Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2021
204 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-555-2802-1
Opera linguistica ; 50/2021
Anglické a francouzské resumé
001659641
PREDHOVOR 7 // I SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA V SLOVENČINE (M. Ološtiak - S. Oriňáková) 11 // 1. Prehľad literatúry 13 // 2. Lexikálna motivácia 17 // 3. Interlingválna motivácia 20 // 3.1 Porovnanie slovotvornej a interlingválnej motivácie 20 // 3.2 Adaptačné procesy 25 // 3.2.1 Transparadigmatizácia a transsyntagmatizácia 26 // 3.2.2 Transfonemizácia 27 // 3.2.3 27 // 3.2.4 Transmorfologizácia 28 // 3.2.5 Transderivácia 29 // 3.2.6 Transsémantizácia 29 // 3.2.7 Transortografizácia 30 // 3.2.8 Transpragmatizácia 30 // 3.2.9 Interakcia medzi adaptačnými procesmi 31 // 4. Slovotvorné adaptačné procesy 33 // 4.1 Flektivizácia pomocou sufixov 39 // 4.1.1 Verbá 43 // 4.1.2 Adjektíva 44 // 4.1.3 Substantiva 45 // 4.2 Prevzatá lexéma ako slovotvorný motivant 47 // 4.2.1 Slovotvorné hniezda 47 // 4.2.2 Slovotvorné rady 54 // 5. Zhrnutie 61 // Bibliografia 62 // II SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA GALICIZMOV (D. Vojtek) 71 // 1. Úvod 73 // 1.1 Prehľad literatúry 73 // 1.2 Galicizmus a gallicisme 74 // 1.3 Charakteristika materiálu 75 // 1.4 Typy galicizmov 76 // 2. Kontaktové vzťahy 78 // 2.1 Kvantitatívno-kvalitatívna charakteristika kontaktových vzťahov..79 // 2.2 Charakteristika hniezd podľa pôvodu východiskového motivantu 81 // 3. Slovotvorné hniezda 82 // 3.1 Slovnodruhová charakteristika slovotvorných motivantov a hniezd..84 // 3.2 Slovnodruhová charakteristika motivátov 87 // Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine // 3.3 Slovnodruhová charakteristika hniezd 88 // 3.3.1 Substantívne hniezda 88 // 3.3.2 Verbálne hniezda 89 // 3.3.3 Adjektívne hniezda 89 // 4. Flektivizácia 91 // 4.1 Flektivizačné formanty adjektiv 93 // 4.2 Flektivizačné formanty verb 94 // 4.2.1 Vidotvorné morfémy 95 // 4.3 Flektivizačné formanty substantiv 96 // 5. Motivačná intencia 98 // 6. Slovotvorné rody 101 //
6.1 Slovnodruhové kombinácie v slovotvorných radoch 103 // 6.2 Slovnodruhová charakteristika terminálnych a iniciálnych lexém 105 // 6.3 Analýza jednotlivých slovotvorných radov 108 // 6.3.1 Dvojčlenné rady 108 // 6.3.2 Trojčlenné rady 108 // 6.3.3 Štvorčlenné rady 110 // 6.3.4 Päťčlenné rady 111 // 6.3.5 Šesťčlenné rady 112 // 6.3.6 Sedemčlenné rady 113 // 7. Formálna štruktúra slovotvorné motivovaných galicizmov 114 // 7.1 Derivácia 114 // 7.1.1 Sufixácia 114 // 7.1.2 Prefixácia 115 // 7.2 Kompozícia a jej slovotvorné postupy 115 // 8. Slovotvorné typy 116 // 8.1 Adjektíva 117 // 8.1.1 Adjektivum ako slovotvorný motivát 117 // 8.1.2 Motivanty adjektiv 117 // 8.1.3 Slovotvorné typy desubstantívnych adjektiv 120 // 8.1.4 Slovotvorné typy deadjektívnych a denumerálnych adjektiv 126 // 8.1.5 Desubstantívne adjektíva utvorené morfologickou motiváciou 127 // 8.2 Substantiva 127 // 8.2.1 Substantivum ako slovotvorný motivát 127 // 8.2.2 Motivanty substantiv 128 // 8.2.3 Slovotvorné typy substantiv 130 // 8.3 Verbá 134 // 8.3.1 Verbum ako slovotvorný motivát 134 // 8.3.2 Motivanty verb 135 // 8.3.3 Slovotvorné typy verb 135 // 8.4 Adverbiá 137 // 8.4.1 Adverbium ako slovotvorný motivát 137 // 9. Zhrnutie 137 // Bibliografia 140 // Obsah // III SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA ANGLICIZMOV (M. Ološtiak - S. Rešovská) 143 // 1. Úvod 145 // 2. Slovotvorné hniezda 148 // 2.1 Slovnodruhová charakteristika slovotvorných hniezd 150 // 2.1.1 Substantívne hniezda 151 // 2.1.2 Verbálne hniezda 153 // 2.1.3 Adjektívne hniezda 155 // 2.1.4 Interjekcionálne hniezda 155 // 3. Slovotvorné rady 156 // 3.1 Dvojčlenné rady 161 // 3.2 Trojčlenné rady 162 // 3.3 Štvorčlenné rady 163 // 3.4 Päťčlenné rady 164 // 3.5 Šesťčlenné rady 166 // 3.6 Sedemčlenné rady 166 //
4. Motivačná intencia 166 // 4.1 Východisková charakteristika 166 // 4.2 Typy motivačnej intencie 171 // 4.2.1 Prvý typ 171 // 4.2.2 Druhý typ 172 // 4.2.3 Tretí typ 174 // 4.2.4 Štvrtý typ 175 // 5. Formálno-procesuálne aspekty 176 // 5.1 Slovotvorné spôsoby 176 // 5.1.1 Derivácia 177 // 5.1.2 Kompozícia 189 // 5.2 Ďalšie typy motivácie 193 // 5.2.1 Morfologická motivácia 193 // 5.2.2 Abreviačná motivácia 194 // 5.3 Flektivizačný formant 194 // 6. Zhrnutie 195 // Bibliografia 198 // SUMMARY 201 // RÉSUMÉ 203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC