Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Wolters Kluwer, 2020
1 online zdroj (178 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7598-822-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-7598-821-8 (print)
Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob. Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů, včetně daňových dopadů použitých oceňovacích modelů a správného chápání nejrůznějších daňových „souvztažností“. V následujících částech je konkrétněji pojednáno o daňových režimech aplikovaných při účtování o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení či o polhůtních pohledávkách a závazcích. Opomenuty nejsou ani judikáty k odčitatelným položkám a slevám na dani. Autor se nevyhýbá ani problematičtějším okruhům, jako jsou nejnovější judikáty k tzv. esenciálním výdajům, k odečtu nákladů na výzkum a vývoj, ke „zneužití práva“, k postoupení smluvních sankcí či k aspektům stanovení základu daně u spojených osob. Publikaci při své každodenní práci výborně uplatní daňoví poradci či úředníci finanční správy jako vodítko, aby rychleji nalezli konkrétní rozsudky, které podobný problém již řešily, a aby si učinili představu o tom, jakým směrem se ubírá výklad zákona uplatňovaný příslušnými soudy. Stejně tak mohou publikaci využít ke studijním účelům pedagogové a studenti daňových předmětů vysokých škol bakalářského nebo magisterského studijního programu. Nakonec by publikace rovněž mohla být inspirací i pro budoucí legislativní vývoj, při němž představuje právě judikatura důležitou zpětnou vazbu..
001659161
Seznam použitých zkratek // O autorovi // Předmluva // 1 Právní teorie a soudní rozsudky jako východisko // při vytváření interpretační praxe // 1.1 Judikatura a závaznost rozsudků, popř. pokynů MF a GFR // 1.2 Prekluze práva stanovit daň a její dopady // 2 Koncepce stanovení základu daně // 2.1 Obecný význam účetnictví při zjištění základu daně // 2.2 Obecný základ daně a koncepční priority při jeho stanovení // 2.3 Obecný význam použití oceňovacího modelu při zjištění základu daně // 2.4 Obecný význam zásady daňové souvztažnosti a věcné a časové souvislosti // 3 Účetnictví jako stěžejní důkazní prostředek při zjištění základu daně za dané období // 3.1 Konkrétní dopady vyplývající z aplikace účetní metodiky při stanovení základu daně // 3.2 Možné „daňově procesní“ důsledky spojené s nesplněním povinností v oblasti účetnictví // 4 Příjmy (výnosy) a jejich zdanitelnost // 4.1 Zdanitelnost příjmů (výnosů) - pozitivní vymezení předmětu daně // 4.2 Nezdanitelnost příjmů (výnosů) - negativní vymezení předmětu daně // 5 Výdaje a jejich uplatnitelnost při zjištění základu daně // 5.1 Obecný princip posuzování daňové uznatelnosti výdajů a důkazní břemeno ohledně jejich uznatelnosti // 5.2 Aspekt prokázání existence deklarovaného plnění a vynaložení nákladu v daném zdaňovacím období // 5.3 Aspekt prokázání hodnoty deklarovaného nákladu podle dokladu // 5.4 Aspekt naplnění dalších podmínek pro uznání výdaje // 5.5 Aspekt vynaložení tzv. esenciálních nákladů // 6 Principy oceňování položek vstupujících do základu daně 59 // 6.1 Princip historických cen 59 // 6.2 Důsledky spojené s oceněním cizoměnových rozvahových položek a s aplikací modelu reálné hodnoty k datu účetní závěrky 62 //
6.3 Eliminace přeceňovacích efektů v souvislosti s vklady a přeměnami obchodních korporací 66 // 7 Principy uplatnění položek vstupujících do základu daně z pohledu jejich souvztažnosti (věcné, časové a jiné) 71 // 7.1 Principy uplatňování zásady daňové souvztažnosti 71 // 7.2 Princip uplatnění věcné a časové souvislosti při zjištění základu daně ve vazbě na účetnictví - obecně 76 // 7.3 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování prostřednictvím dohadných účtů a přechodných účtů 79 // 7.4 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování o nedokončené (zakázkové) výrobě 81 // 7.5 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při následném poskytnutí slev a bonusů 84 // 8 Regulace uplatnění dlouhodobého majetku v základu daně 87 // 8.1 Vymezení dlouhodobého majetku a aspekty jeho evidence 87 // 8.2 Technické zhodnocení a opravy dlouhodobého majetku 93 // 8.3 Odpisování dlouhodobého majetku 96 // 8.4 Vyřazení dlouhodobého majetku 99 // 8.5 Specifika leasingových operací při zjištění základu daně 102 // 8.6 Uplatňování rezerv při zjištění základu daně 106 // 9 Regulace uplatnění pohledávek a závazků v základu daně 111 // 9.1 Uplatňování opravných položek při zjištění základu daně 111 // 9.2 Neuhrazené dluhy (závazky) a jejich dopad do základu daně 115 // 9.3 Úroky z úvěrových finančních nástrojů 119 // 9.4 Pohledávky a závazky z titulu tzv. smluvních sankcí 122 // 10 Eliminace nežádoucích daňových dopadů některých // dalších aktivit daňových subjektů 127 // 10.1 Regulace při stanovení základu daně pro spojené osoby 127 // 10.2 Obsah a platnost smlouvy ve vazbě na daňový režim souvisejících plnění 135 //
10.3 Krácení daně jiným způsobem a zneužití práva v oblasti daně z příjmů 138 // 11 Odčitatelné položky a slevy na dani 147 // 11.1 Koncepce uplatnění odčitatelných položek 147 // 11.2 Koncepce uplatnění slev na dani 152 // Závěr // Seznam použité literatury a zdroje // Literatura (monografie, časopisecké zdroje a sborníky) // Právní předpisy // Judikatura // Internetové zdroje
cnb003240619

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC