Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
ONLINE
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2022
1 online zdroj (200 stran) : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-5213-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-4999-3 (print)
Půda jako prostor je předmětem vlastnictví, výrobním faktorem i přírodním zdrojem. Množství půdy je fixní a není možné ji přesouvat do oblastí s její vyšší relativní vzácností. Tyto základní rysy nastolují mnoho zásadních otázek týkajících se způsobu jejího využití a rozdělení prospěchu, který z toho plyne, mezi jednotlivé členy společnosti, tedy otázek po alokační efektivnosti a distribuční spravedlnosti. Kniha navazuje na poznání ekonomie měst a environmentální ekonomie s přesahy do oboru urbanismu, územního plánování a práva. Přináší syntézu těchto myšlenkových proudů z hlediska analýzy využití půdy a vlastnických práv k půdě. V daném oboru poskytuje ucelený obraz teorie alokačních a distribučních otázek a možných nástrojů veřejné politiky, které se tato témata snaží řešit..
001654331
Předmluva // 1. Úvod // 1.1 Vymezení pojetí půdy jako limitovaného prostoru // 1.2 Společenskovědní výzkum využití půdy // 1.3 Cíle a metodologický přístup // 1.4 Struktura knihy // ČÁST I. PŮDA, POZEMKOVÁ RENTA A CÍLE VEŘEJNÉ POLITIKY // 2. Pozemková renta // 2.1 Definice pozemkové renty a reziduálni hodnoty pozemku // 2.2 Příčiny vzniku pozemkové renty z pohledu klasických ekonomů // 2.3 Význam pozemkové renty v neoklasické ekonomii // 2.4 Příčiny vzniku pozemkové renty pohledem současnosti // Důvody pro intervence prostřednictví: // II // veřejných politik // 3.1 Alokační efektivnost a tržní selhání // 3.2 Distribuční spravedlnost // 3.3 Alokační efektivnost vs. vyšší příjmová rovnost // 4. Půda jako předmět veřejné politiky // 4.1 Půda a alokační efektivnost // 4.2 Alokační efektivnost a společenská hodnota půdy // 4.3 Půda a distribuční spravedlnost // 4.4 Půda a trade-of mezi alokační efektivností a příjmovou rovností // ČÁST II. NÁSTROJE VEŘEJNÉ POLITIKY // 5. Klasifikace nástrojů veřejné politiky ve vztahu k půdě // 5.1 Nástroje z hlediska podoby // 5.2 Nástroje z hlediska účelu // 6. Změna vlastnické struktury jako nástroj // 6.1 Aktivní pozemková politika - nizozemský model // 6.2 Povinnost prodat půdu k výstavbě - německý model // 6.3 Reorganizace území pro výstavbu // 6.4 Pozemkové úpravy // 7. Nesjednávané odvody vlastníků pudy // 7.1 Poplatek ve výši nákladů na infrastrukturu // 7.2 Poplatek ve výši vyvolaných externích nákladů // 7.3 Odvod za zhodnocení pozemku plánováním // 8. Sjednávané dohody s vlastníky půdy // 8.1 Základní principy sjednávaných dohod s developery // 8.2 Mnichovský model sjednávaných dohod // 8.3 Španělský model sjednávaných dohod // 9. Fiskální politika a daně z nemovitostí //
9.1 Obecné zákonitosti zdanění // 9.2 Daně z nemovitostí // 10. Nástroje založené na obchodování // 10.1 Obchodovatelná práva k výstavbě // 10.2 Obchodovatelná povolení k plánování // 11. Platby za ekosystémové služby // 11.1 Schémata financovaná veřejnými autoritami // 11.2 Platby za ekosystémové služby ze soukromých zdrojů // 11.3 Prodej kreditů za opatření podporující biodiverzitu // 12. Nástroje k zachycení pozemkové renty využitelné v české územně plánovací praxi // 12.1 Současný stav české územně plánovací praxe // 12.2 Základní rámec pro reformu české územně plánovací praxe // 13. Závěr // 13.1 Důsledky specifik půdy na otázky alokační efektivnosti // a distribuční spravedlnosti // 13.2 Vývoj paradigmatu ve vztahu k pozemkové rentě // 13.3 Přínos knihy k analýze hodnoty půdy // 13.4 Teorie vs. praxe přístupů k půdě // Seznam literatury // Summary // Rejstřík
(MiAaPQ)ECB6992788

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC