Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, [2022]
1 online zdroj (480 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-5033-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-5013-5 (print)
Kniha objasňuje postavení oboru ve společnosti a uvádí právní předpisy, kterými je soudní lékařství a soudní toxikologie řízena. Podrobně jsou rozebírány jevy související se smrtí a s činností lékaře na místě nálezu zemřelé osoby. Je uvedena detailní struktura výstupu pitvy, tedy pitevního protokolu s pitevní diagnózou. Jsou popsány nejčastější příčiny náhlého úmrtí. Podrobně jsou probírány příčiny poruchy zdraví z příčin vnějších, které vedou k násilné smrti, nebo vzniku poranění s přežitím a hodnocení závažnosti poranění. Velký prostor je dán toxikologii, kde jsou uvedeny obecné poznatky z oboru a dále účinky jednotlivých skupin látek anorganických, léčiv a látek organických. Důležitá je část věnovaná novým psychotropním látkám. Kromě rostlinných toxinů je pojednáno i o toxinech živočišných a hub. Část medicinsko-právní se soustřeďuje na vztah lékaře k trestnímu a civilnímu řízení a na odpovědnost a povinnosti zdravotnických pracovníků. Zcela nově je začleněna kapitola o nemajetkové újmě na zdraví. V přehledu jsou uvedeny nejdůležitější laboratorní metody a postupy při identifikaci neznámých osob. V kapitole o forenzní genetice pojednává kniha o molekulárních přístupech v soudním lékařství. Text je doprovázen četnými fotografiemi a popisem některých skutečných případů. Kniha je určena studentům lékařství jak v pregraduálním, tak i postgraduálním studiu, soudním lékařům, ale dobře poslouží i studentům práva, policejní akademie, policistům, právníkům, soudcům a v neposlední řadě i těm, kteří mají o obor zájem..
001654314
Předmluva 19 // Úvod 20 // 1 Organizace, řízení a koncepce soudního lékařství 21 // 1.1 Hlavní úkoly oboru a jeho postavení ve společnosti 21 // 1.1.1 Oblast zdravotnická 22 // 1.1.2 Oblast součinnosti s orgány policie, státního zastupitelství // a soudů 23 // 1.1.3 Oblast součinnosti se státní správou 25 // 1.1.4 Organizace a struktura soudnělékařských pracovišť 25 // 1.1.5 Vzdělávání v oboru (pregraduální, postgraduální) 26 // 2 Základní právní předpisy vztahující se k soudnímu lékařství a toxikologii 28 // 2.1 Zdravotnictví 28 // 2.1.1 Zákony a vyhlášky ve vztahu k soudnímu lékařství 28 // 2.1.1.1 Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách 28 // 2.1.1.2 Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 29 // 2.1.1.3 Zákon 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě 29 // 2.1.1.4 Zákon 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů // a o změně některých zákonů 30 // 2.1.1.5 Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví 31 // 2.1.1.6 Mezinárodní přeprava zemřelých 32 // 2.1.1.7 Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 33 // 2.2 Právní předpisy z oblasti toxikologie 33 // 2.2.1 Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. a 4/2012 33 // 2.2.2 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 33 // 2.2.3 Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. a nařízení vlády č. 30/2018 Sb. o seznamech návykových látek 33 // 6 // 2.2.4 Vyhláška č. 47/1965 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách 34 // 2.2.5 Vyhláška č. 62/1989, vyhláška ministra zahraničních věcí // o Úmluvě o psychotropních látkách 34 // 2.2.6 Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 34 //
2.3 Právní předpisy z oblasti státní správy 34 // 2.3.1 Matriky 34 // 2.3.2 Přestupky 34 // 2.4 Právní předpisy z oblasti občanskoprávní a trestněprávní 35 // 2.4.1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 35 // 2.4.2 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 36 // 2.4.3 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 36 // 2.4.4 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 37 // 2.4.5 Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (nabytí účinnosti od 1. 1. 2021) 37 // 2.4.6 Odškodnění bolestného a nemajetkové újmy na zdraví 37 // 3 Thanatologie 39 // 3.1 Smrt organismu, definice, legislativa 39 // 3.1.1 Patofyziologie smrti 39 // 3.1.1.1 Nervová soustava 40 // 3.1.1.2 Kardiovaskulární systém 40 // 3.1.1.3 Respirační systém 41 // 3.1.1.4 Vylučovací systém 41 // 3.1.1.5 Gastrointestinální trakt 42 // 3.1.1.6 Endokrinní systém 42 // 3.2 Postup při úmrtí 43 // 3.2.1 Povinnosti lékaře při prohlídce těla zemřelého 43 // 3.2.2 Administrativní činnosti lékaře 44 // 3.2.3 Odborné činnosti lékaře na místě prohlídky zemřelého 45 // 3.3 Prohlídka zemřelých 46 // 3.3.1 Místo nálezu zemřelého 46 // 3.3.2 Prohlídka těla na místě nálezu 47 // 3.3.2.1 Stanovení diagnózy smrti 48 // 3.3.3 Stanovení příčiny smrti na místě nálezu mrtvoly 49 // 3.3.3.1 Určení, zda se jedná o smrt násilnou nebo přirozenou 49 // 3.3.3.2 Určení, zda se jedná o sebevraždu, náhodu, vraždu 49 // 3.4 Posmrtné změny 51 // 3.4.1 Druhy posmrtných změn 51 // Časné posmrtné změny chemické 52 // Autolýza (autolysis) 52 // Posmrtná ztuhlost (rigor mortis) 52 // Časné posmrtné změny fyzikální 53 // Posmrtná bledost (palor mortis) 53 // Posmrtné vychladnutí těla (algor mortis) 53 // Posmrtné skvrny (livores mortis) 54 // Zasychání 56 //
Posmrtná difúze tekutin a plynů 57 // Pozdní posmrtné změny 58 // Hniloba 58 // Mumifikace 62 // Adipocire 63 // Skeletizace 63 // 3.5 Určení doby od smrti 63 // Chladnutí těla 64 // Posmrtná ztuhlost 64 // Posmrtné skvrny 65 // Supravitální reakce 65 // Změny na očích 65 // Rozvoj hniloby 65 // Pasáž potravy 67 // Doplňkové metody určení doby od smrti 68 Forenzní entomologie 68 // 4 Pitva a pitevní protokol 71 // 4.1 Pitva 71 // Povinné indikace k pitvě (zák. 372/2011 Sb.) 72 // Pitevní protokol 73 // Provedení pitvy 74 // Prohlídka vnitřní 75 // Pitevní diagnóza 78 // Pitevní diagnóza u smrti přirozené 78 // Pitevní diagnóza u smrti násilné 79 // Pitevní diagnóza u specifických druhů smrti násilné 79 // Pitevní diagnóza v nejasných případech 79 // 5 Porušení zdraví 81 // 5.1 Porušení zdraví z příčin vnitřních 81 // Náhlá smrt, neočekávaná smrt 81 // 5.1.2 Nejčastější příčiny přirozené smrti 82 // 5.1.2.1 Centrální nervový systém 82 // 5.1.2.2 Kardiovaskulární systém 85 // 5.1.2.3 Respirační systém 95 // 5.1.2.4 Zažívací systém 98 // 5.1.2.5 Vylučovací systém 103 // 5.1.2.6 Endokrinní systém 105 // 5.1.2.7 Náhlá smrt v těhotenství, za porodu a v šestinedělí (mateřská mortalita) 106 // 6 Porušení zdraví z příčin vnějších 107 // 6.1 Základní pojmy 107 // 6.2 Porušení zdraví mechanicky - obecné pojmy 108 // 6.2.1 Hodnocení velikosti síly 108 // 6.2.2 Hodnocení směru působení síly 109 // 6.2.3 Hodnocení tvaru a plochy 109 // 6.2.4 Hodnocení předmětu a jeho vlastnosti (tvar, elasticita) 109 // 6.2.5 Poranění vzniklé přímo a nepřímo účinkující silou 109 // 6.2.6 Poranění krytá, otevřená, pronikající 110 // 6.2.7 Aktivní - pasivní poranění 110 // 6.2.8 Morfologie rány 110 //
7 Vitální reakce 112 // 7.1 Systémové známky vitální reakce 112 // 7.2 Místní (orgánové) známky vitální reakce 113 // 7.3 Molekulárně biologická a buněčná reakce // (podrobněji v kapitole o stáří poranění) 114 // 8 Určení stáří poranění 116 // 8.1 Krevní výron 116 // 8.2 Hojení ran 117 // 9 Poranění tupým předmětem 120 // 9.1 Pohmoždění 120 // 9.2 Krevní výron 121 // 9.3 Oděrky 123 // 9.4 Tržné a zhmožděné rány 124 // 9.5 Tupá poranění svalů, šlach, kloubů, kostí 125 // 10 Poranění ostrým předmětem 128 // 10.1 Řezné rány 128 // 10.2 Bodné rány 132 // 10.3 Sečné rány 135 // 11 Střelná poranění 137 // 11.1 Mechanické zbraně 137 // 11.2 Palné zbraně 137 // 11.2.1 Střelivo 138 // 11.2.2 Expanzní zbraně 138 // 11.3 Plynové zbraně 139 // 11.4 Poranění střelnou zbraní 139 // 11.4.1 Střelná rána 139 // 11.4.2 Střelné poranění jednotnou střelou 141 // 11.4.3 Střelné poranění hromadnou střelou 143 // 11.4.4 Poranění expanzní zbraní 145 // 11.5 Střelná poranění tělesných krajin 145 // 11.6 Pitva střelného poranění 149 // 12 Udušení 153 // 12.1 Pitevní nález 154 // 12.2 Typy udušení z příčin zevních 155 // 12.2.1 Strangulace 155 // 12.2.1.1 Oběšení 155 // 12.2.1.2 Uškrcení 160 // 12.2.1.3 Zardoušení 161 // 12.2.2 Traumatická asfyxie 162 // 12.2.3 Uzavření zevních cest dýchacích zakrytím 163 // 12.2.4 Udušení v malé prostoře vydýcháním vzduchu nebo nesprávným složením vdechovaných plynů 164 // 12.2.5 Uzavření dýchacích cest ucpáním cizími tělesy (udávení) 165 // 12.2.6 Aspirace 166 // 12.2.7 Posturální (poziční) asfyxie 168 // 12.2.8 Utopení 169 // 13 Poranění tělesných krajin 175 // 13.1 Poranění hlavy 175 // 13.1.1 Poranění obličeje 175 // 13.1.1.1 Poranění zubů a dentoalveolárního výběžku 175 //
13.1.1.2 Poranění dolní obličejové etáže (poranění // temporomandibulárního kloubu a zlomeniny dolní čelisti) 176 // 13.1.1.3 Poranění střední obličejové etáže 177 // 13.1.2 Poranění neurokrania 179 // Nitrolební krvácení (Intrakraniální hemoragie) 181 // Epidurální krevní výron (extradurální, EDH) 182 // Subdurální krevní výron 182 // Subarachnoideální krvácení 185 // Poranění mozku 186 // Otřes (komoce) mozku 187 // Pohmoždění (kontuze) mozku 187 // Traumatický intracerebrální hematom 189 // Difuzní traumatické axonální poranění 189 // Traumatický otok mozku 191 // 13.2 Poranění krku 193 // 13.3 Poranění hrudníku 195 // Stěna hrudníku a dutina hrudní 196 // Poranění orgánů dutiny hrudní 199 // 13.4 Poranění břicha a retroperitonea 204 // Poranění jednotlivých dutiny břišní orgánů 204 // 13.5 Poranění skeletu 213 // Poranění páteře a míchy 213 // Poranění krční páteře 213 // Poranění dolní krční páteře 214 // Poranění bederní páteře 215 // Poranění míchy 215 // Poranění horní končetiny 216 // Poranění v oblasti ramenního kloubu 216 // Poranění kosti pažní (humeru) 217 // Poranění předloktí 217 // Poranění zápěstí 218 // Poranění ruky 219 // Poranění dolní končetiny 219 // Poranění kosti stehenní (femuru) 219 // Luxace v kyčelním kloubu 219 // Zlomeniny horního konce kosti stehenní 219 // Zlomeniny střední části (diafýzy) stehenní kosti 220 // Zlomeniny dolního konce (distálního) kosti stehenní 220 // Poranění čéšky 220 // Poranění kolena 221 // Poranění bérce 221 // Poranění hlezna 222 // Poranění nohy 222 // Poranění pánve 223 // 14 Porušení zdraví změnou teploty - termický úraz 225 // 14.1 Úraz teplem 225 // 14.1.1 Poruchy regulace telesné teploty - hypertermie 225 //
14.1.1.1 Vnější příčiny hypertermie 225 // 14.1.1.2 Intoxikace a neadekvátní reakce organismu na léčivo 226 // 14.1.2 Přímý účinek vysoké teploty na tělo 228 // 14.1.2.1 Popáleniny, opaření 228 // 14.2 Úraz chladem 233 // 14.2.1 Lokální účinek chladu 233 // 15 Elektrický proud 239 // 15.1 Účinek elektrického proudu na jednotlivé tkáně 240 // 15.1.1 Kardiovaskulární systém 241 // 15.1.2 Svaly 241 // 15.1.3 CNS 241 // 15.1.4 Dýchací systém 241 // 15.1.5 Kůže 241 // 15.2 Účinky stejnosměrného elektrického proudu (DC) 241 // 15.3 Patomorfologie úrazu elektrickým proudem 241 // 15.4 Zasažení bleskem 244 // 16 Porušení zdraví mechanickým vlněním 246 // 16.1 Tlaková vlna 246 // 16.2 Zvuk 246 // 17 Porušení zdraví zářením 248 // 17.1 Porušení zdraví elektromagnetickým zářením 248 // 17.1.1 Poškození zraku elektromagnetickým zářením 248 // 17.2 Laser 249 // 17.3 Mikrovlnné záření 249 // 17.4 RTG záření 249 // 17.4 Ionizující záření 249 // 18 Specifické typy porušení zdraví 251 // 18.1 Pády 251 // 18.2 Dopravní nehody 255 // 18.2.1 Pozemní dopravní nehody (dvoustovpá vozidla) 255 // 18.2.1.1 Jednostopá vozidla (motocykly, cyklisté) 261 // 18.2.1.2 Nehody kolejových vozidel 262 // 18.2.2 Vodní dopravní nehody 264 // 18.2.3 Letecké nehody 264 // 18.3 Úrazy při sportu 266 // 18.4 Poranění zvířaty 268 // 18.4.1 Hospodářská zvířata 269 // 18.4.2 Domácí mazlíčci 269 // 18.4.3 Plazi 270 // 18.4.4 Lesní zvěř 270 // 18.4.5 Hmyz 270 // 18.4.6 Vodní fauna 271 // 18.4.7 Exotická fauna 271 // 18.5 Poranění explozí 272 // 18.5.1 Účinek výbuchu na organismus 272 // 18.5.1.1 Poranění respiračního systému 273 // 18.5.1.2 Poranění kardiovaskulární 273 // 18.5.1.3 Poranění gastrointestinálního traktu 273 // 18.5.1.4 Poranění hlavy 273 //
18.5.1.5 Poranění oka a orbity 273 // 18.5.1.6 Poranění sluchového aparátu 273 // 18.6 Porušení zdraví potravinami 274 // 18.6.1 Porušení zdraví rostlinnými potravinami 275 // 18.6.2 Porušení zdraví živočišnými potravinami 275 // 18.6.3 Alimentární infekce 276 // 18.6.4 Jiné formy porušení zdraví potravinami 277 // 18.6.4.1 Alergie 277 // 18.6.4.2 Cizorodé látky v potravinách 277 // 18.7 Sebepoškozování 279 // 18.8 Domácí násilí 281 // 18.9 Násilí v sexuální oblasti 282 // 18.9.1 Znásilnění 283 // 18.9.2 Sexuální nátlak 283 // 18.9.3 Pohlavní zneužití 283 // 18.9.4 Soulož mezi příbuznými 284 // 19 Forenzní pediatrie 287 // 19.1 Základní pojmy 287 // 19.2 Dětská úmrtnost 288 // 19.2.1 Smrt v perinatálním a prenatálním období 288 // 19.2.2 Smrt v novorozeneckém období a kojeneckém období 289 // 19.2.3 Smrt přirozená starších dětí 292 // 19.3 Vnější příčiny dětské úmrtnosti 293 // 19.4 Soudnělékařské aspekty těhotenství, potratu, porodu, šestinedělí 295 // 20 Toxikologie (Marie Balíková, Jaroslav Klán, Alexander Pilin) 300 // 20.1 Úvod do toxikologie, cíle toxikologických vyšetření (Marie Balíková) 300 // 20.1.1 Diagnostika otravy ve forenzní toxikologii, příznaky otrav 300 // 20.1.2 Toxikologické vyšetření, vzorky pro toxikologii 302 // 20.1.3 Systematická toxikologická analýza - cílené analýzy 306 // 20.1.4 Postmortem toxikologie, artefakty 308 // 20.2 Noxy v akutních otravách (Marie Balíková, Alexander Pilin) 309 // 20.2.1 Kovy 310 // 20.2.2 Kyseliny a zásady 311 // 20.2.3 Oxid uhelnatý 313 // 20.2.4 Kyanovodík 315 // 20.2.5 Sirovodík 316 // 20.2.6 Těkavé látky, uhlovodíky 317 // 20.2.7 Methanol, ethanol 319 // 20.2.7.1 Methanol 319 // 20.2.7.2 Ethanol, ethylalkohol 321 // 20.2.8 Vyšší alkoholy 323 // 20.2.9 Glykoly 323 //
20.2.10 Pesticida 325 // 20.2.10.1 Organofosfáty 325 // 20.2.10.2 Karbamáty 326 // 20.2.10.3 Chlorované uhlovodíky 326 // 20.2.10.4 Dipyridinové deriváty 327 // 20.2.10.5 Warfarin, superwarfariny 327 // 20.2.11 Chemické zbraně (bojové otravné látky) 328 // 20.3 Léčiva a návykové látky 329 // 20.3.1 Látky s účinkem na nervový systém 329 // 20.3.1.1 Látky s účinkem na periferní nervový systém 329 // 20.3.1.2 Látky stimulující centrální nervový systém 331 // 20.3.1.3 Látky tlumící centrální nervový systém 331 // 20.3.1.4 Látky ovlivňující vnímání, halucinogeny 335 // 20.3.1.5 Analgetika, antipyretika 335 // 20.3.2 Kardiofarmaka 336 // 20.3.3 Látky s účinkem na krev a cévy; antikoagulancia, antiagregancia; venofarmaka 337 // 20.3.4 Hormony 338 // Antibiotika, chemoterapeutika 338 // Ostatní léčiva 339 // 20.4 Nové psychoaktivní látky (Marie Balíková) 339 // Deriváty amfetaminů (fenylalkylaminů) 340 // Kathinony 340 // Syntetické opioidy 341 // Methoxetamin, deriváty fencyklidinu 341 // Deriváty piperazinu, tryptaminu, aminoindany 341 // Syntetické kanabinoidy 342 // 20.5 Ethanol ve forenzní toxikologii (Marie Balíková) 343 // 20.6 Legislativa ve vztahu k návykovým látkám (Marie Balíková) 345 // 21 Jedovaté rostliny a jejich toxiny (Alexander Pilin) 351 // 21.1 Alkaloidy 351 // 21.2 Glykosidy 365 // 21.3 Silice 368 // 21.4 Terpeny 368 // 21.5 Polyalkyny (polyacetylény) 369 // 21.6 Toxické proteiny a peptidy 370 // 21.7 Toxické aminokyseliny a aminy 371 // 21.8 Saponiny 372 // 21.9 Rostlinné kyseliny 373 // 21.10 Jiné toxické přírodní látky 374 // 22 Jedovaté houby (Jaroslav Klán) 379 // 22.1 Toxiny mikroskopických hub 379 // Příležitostně (potenciálně) toxinogenní vláknité houby-plísně 379 // 22.2 Hlavní mykotoxiny 380 // Aflatoxiny 380 // Ochratoxin A 380 //
Patulin 381 // Trichothecenové mykotoxiny 381 // T-2 toxin 381 // 22.3 Toxiny velkých hub - makromycetů 382 // Protoplazmové toxiny 383 // Cyklické peptidy 383 // Deriváty hydrazinu 384 // Bypiridilové deriváty - orellaniny 384 // Neurotoxiny 385 // Izoxazolové deriváty 385 // 22.3.2.2 Muskarin, cholin 386 // 22.3.3 Méně významné toxiny 387 // 22.3.3.1 Koprin 387 // 22.3.3.2 Toxiny čechratky podvinuté 387 // 22.3.3.3 Toxiny neznámé povahy 388 // 22.4 Otravy po syrových houbách 388 // 23 Živočišné toxiny (Alexander Pilin) 389 // 23.1 Jedovatí hadi 389 // 23.2 Vosy, včely, sršně (Hymenoptera) 392 // 23.3 Pavouci (Araneae) 392 // 23.4 Štíři (Scorpionida) 393 // 24 Hodnocení příčin smrti a poruchy zdraví z hlediska soudnělékařského 396 // 24.1 Kvalifikace poruchy zdraví 396 // 24.2 Porucha zdraví z hlediska soudnělékařského 396 // 24.3 Hodnocení závažnosti poruchy zdraví 396 // 24.4 Hodnocení závažnosti poranění 398 // 24.4.1 Drobné poranění (uškození na těle) 398 // 24.4.2 Ublížení na zdraví 398 // 24.4.3 Těžká újma na zdraví 399 // 24.5 Posuzování vzniku poruchy zdraví a její závažnosti v souvislosti s úrazem 403 // 25 Lékař v civilním a trestním řízení 406 // 25.1 Soustava soudů v ČR 406 // 25.2 Soustava státních zastupitelství 407 // 25.3 Civilní řízení 408 // 25.4 Trestní řízení 408 // 25.5 Odborné vyjádření 409 // 25.6 Znalecký posudek 410 // 25.7 Svědecká výpověď 411 // 26 Odpovědnost zdravotnických pracovníků (Milada Džupinková, Alexander Pilin) 413 // 26.1 Odpovědnost 413 // 26.2 Úmysl 413 // 26.3 Nedbalost 414 // 26.4 Právní odpovědnost 415 // 26.5 Povinnosti a práva zdravotnického pracovníka 416 // 26.6 Lege artis 417 // 26.7 Informovaný souhlas 417 // 26.8 Mlčenlivost zdravotnického pracovníka. 420 // 26.9 Zdravotnická dokumentace 420 //
27 Odškodnění nemajetkové újmy na zdraví // (Jolana Kopsa Těšinová) 423 // 27.1 Odškodnění bolesti 424 // 27.2 Ztížení společenského uplatnění 425 // 28 Laboratorní metody v soudním lékařství 430 // 28.1 Identifikace stopy biologického původu 430 // 28.1.1 Důkaz lidského původu stopy biologického původu 430 // 28.2 Průkaz krve 431 // 28.3 Skupinová příslušnost krve a tkání 432 // 28.4 Plodová voda 432 // 28.5 Skvrny od spermatu 433 // 28.6 Sliny 433 // 28.7 Moč 433 // 28.8 Forenzní radiologie 434 // 28.9 Fotografie 434 // 29 Identifikace 436 // 29.1 Metody identifikace 436 // 29.1.1 Markanty 437 // 29.2 Kriminalistická identifikace 438 // 29.3 Soudnělékařská identifikace 438 // 29.3.1 Pitva (zevní a vnitřní prohlídka) 438 // 29.4 Určení věku 439 // 29.4.1 Určení věku u dětí 440 // 24.4.2 Určení věku u dospělých 442 // 29.5 Určení pohlaví 443 // 24.6 Určení tělesné výšky z kostí 444 // 29.7 Zobrazovací metody 445 // 29.8 Identifikace osob podle chrupu 445 // 29.9 DVI - Disaster Victim Identification team 448 // 30 Forenzní genetika (Ivan Mazura, Petr Hollý, Pavel Martásek) 450 // 30.1 Profilování biologického materiálu 451 // 30.2 Molekulární přístupy v soudním lékařství při objasňování příčin úmrtí přirozených 452 // 30.2.1 Kardiogenetika 452 // 30.2.2 Centrální nervová soustava 452 // 30.2.3 SIDS (Sudden Infant Death Syndrom) 453 // 30.2.4 Genetika psychických poruch 453 // 30.2.5 Farmakogenomika 453 // 30.2.6 Neurogenetika 454 // Rejstřík 458
(MiAaPQ)ECB6962863

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC