Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2022
1 online zdroj (218 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-5279-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3932-1 (print)
Výukové texty pro bakalářské studium zdravotnických oborů obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Pro potřeby praxe je zpracována epidemiologie nevýznamnějších skupin nemocí (kardiovaskulárních, nádorových, infekčních) a závislostí (návykové látky), problematika epidemiologických studií a očkování. Zvláštní kapitoly tvoří hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a rizika práce ve zdravotnictví.Texty slouží k uvědomění a k pochopení komplexních souvislostí mezi působením životního i pracovního prostředí a možným vznikem nemocí u jedince i v populaci s akcentem na využití poznatků v každodenní zdravotnické praxi.Druhé, doplněné vydání.
001654791
PŘEDMLUVA (M. Tuček) 11 // 1. HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE A HISTORIE (M. Tuček, V. Bencko) 13 // 2. ZÁTĚŽ FAKTORY PROSTŘEDÍ 17 // 2.1 Fyzikální faktory 17 // 2.2 Chemické látky a přípravky (M Tuček) 38 // 2.3 Biologické faktory/biologické činitele (?/. 41 // 2.4 Fyzická, psychická a senzorická/smyslová zátěž (M. Tuček) 43 // 3. OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ (M. Tuček) 51 // 3.1 Plynné složky ovzduší 51 // 3.2 Prach a aerosoly 52 // 3.3 Zdravotní význam základních složek znečištění ovzduší 52 // 3.4 Nanomateriály 55 // 3.5 Prach (prašný aerosol) ajeho působení na člověka při práci 55 // 3.6 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky prachu 57 // 4. VODA A ZDRAVÍ (A. Slámová) 59 // 4.1 Voda 59 // 4.2 Voda v organismu 59 // 4.3 Pitná voda 60 // 4.4 Vliv pitné vody na zdraví člověka 63 // 4.5 Balené vody 65 // 5. PŮDA A ZDRAVÍ (A. Slámová) 67 // 6. ODPADY A ZDRAVÍ (A. Slámová, M. Bušová) 69 // 6.1 Zdravotní rizika 69 // 6.2 Likvidace odpadu 69 // 6.3 Odpadní vody 70 // 7. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV A ZDRAVÍ (I. Holcátová) 73 // 7.1 Fyzikální faktory 73 // 7.2 Chemické faktory 74 // 7.3 Pevné částice 76 // 7.4 Mikrobiologická a biologická kontaminace 77 // 8. PRÁCE A ZDRAVÍ (M. Tuček) 79 // 8.1 Zdraví při práci 79 // 8.2 Hygiena práce 80 // 8.3 Analýza rizik při práci 81 // 8.4 Principy prevence 83 // 8.5 Pracoviště, pracovní místo a pracovní činnost 84 // 8.6 Kategorizace prací 85 // 8.7 Charakteristika stupňů zátěže faktory pracovního prostředí 86 // 8.8 Principy posuzování zdravotní způsobilosti k práci ? 88 // 9. VÝŽIVA A ZDRAVÍ (E. Kudlová) 91 // 9.1 Energie a živiny 92 // 9.2 Druhy potravin a jejich význam ve výživě 102 // 9.3 Toxické látky v potravinách 105 // 9.4 Výživová potřeba a doporučení v různých obdobích života 108 //
9.5 Léčebná výživa a nemocniční stravovací provoz 111 // 9.6 Hygiena potravin a bezpečné stravování 114 // 10. ZDRAVÍ DĚTÍ, MLADISTVÝCH A SENIORŮ (A. Slámová, E. Kudlová) 117 // 10.1 Děti a dorost 117 // 10.2 Kalendářní a biologický věk 119 // 10.3 Růst dítěte ajeho hodnocení 119 // 10.4 Výchova dětí ke zdraví 120 // 10.5 Stáří 120 // 11. EPIDEMIOLOGICKÁ METODOLOGIE, ZÁKLADNÍ POJMY (M. Schejbalová) 123 // 11.1 Epidemiologie - členění 123 // 11.2 Základní ukazatelé zdravotního stavu 124 // 11.3 Epidemiologická metoda práce 126 // 11.4 Shrnutí 131 // 12. EPIDEMIOLOGIE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (A. Pánková) 133 // 12.1 Epidemiologie KVO 133 // 12.2 Ateroskleróza 133 // 12.3 Jednotlivé typy K VO 134 // 12.4 Rizikové faktory k VO 136 // 13. EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTÍ (E. Králíková) 143 // 13.1 Drogová epidemiologie 143 // 13.2 Závislost na tabáku 147 // 14. EPIDEMIOLOGIE NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ (I. Holcátová) 155 // 14.1 Rizikové faktory nádorových onemocnění 155 // 14.2 Nádorový registr 156 // 14.3 Epidemiologické studie, incidence novotvarů 157 // 15. EPIDEMIOLOGIE ÚRAZŮ (A. Slámová) 159 // 15.1 Definice úrazů 159 // 15.2 Prevence úrazů 160 // 15.3 Dětské úrazy 160 // 15.4 Úrazy dospělých 160 // 15.5 Úrazy seniorů 161 // 16. EPIDEMIOLOGIE ALERGIÍ (I. Holcátová) 163 // 16.1 Alergeny zevního prostředí 163 // 16.2 Alergeny vnitřního prostředí 164 // 16.3 Potravinové alergie 164 // 16.4 Profesionální alergie // 16.5 Prevence // 17. EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ (M. Schejbalová) 167 // 17.1 Proces šíření nákazy 167 // 17.2 Skupiny nákaz podle mechanizmu přenosu 172 // 17.3 Protiepidemická opatření - metody boje s nákazami 175 // 18. OČKOVÁNÍ (VAKCINACE) (A. Slámová, M. Schejbalová) 179 // 18.1 Očkování a imunizace 179 //
18.2 Typy očkovacích látek 180 // 18.3 Druhy očkovacích látek 180 // 18.4 Reakce po očkování 181 // 18.5 Kontraindikace očkování 181 // 18.6 Principy správné imunizace 181 // 18.7 Organizace očkování v ČR 182 // 18.8 Očkování pro tuzemské potřeby 183 // 18.9 Očkování pro cestovatele 183 // 18.10 Pasivní imunizace 183 // 19. DEKONTAMINACE (M. Schejbalová) 185 // 19.1 Základní pojmy 185 // 19.2 Zásady sterilizace a dezinfekce 185 // 19.3 Dezinfekce 186 // 19.4 Vyšší stupeň dezinfekce 187 // 19.5 Sterilizace 188 // 20. NOZOKOMIÁLNÍ (NEMOCNIČNÍ) NÁKAZY (NN) (M. Schejbalová) 191 // 20.1 Etiologie NN 191 // 20.2 Proces šíření NN 192 // 20.3 Zdroj původce NN 192 // 20.4 Vnímavý jedinec v procesu šíření NN 192 // 20.5 Rizikové faktory vzniku NN 192 // 20.6 Prevence vzniku NN 193 // 21. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (M. Schejbalová) 195 // 21.1 Hlášení nemocničních nákaz / NN / 196 // 21.2 Příjem, vyšetřování a ošetřování pacienta 196 // 21.3 Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu 197 // 21.4 Sterilizace a dezinfekce 198 // 21.5 Manipulace s prádlem 198 // 21.6 Obecné zásady pro provádění úklidu ve zdravotnických zařízeních 199 // 22. NEMOCNIČNÍ ODPADY - MANIPULACE A LIKVIDACE (V. Bencko) 201 // 22.1 Třídění 201 // 22.2 Nakládání s odpady v nemocnici 202 // 22.3 Trendy 203 // 22.4 Základní třídění odpadů 203 // 23. ZDRAVOTNÍ RIZIKA PRÁCE VE ZDRAVOTNICTVÍ (A. Slámová) 205 // 23.1 Pracovní prostředí ve zdravotnictví 206 // LITERATURA + WWW 209 // PŘEHLED DŮLEŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ + NORMY 213
(MiAaPQ)ECB29430414

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC