasiv 104 // 6.11.1 Časové rozlišení nákladů a výnosů 104 // 6.11.2 Náklady příštích období 105 // 6.11.3 Výdaje příštích období 106 // 6.11.4 Výnosy příštích období 107 // 6.11.5 Příjmy příštích období 107 // 6.11.6 Dohadné účty aktivní 109 // 6.11.7 Dohadné účty pasivní 109 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 112 // 7.1 Základní kapitál a ážio 112 // 7.1.1 Změny základního kapitálu akciové společnosti 113 // 7.1.2 Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným 114 // 7.2 Kapitálové fondy 114 // 7.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 115 // 7.4 Fondy ze zisku a nerozdělený zisk 116 // 7.4.1 Rezervní fond 117 // 7.4.2 Jiný výsledek hospodaření minulých let 118 // 7.5 Pravidla pro výplatu vlastního kapitálu 120 //
7.5.1 První bilanční test pro výplatu podílu na zisku 120 // 7.5.2 Druhý bilanční test na celkový vlastní kapitál 122 // 7.5.3 Třetí bilanční test na vykazované výsledky vývoje 124 // 7.6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 126 // 7.7 Zálohy na podíly na zisku 127 // 7.8 Rezervy 129 // 7.8.1 Rezerva na opravy hmotného majetku 130 // 7.8.2 Příklad rezervy (daňově neuznatelné) na záruční opravy zboží 131 // 7.8.3 Rezerva na daň z příjmů 133 // 7.9 Bankovní úvěry 134 // 7.10 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky 134 // 7.11 Odložený daňový závazek a pohledávka 135 // 7.11.1 Kdo účtuje o odložené dani? 135 // 7.11.2 Proč se účtuje odložená daň? 135 // 7.11.3 Odložená daňová pohledávka 136 // 7.11.4 První účtování odložené daně 138 // 7.12 Skupina 49 - Individuální podnikatel 140 // 8. Náklady a výnosy - účtové třídy 5 a 6 141 // 9. Používání cizí měny v účetnictví 143 // 9.1 Co musí být evidováno v cizí měné v účetnictví 143 // 9.2 Příklady cizoměnových operací 144 // 10. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 145 // 10.1 Otevírání účetních knih 145 // 10.2 Uzavírání účetních knih a roční závěrka 146 // 10.3 Následující účetní období 147 // 10.4 Podrozvahové účty 148 // 11. Příprava účetní závěrky 149 // 11.1 Účetní uzávěrka 149 // 11.2 Události po rozvahovém dni 149 // 12. Druhy účetních závěrek 151 // 12.1 Rádná a mimořádná účetní závěrka 151 // 12.2 Mezitímní účetní závěrka 151 // 12.3 Konsolidovaná účetní závěrka 152 // 13. Obsah účetní závěrky 153 // 13.1 Složky účetní závěrky 153 // 13.2 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 153 // 13.3 Příloha účetní závěrky 155 // 13.3.1 Obecné údaje uváděné všemi účetními jednotkami 155 //
13.3.2 Další informace v příloze malých a mikro účetních jednotek 156 // 13.3.3 Další informace v příloze pro střední a velké účetní jednotky 157 // 13.3.4 Doplňující informace v příloze pro velké účetní jednotky 158 // 14. Povinnosti následující po sestavení účetní závěrky 159 // 14.1 Sestavení výroční zprávy 159 // 14.2 Sestavení zprávy o vztazích 159 // 14.3 Audit účetní závěrky a výroční zprávy 160 // 14.4 Schválení účetní závěrky 162 // 14.5 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 162 // 15. Přehled o peněžních tocích - cash flow 164 // 15.1 Základní vymezení 164 // 15.2 Obsahová náplň jednotlivých položek výkazu cash flow 168 // 15.3 Dopady vlivu účetních případů na výkaz cash flow sestavený nepřímou metodou 174 // 16. Výkaz o změnách vlastního kapitálu 182 // 16.1 Právní úprava 182 // 16.2 Příklady vykázání změn vlastního kapitálu v přehledu 184 // 17. Přílohy 187 // 17.1 Účtový rozvrh 187 // 17.2 Vzory výkazů 194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC