Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Wolters Kluwer, 2020
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7598-903-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-7598-902-4 (print)
Kniha je společným dílem pracovníků finanční správy, kteří se již mnoho let zabývají problematikou mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního zdaňování. Jejím cílem je čtenáři poutavou a zajímavou formou přiblížit základní zásady mezinárodní výměny informací a mezinárodního zdaňování příjmů ve vazbě na příslušné právní předpisy. Je zpracovaná podle legislativy platné k 1. 7. 2020. Vedle teoretické části zde naleznete i praktické příklady s dopadem do jednotlivých řádků daňového přiznání. Náměty k jednotlivým případům jsou čerpány především z dotazů veřejnosti, které autoři ve své dosavadní praxi řešili, a nabízí pohled pracovníků správce daně. Kniha je vhodná zejména jako doplňující publikace k dílům renomovaných daňových poradců specializujících se na tuto problematiku. Mohou ji využít především účetní a daňoví poradci, kteří se s tématem mezinárodního zdanění nesetkávají ve své praxi příliš často, či studenti vysokých škol jako rozšiřující text v rámci své specializace..
001659164
Seznam zkratek VIII // Úvod XI // 1 Mezinárodní výměna informací 1 // 1.1 Mezinárodní smlouvy - základní informace 2 // 1.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) 3 // 1.3 OECD 4 // 2 Charakteristika práva EU - obecně 7 // 2.1 Právní akty EU 7 // 2.2 Kompatibilita s právním systémem v ČR 9 // 2.3 Mezinárodní výměna informací v EU (AVI dle MCAA a CRS) 9 // 3 Evropské právo 13 // 3.1 Evropské právo komunitámí 15 // 3.1.1 Primární právo 15 // 3.1.2 Sekundární právo 16 // 3.2 Evropské právo unijní 17 // 3.3 Aproximace právních předpisů ČR s právem EU 18 // 4 Směrnice Rady 2011/16/EU - DAC i 21 // 4.1 Základní formy mezinárodní spolupráce 23 // 4.2 Další formy mezinárodní spolupráce 26 // 4.2.1 Přítomnost v prostorách zahraničního správce daně 26 // 4.2.2 Souběžné daňové kontroly 26 // 4.2.3 Doručování písemností 27 // 5 Praktické využití sdělovaných příjmů v rámci AVI 31 // 5.1 Příjmy ze závislé činnosti 31 // 5.1.1 Stanovení vyměřovacího základu daně z příjmů zaměstnance 32 // 5.1.2 Závislá činnost a SZDZ 35 // 5.1.3 Zahraniční pojištění 39 // 5.1.4 Co není předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti 43 // 5.1.5 Co je osvobozeno od daně z příjmů 44 // 5.1.6 Kdy použít srážkovou daň 47 // 5.2 Odměny členů statutárních orgánů obchodních společností 53 // 5.3 Příjmy z produktů životního pojištění 53 // 5.4 Zdanění důchodů 55 // 6.4.1 Penze a mezinárodní zdanění 58 // 6.4.2 Podnikové renty 61 // 5.5 Vlastnictví nemovitostí a příjmy z nemovitostí 62 // 6 Vybrané oblasti mezinárodního zdanění s vazbou na daňové // přiznání, AVI 65 // 6.1 Mezinárodní smlouvy 65 // 6.2 Základní zásady použití SZDZ 68 // 6.3 TIEA 70 // 6.4 Určení daňové rezidence 72 //
6.4.1 Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů rezident 74 // 6.4.2 Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů neřeži dent 76 // 6.4.3 Určení daňové rezidence dle SZDZ 77 // 6.4.4 V ysvětlení postupného rezidenství - kdy a proč ho použít 82 // 6.5 Získání potvrzení o daňovém domicilu 83 // 6.6 Vyšší ověření, legalizace 85 // 6.7 Vyloučení dvojího zdanění - zápočet, vynětí 87 // 6.8 Vynětí příjmů dle § 38f ZDP 92 // 6.9 Kursy-§38 ZDP 95 // 6.10 Příjmy z kapitálového majetku 95 // 6.11 Počítání časového testu 98 // 6.12 Modelová situace 1 : zápočet, vynětí - dopad do řádků DP 99 // 6.13 Modelová situace 2: zápočet x vynětí řádky daňového přiznání 105 // 6.14 Modelová situace 3: porovnání zdanění, když není uzavřena SZDZ 110 // 7 Směrnice Rady 2014/107/EU (DAC II - GATCA) 113 // 7.1 Technický rámec zabezpečení výměny informací 132 // 7.1.1 Vybraná ustanovení pro FATCA 134 // 7.2 Novela ZMS č. 105/2016 Sb. x Úmluva o ochraně lidských práv // a základních svobod 138 // 7.2.1 Právo na respektování soukromého a rodinného života 139 // 7.3 Prověřování účtů (Due Diligence Procedure) 141 // 7.3.1 Dříve existující účty fyzických osob 143 // 7.3.2 Nové účty fyzických osob 146 // 7.3.3 Dříve existující účty entit 147 // 7.3.4 Nové účty entit 148 // 7.3.5 Čestné prohlášení 149 // 8 Směrnice Rady 2015/2376/EU (DAC III) 151 // 9 Směrnice Rady 2016/881/EU (DAC SV) 155 // 9.1 Podání prostřednictvím EPO 164 // 9.1.1 Podepsání uznávaným elektronickým podpisem 166 // 9.1.2 Podání uskutečněné ověřenou identitou podatele způsobem, // kterým se lze přihlásit do jeho DS 166 // 10 Směrnice Rady 2016/2258/EU (DAC V) 169 // 10.1 Právnínormy upravující okruh povinných osob 171 //
10.2 Právní normy upravující rejstříky 176 // 10.3 Novelizovaná ustanovení příslušných zákonů 179 // 10.4 Daňová optimalizace prostřednictvím svěřenských fondů? 182 // 10.4.1 Vybrané modelové situace daňové optimalizace // za pomoci svěřenského fondu 184 // 11 Směrnice Rady 2018/822/EU (DÄC VI) 187 // 11.1 Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 188 // Judikatura 199 // Závěr 203 // Příloha 1 Standardizovaný formulář EU, rulings 205 // Příloha 2 Vzorový formulář OECD pro nečlenské státy 209 // Seznam použité literatury a zdrojů 212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC