Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie prvé
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2021
204 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-555-2802-1
Opera linguistica ; 50/2021
Anglické a francouzské resumé
001659641
OBSAH // PREDHOVOR 7 // I SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA V SLOVENČINE (M. Ološtiak - S. Oriňáková) 11 // 1. PrehÄľad literatúry...13 // 2. Lexikálna motivácia...17 // 3. Interlingválna motivácia...20 // 3.1 Porovnanie slovotvornej a interlingválnej motivácie...20 // 3.2 Adaptačné procesy...25 // 3.2.1 Transparadigmatizácia a transsyntagmatizácia...26 // 3.2.2 Transfonemizácia...27 // 3.2.3 ...27 // 3.2.4 Transmorfologizácia...28 // 3.2.5 Transderivácia...29 // 3.2.6 Transsémantizácia...29 // 3.2.7 Transortografizácia...30 // 3.2.8 Transpragmatizácia...30 // 3.2.9 Interakcia medzi adaptačnými procesmi...31 // 4. Slovotvorné adaptačné procesy...33 // 4.1 Flektivizácia pomocou sufixov...39 // 4.1.1 Verbá...43 // 4.1.2 Adjektíva...44 // 4.1.3 Substantiva...45 // 4.2 Prevzatá lexéma ako slovotvorný motivant...47 // 4.2.1 Slovotvorné hniezda...47 // 4.2.2 Slovotvorné rady...54 // 5. Zhrnutie...61 // Bibliografia...62 // II SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA GALICIZMOV (D. Vojtek) 71 // 1. Úvod...73 // 1.1 PrehÄľad literatúry...73 // 1.2 Galicizmus a gallicisme...74 // 1.3 Charakteristika materiálu...75 // 1.4 Typy galicizmov...76 // 2. Kontaktové vzťahy...78 // 2.1 Kvantitatívno-kvalitatívna charakteristika kontaktových vzťahov..79 // 2.2 Charakteristika hniezd podÄľa pĂ´vodu východiskového motivantu...81 // 3. Slovotvorné hniezda...82 // 3.1 Slovnodruhová charakteristika slovotvorných motivantov a hniezd..84 // 3.2 Slovnodruhová charakteristika
motivátov...87 // Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine // 3.3 Slovnodruhová charakteristika hniezd...88 // 3.3.1 Substantívne hniezda...88 // 3.3.2 Verbálne hniezda...89 // 3.3.3 Adjektívne hniezda...89 // 4. Flektivizácia...91 // 4.1 Flektivizačné formanty adjektiv...93 // 4.2 Flektivizačné formanty verb...94 // 4.2.1 Vidotvorné morfémy...95 // 4.3 Flektivizačné formanty substantiv...96 // 5. Motivačná intencia...98 // 6. Slovotvorné rody...101 // 6.1 Slovnodruhové kombinácie v slovotvorných radoch...103 // 6.2 Slovnodruhová charakteristika terminálnych a iniciálnych lexém...105 // 6.3 Analýza jednotlivých slovotvorných radov...108 // 6.3.1 Dvojčlenné rady...108 // 6.3.2 Trojčlenné rady...108 // 6.3.3 Štvorčlenné rady...110 // 6.3.4 Päťčlenné rady...111 // 6.3.5 Šesťčlenné rady...112 // 6.3.6 Sedemčlenné rady...113 // 7. Formálna štruktúra slovotvorné motivovaných galicizmov...114 // 7.1 Derivácia...114 // 7.1.1 Sufixácia...114 // 7.1.2 Prefixácia...115 // 7.2 Kompozícia a jej slovotvorné postupy...115 // 8. Slovotvorné typy...116 // 8.1 Adjektíva...117 // 8.1.1 Adjektivum ako slovotvorný motivát...117 // 8.1.2 Motivanty adjektiv...117 // 8.1.3 Slovotvorné typy desubstantívnych adjektiv...120 // 8.1.4 Slovotvorné typy deadjektívnych a denumerálnych adjektiv...126 // 8.1.5 Desubstantívne adjektíva utvorené morfologickou motiváciou...127 // 8.2 Substantiva...127 // 8.2.1 Substantivum
ako slovotvorný motivát...127 // 8.2.2 Motivanty substantiv...128 // 8.2.3 Slovotvorné typy substantiv...130 // 8.3 Verbá...134 // 8.3.1 Verbum ako slovotvorný motivát...134 // 8.3.2 Motivanty verb...135 // 8.3.3 Slovotvorné typy verb...135 // 8.4 Adverbiá...137 // 8.4.1 Adverbium ako slovotvorný motivát...137 // 9. Zhrnutie...137 // Bibliografia...140 // Obsah // III SLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA ANGLICIZMOV (M. Ološtiak - S. Rešovská) 143 // 1. Úvod...145 // 2. Slovotvorné hniezda...148 // 2.1 Slovnodruhová charakteristika slovotvorných hniezd...150 // 2.1.1 Substantívne hniezda...151 // 2.1.2 Verbálne hniezda...153 // 2.1.3 Adjektívne hniezda...155 // 2.1.4 Interjekcionálne hniezda...155 // 3. Slovotvorné rady...156 // 3.1 Dvojčlenné rady...161 // 3.2 Trojčlenné rady...162 // 3.3 Štvorčlenné rady...163 // 3.4 Päťčlenné rady...164 // 3.5 Šesťčlenné rady...166 // 3.6 Sedemčlenné rady...166 // 4. Motivačná intencia...166 // 4.1 Východisková charakteristika...166 // 4.2 Typy motivačnej intencie...171 // 4.2.1 Prvý typ...171 // 4.2.2 Druhý typ...172 // 4.2.3 Tretí typ...174 // 4.2.4 Štvrtý typ...175 // 5. Formálno-procesuálne aspekty...176 // 5.1 Slovotvorné spĂ´soby...176 // 5.1.1 Derivácia...177 // 5.1.2 Kompozícia...189 // 5.2 ÄŽalšie typy motivácie...193 // 5.2.1 Morfologická motivácia...193 // 5.2.2 Abreviačná motivácia...194 // 5.3 Flektivizačný formant...194 // 6. Zhrnutie...195 // Bibliografia...198 // SUMMARY 201
// RÉSUMÉ 203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC