Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
2., upravené a doplněné vydání
Praha : Grada, 2019
456 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0553-3 (brožováno)
ISBN 978-80-271-1144-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001659393
Úvod 11 // Masová média v proměnách času a společnosti 11 // 1. Masová média jako historické téma 15 // 1.1 Co jsou masová média 17 // 1.1.1 Tisk 18 // 1.1.2 Film a kinematografie 19 // 1.1.3 Vysílací média 19 // 1.1.4 Internet 20 // 1.1.5 Vztah masových médií a žurnalistiky 20 // 1.1.6 Žurnalistika jako povolání 21 // 1.2 Přístupy k dějinám masových médií 23 // 1.2.1 Masová média jako součást vývoje lidské komunikace 24 // 1.2.2 Sociálně historický přístup k dějinám médií 26 // 1.3 Periodizace dějin českých médií 29 // 2. Počátky rozvoje tištěných médií 33 // Od poloviny 15. století do osmdesátých let 18. století // 2.1 Evropa od Gutenbergova vynálezu k Velké francouzské revoluci 33 // 2.1.1 Vznik moderních společností 35 // 2.1.2 Od renesance k osvícenství 37 // 2.1.3 Počáteční rozvoj tisku od poloviny 15. století 39 // 2.1.4 Počátky periodického tisku 40 // 2.2 České země od Jiřího z Poděbrad po josefínské reformy 43 // 2.2.1 Od pozdní gotiky k humanismu 46 // 2.2.2 Rozvoj tištěných médií v českých zemích do sklonku 18. století. 48 // 2.2.3 Jan Amos Komenský: zárodky reflexe médií 57 // 3. Tisk jako faktor národního sebeuvědomování 59 // Od devadesátých let 18. století do čtyřicátých let 19. století // 3.1 Evropa a svět Velké francouzské revoluce, Napoleona a první poloviny 19. století 59 // 3.1.1 Sebeuvědomování evropských národů 63 // 3.1.2 Preromantismus 636 // 3.1.3 Romantismus 64 // 3.1.4 Počátky realismu 65 // 3.1.5 Tisk v 19. století 65 // 3.2 České země v období počátků moderního národního vědomí 66 // 3.2.1 Národní sebeuvědomování v českých zemích 67 // 3.2.2 Kulturní život v českém prostředí 69 // 3.3 Český periodický tisk od Krameria k Havlíčkovi 71 // 3.3.1 Odborné a vědecké časopisy 80 //
4. Vznik a rozvoj politického tisku v Čechách 85 // Od sklonku čtyřicátých let do počátku devadesátých let 19. století // 4.1 Evropa a svět v roce 1848 a ve druhé polovině 19. století 85 // 4.1.1 Rok 1848 86 // 4.1.2 Druhá polovina 19. století v Evropě a ve světě 88 // 4.2 České země od roku 1848 do přelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století 93 // 4.2.1 Kulturní a umělecký život ve druhé polovině 19. století 97 // 4.3 Tisk v českých zemích ve druhé polovině 19. století 98 // 4.3.1 Tisk v českých zemích během revolučních let a jejich dozvuků. 98 // 4.3.2 Tisk v době neoabsolutistické represe 1851-1860 105 // 4.3.3 Český tisk a česká žurnalistika v letech 1860-1889 107 // 5. Rozvoj tisku politických stran 119 // Od devadesátých let 19. století do vzniku Československa v říjnu 1918 // 5.1 Evropa a svět od zlaté éry technického rozvoje ke světové válce 119 // 5.1.1 Rozvoj techniky 120 // 5.1.2 Velká válka 121 // 5.1.3 Fin de siecle 123 // 5.1.4 Secese 126 // 5.1.5 Tisk jako průmyslové odvětví 126 // 5.1.6 Nástup kinematografie 128 // 5.1.7 Masová média a masová společnost 129 // 5.2 Od punktací ke vzniku samostatného státu 130 // 5.2.1 Kulturní život na počátku nového století 132 // 5.3 Česká média na přelomu století 134 // 5.3.1 Tisk národně liberálního tábora 140 // 5.3.2 Tisk sociálnědemokratického tábora 143 // 5.3.3 Tisk katolického tábora 145 // 5.3.4 Tisk agrárního tábora 146 // 5.3.5 Tisk národně sociálního tábora 147 // 5.3.6 Český tisk mimo české země 149 // 5.3.7 Média v období první světové války 150 // 6. Média v meziválečném Československu 151 // Od roku 1918 do roku 1938 // 6.1 Evropa a svět mezi dvěma válkami 151 // 6.1.1 Kultura a umění po válce a proti válce 153 // 6.1.2 Nástup rozhlasového vysílání 155 //
6.2 Dvě desetiletí samostatného Československa 155 // 6.2.1 Kulturní život první republiky 157 // 6.3 Česká média v meziválečném období 159 // 6.3.1 Struktura tištěných médií v meziválečném Československu 160 // 6.3.2 Velké vydavatelské koncerny první republiky 168 // 6.3.3 Bulvární tisk 176 // 6.3.4 Tiskové kanceláře v samostatném Československu 180 // 6.3.5 Novinářské organizace 182 // 6.3.6 Rozvoj rozhlasového vysílání 183 // 6.3.7 Počátky televizního přenosu obrazu 188 // 6.3.8 Rozvoj odborného zájmu o média 188 // 7. Média během druhé republiky a protektorátu 191 // Od roku 1938 do roku 1945 // 7.1 Evropa a svět od Mnichova do jara 1945 191 // 7.1.1 Postavení médií během druhé světové války 194 // 7.2 Druhá republika a protektorátní období 196 // 7.2.1 Období druhé republiky 197 // 7.2.2 Období protektorátu 198 // 7.3 Česká média v období druhé republiky 201 // 7.4 Média v době protektorátu Čechy a Morava 203 // 7.4.1 Cenzura protektorátního tisku 204 // 7.4.2 Legální tisk a aktivističtí novináři 206 // 7.4.3 Rozhlas v protektorátu Čechy a Morava 215 // 7.4.4 Domácí ilegální tisk 217 // 7.4.5 Média působící v zahraničí a ze zahraničí 220 // 8. Média v procesu společenské obnovy a politické polarizace 223 // Od roku 1945 do 1948 // 8.1 Evropa a svět po roce 1945 223 // 8.1.1 Kultura a literatura po roce 1945 225 // 8.1.2 Poválečná obnova médií 226 // 8.2 Necelé a krátké tři roky obnoveného Československa 227 // 8.3 Média v obnoveném Československu 230 // 8.3.1 Personální očista českých médií 232 // 8.3.2 Organizační a strukturní změny po roce 1945 235 // 8.3.3 Média v politickém zápase třetí republiky 248 // 9. Média ve službách budování socialismu a studené války 253 //
9.1 Evropa a svět rozdělené mezi Východ a Západ 253 // 9.1.1 Padesátá léta v umění 255 // 9.1.2 Poválečný film 255 // 9.1.3 Televize a politika 256 // 9.2 Československo mezi únorovým převratem a polovinou // padesátých let 257 // 9.2.1 Budovatelské umění 260 // 9.2.2 Umělecké alternativy 261 // 9.3 Média v období budování socialismu 261 // 9.3.1 Role médií v únoru 1948 261 // 9.3.2 Změny v médiích po únoru 1948 264 // 9.3.3 Vývoj periodického tisku 268 // 9.3.4 Rozhlasové vysílání od února 1948 do poloviny padesátých let. 280 // 9.3.5 Počátky televizního vysílání 281 // 9.3.6 Exilová periodika a vysílání ze zahraničí 287 // 10. Liberalizace médií a veřejného života 291 // Od druhé poloviny padesátých let 20. století do roku 1969 // 10.1 Evropa a svět v zajetí studené války, snů a nadějí 291 // 10.1.1 Umění a nový životní styl 295 // 10.1.2 Odpovědnost umělce 297 // 10.1.3 Film šedesátých let 298 // 10.1.4 Rozvoj televize 298 // 10.1.5 Rozvoj studia médií 299 // 10.2 Československo na cestě k pražskému jaru a jeho konci 300 // 10.2.1 Kulturní život v období uvolňování 304 // 10.3 Česká média v období „tání“ 306 // 10.3.1 Proměny periodického tisku od druhé poloviny padesátých let do roku 1967 306 // 10.3.2 Vývoj rozhlasového a televizního vysílání do roku 1967 312 // 10.3.3 Žurnalistika na cestě k profesionalizaci 320 // 10.4 Demokratizace médií v dobé pražského jara 322 // 10.4.1 Mediálni politika ÚV KSČ a média 322 // 10.4.2 Média v období pražského jara a po invazi 325 // 11. Média jako výraz i nástroj normalizace 335 // Sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století // 11.1 Evropa a svět od letu na Měsíc ke konci studené války 335 // 11.1.1 Nástup postmodernismu v umění 338 //
11.1.2 Masová média sedmdesátých a osmdesátých let 340 // 11.2 Československo v době normalizace 342 // 11.3 Média v ČSSR od potlačení pražského jara do roku 1989 345 // 11.3.1 Nástup normalizace v médiích 346 // 11.3.2 Média v „bezčasí“ konsolidovaných poměrů 355 // 12. Vývoj médií po roce 1989 375 // Poslední dekáda 20. století a výhled do 21. století // 12.1 Evropa a svět po pádu železné opony 375 // 12.1.1 Nástup internetové komunikace 380 // 12.1.2 Kultura a umění devadesátých let 383 // 12.1.3 Masová média po roce 1990 387 // 12.2 Československo a Česká republika ve sjednocující se Evropě 389 // 12.2.1 Proměny kulturního života po roce 1989 393 // 12.3 Česká média v devadesátých letech 395 // 12.3.1 Česká média ve fázi transformace 396 // 12.3.2 Konsolidace českých médií od poloviny devadesátých let // do závěru první dekády 21. století 413 // 12.3.3 Internetizace a digitalizace českých médií 417 // 12.3.4 Závěrem: hlavní rysy současných českých médií 421 // Summary 423 // Seznam vyobrazení zařazených do textu 425 // Použitá literatura 429 // Jmenný rejstřík 441
(OCoLC)1130285423
cnb003132262

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC