Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2021
2 svazky (759; 622 stran) : ilustrace, faksimile, erby ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-224-1904-8 (soubor)
ISBN 978-80-224-1890-4 (1. časť ; vázáno)
ISBN 978-80-224-1891-1 (2. časť ; vázáno)
Monografie a štúdie ; zväzok 32
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečně český text, anglická resumé
001704357
I. ČASŤ :   Cesty slovenskej politiky pred vznikom Česko-Slovenska - Miroslav Pekník ...19 // Slovakofilství českých „realistů" v předvečer první světové války - Josef Hama ...188 // Podiel Českoslovanskej jednoty na rozvoji česko-slovenskej vzájomnosti pred prvou svetovou vojnou - Naděžda Jurčišinová ...220 // Politické aspekty slovensko-českých vzťahov a Slovenský denník v rokoch 1914-1915 - Milan Podrimavský ...239 // Organizovanie česko-slovenského zahraničného vojska a účast’ Slovákov v légiách vo Francúzsku, Taliansku a Rusku počas prvej světověj vojny - Marián Hronský ...255 // Rozpad rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska v roku 1918 - Peter Chorvát ...272 // Vznik Česko-Slovenska. Vojenské obsadzovanie územia Slovenska a utváranie jeho hraníc (1918-1920) - Marián Hronský ...281 // Mezinárodní souvislosti vzniku Československa - Zdeněk Veselý ...308 // Právně aspekty vzniku ČSR - Jozef Beňa ...339 // Cesty Ivana Dérera k Martinskej deklarácii - Vojtech Čelko ...379 // Turiec a Slovenská národná rada v období převratu - Tomáš Adamčík ...386 // Kysučania v poslednom roku prvej svetovej vojny - Alojz Kontrik ...403 // Prevrat v roku 1918 na hornom Pováží - Miloš Jesenský ...425 // Orava v prelomovom roku 1918 - Peter Huba ...450 // Liptov 1918 - koniec Veľkej vojny a počiatok novej Státnosti - Peter Vítek ...468 // Košice a východné Slovensko v rokoch 1918-1919 - Vojtech Kárpáty ...486 // Spiš v novej realite Československej republiky v slovenskom, československom a stredoeurópskom kontexte - Martin Furmanik ...511 // Začleňovanie Podkarpatskej Rusi do nového štátu (1919) a koniec slovensko-rusínskej spolupráce? - Peter Švorc ...524 // Světový válečný konflikt a Československá republika v obnovené Evropě (fakta, souvislosti, ideje) - Miroslav Pauza ...537 //
Českoslovenství T. G. Masaryka - Jaroslav Opat ...555 // 1918: Převrat, reforma, revoluce? Principiální rozdíly mezi Předlitavskem a Zalitavskem (a relikty podnes?) - Vladimír Goněc ...562 // Tvorba československých štátnych symbolov v rokoch 1918 - 1920 Ladislav Vrtěl ...614 // Vznik Československa a koncepcia slovenskej politiky v novom štáte - Peter Zelenák ...647 // Literatura a pramene ...696 // Summary ...716 // Menný register ...745 // Zoznam autorov ...758 //
II. ČASŤ :   Vznik Československa a politické strany na Slovensku - Svetozár Krno ...10 // Niektoré otázky unifikácie práva v Československej republike - Jozef Vozár ...29 // Geopolitické postavenie Slovenska medzi dvoma svetovými vojnami - Ladislav Deák ...46 // Funkcia Malej dohody v priestore medzi Balkánom a Baltom -predstavy a skutočnosť - Bohumila Ferenčuhová ...76 // Slováci a medzištátne vzťahy Československa s Maďarskom (1918 -1938) - Jozef Schwarz ...107 // Problematika maďarského revizionizmu v USA v prvých rokoch existencie ČSR - Marián Manák ...130 // Geopolitické zmeny po roku 1918 a ich vplyv na dynamiku riešenia menšinovej problematiky v Európe v 20. a 21. storočí - Zuzana Poláčková ...147 // Zákon na obranu štátu a jeho vojensko-politické zretele - Anna Krivá ...166 // Etnikum - národnosť - rasa - Pavol Mešťan ...181 // Snahy politika a intelektuála Stefana Krčméryho o zapojenie českej inteligencie do matičného hnutia - Lukáš Krajčír ...198 // Československá jednota v meziválečném období - Marek Junek ...233 // Geopolitické postavenie Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny - Ľubomír Lipták ...252 // Príprava Slovenského národného povstania a otázka obnovy Československa - Stanislav Mičev ...264 // Percepcia a riešenie česko-slovenského vzťahu v slovenskej politike v rokoch 1944 -1948 - Marek Syrný ...281 //
Čechoslovák (a Evropan) Jan Masaryk - Robert Kvaček ...323 // Charakter klučových medzníkov a faktorov vo vývoji státnosti Čechov a Slovákov - ekonomické hľadiská - Milan Šikula ...331 // Alexander Dubček a jeho názory a postoje k československej a slovenskej štátnosti - Ivan Laluha ...359 // Glosa o české historiografii za "politického tání" - Robert Kvaček ...417 // Kontinuita a diskontinuita. D ôvera, pamäť a česko-slovenský vzťah - Marcela Gbúrová - Jozef Lysý ...420 // Snaha o uzákonenie 28. októbra za štátny sviatok po roku 1993 Norbert Kmeť ...439 // K problematike kultúry v slovensko-českých vzťahoch - Jozef Beňovský ...457 // K problematike dokumentácie Deklarácie slovenského národa -Martinskej deklarácie v Elektronickej knižnici slovenských memoránd, prosbopisov, žiadostí a deklarácií - Miloš Kovačka ...502 // Literatúra a pramene ...565 // Summary ...584 // Menný register ...610 // Zoznam autorov ...621

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC