Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
ONLINE
Brno : Masaryk University, 2021
1 online resource (238 pages)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 


ISBN 978-80-210-9810-7 (electronic bk.)
ISBN !978-80-210-9809-1 (chyb.)
Pedagogicky vyzkum v teorii a praxi ; v.47
Print version: Koubek, Petr Subjektivni teorie a jednani učitelů: vicečetna připadova studie v kontextu profesniho rozvoje učitelů Brno : Masaryk University,c2021 ISBN 9788021098091
Intro -- Uvod -- 1 Vymezeni problematiky a vysvětleni kličovych pojmů -- 1.1 Subjektivni teorie učitelů jako svornik jejich myšleni a jednani -- 1.1.1 Pojem subjektivni teorie učitelů -- 1.1.2 Předmět zkoumani: subjektivni teorie učitelů v kontextu profesniho rozvoje učitelů - stav poznani oblasti -- 1.1.3 Proměňovani subjektivnich teorii jako nastroj profesniho rozvoje učitelů -- 1.1.4 Subjektivni teorie učitelů jako faktor kvality vyuky (učitel expert) -- 1.1.5 Subjektivni teorie učitelů jako možnost uchovani moudrosti praxe -- 1.2 Diskuse o možnostech a limitech zkoumani subjektivnich teorii učitelů -- 1.2.1 Subjektivni teorie učitelů a modely profesniho rozvoje učitelů ---
1.2.2 Emočni pozadi subjektivnich teorii jako jejich utvařeci a udržovaci souvislost -- 1.2.3 Situačni a interakčni zakotveni subjektivni teorie a obtiže spojene s jejich možnou verbalni rekonstrukci ve vyzkumu -- 2 Vyzkumy subjektivnich teorii učitelů -- 2.1 Hledani možnosti zkoumani subjektivnich teorii učitelů (přehled poznani) -- 2.1.1 Vyzkumna metodologie zkoumani subjektivnich teorii učitelů na bazi filosoficke hermeneutiky (převažně kvalitativni vyzkumny design) -- 2.1.2 Kritika vyzkumů na bazi hermeneutiky z pozice konstruktivismu -- 2.1.3 Objektivizujici vyzkumy subjektivnich teorii (převažně kvantitativni vyzkumny design) -- 2.1.4 Kritika objektivizace ve vyzkumu subjektivnich teorii učitelů ---
2.1.5 Vyzkumny program Subjektivni teorie jako možny synteticky přistup ke zkoumani subjektivnich teorii učitelů -- 2.2 Subjektivni teorie učitelů jako vyznamny faktor a jako nastroj jejich profesniho rozvoje -- 2.2.1 Vyzkumy souvislosti subjektivnich teorii učitelů, kvality vyuky a vychovneho působeni učitele na žaka (obsahove pojeti) -- 2.2.2 Vyzkumy ukazujici na nesoulad subjektivnich teorii učitelů a jejich jednani.
2.2.3 Model profesniho učeni „gestalt ‒ schema ‒ teorie" jako možna synteza vyzkumu ST učitelů jako nastroje jejich profesniho rozvoje -- 3 Metodologie vyzkumu -- 3.1 K možnostem metodologie zkoumani subjektivnich teorii učitelek občanske vychovy v kontextu profesniho rozvoje -- 3.1.1 Proč pravě učitele (učitelky) občanske vychovy? -- 3.1.2 Učitel občanske vychovy ‒ poslani a cile (kurikularni sonda) -- 3.2 Cil vyzkumu, vyzkumna otazka a metodologie -- 3.2.1 Vyvozeni cile vyzkumu, hlavni a dilčich vyzkumnych otazek -- 3.2.2 Popis vyzkumneho vzorku -- 3.2.3 Vyzkumna metodologie ‒ zdůvodněni metodologickeho postupu vzhledem k otazkam -- 3.2.4 Kategorialni system jako nastroj pro analyzu zjištěni -- 3.2.5 Způsob prezentace vysledků vyzkumu ---
4 Vysledkova čast -- 4.1 Představeni čtyř zkoumanych připadů v danem kategorialnim systemu -- 4.2 Připadove studie subjektivnich teorii učitelek v kontextu profesniho rozvoje -- 4.2.1 Byt sama sebou: učitelka-expertka s důvěrou v konkretni pedagogickou teorii (Kristyna) -- 4.2.2 Ředitelka školy s poslanim (Monika) -- 4.2.3 Učitelka expertka v oblasti digitalni vědy na navštěvě v roli „občankařky" (Pavlina) -- 4.2.4 Imprese a rodici se subjektivni teorie učitelky novicky (Julie) -- 4.2.5 Vliv subjektivnich teorii na zaznamenane jednani učitelky ve třidě -- 4.3 Analyza a kontrastace vysledků napřič připady -- 4.3.1 Shrnuti zjištěni vyzkumu subjektivnich teorii učitelek napřič připady ---
4.3.2 Zaramovani kvalitativnich zjištěni tykajicich se ST učitelek v modelu kvality vyuky -- 4.3.3 Souhrn zjištěni z dalšich analyz provedenych v ramci tvorby připadovych studii -- 5 Diskuse zjištěni v kontextu profesniho rozvoje učitelů -- 5.1 Diskuse zjištěni vzhledem k dosavadnimu poznani a kritice zkoumani subjektivnich teorii -- 5.1.1 Aktualni problem plynouci z vyzkumu subjektivnich teorii a vyzkumů podobnych.
5.2 Perspektivy vyzkumu subjektivnich teorii a doporučeni plynouci z prezentovaneho vyzkumu -- 5.2.1 Připravne vzdělavani učitelů: přiležitosti plynouci ze zkoumani jejich prekonceptů a subjektivnich teorii -- 5.2.2 Podpora učitelů ve škole: přiležitosti využiti postupů vyzkumu subjektivnich teorii jako nastroje spoluprace mentora a menteeho -- 5.2.3 Učici se komunita jako prostor pro zkvalitňovani subjektivnich teorii -- 5.3 Model podpory učitelů v českych zakladnich a mateřskych školach navazujici na vysledky vyzkumu subjektivnich teorii učitelů -- 6 Zavěry a vyhledy vyzkumu subjektivnich teorii učitelů -- 6.1 Subjektivni teorie učitelů: vymezeni problematiky -- 6.2 Vyzkumy subjektivnich teorii učitelů ---
6.3 Metodologie vyzkumu -- 6.4 Vysledky vyzkumu -- 6.5 Diskuse zjištěni a perspektivy vyzkumu subjektivnich teorii učitelů v kontextu profesniho rozvoje -- Literatura -- Rejstřiky -- Seznam obrazků -- Seznam tabulek -- Přilohy dokumentujici postup vyzkumu -- Přiloha 1: Přehledna tabulka ‒ vyzkumy ST učitelů a jejich vysledky -- Přiloha 2: Subjektivni teorie učitelky Kristyny -- Přiloha 2.1: Kristyna ‒ ST 1 Vychova k občanstvi -- Přiloha 2.2: Kristyna ‒ ST 2 Ja jako učitelka OV -- Přiloha 2.3: Kristyna ‒ ST 3 Vzdělavaci obsah: priority ‒ učit jen to podstatne -- Přiloha 2.4: Kristyna ‒ ST 4 Zakladni principy vyuky -- Přiloha 2.5: Kristyna ‒ ST 5 FIE -- Přiloha 2.6: Kristyna ‒ ST 6 Učeni se ---
Přiloha 2.7: Kristyna ‒ ST 7 Motivace žaků -- Přiloha 2.8: Kristyna ‒ ST 8 Demokracie ve škole -- Přiloha 2.9: Kristyna ‒ ST 9 Opravdovost učitele -- Přiloha 3: Subjektivni teorie učitelky Moniky -- Přiloha 3.1: Monika ‒ ST 1 Občanska vychova -- Přiloha 3.2: Monika ‒ ST 2 Česky jazyk a dějepis -- Přiloha 3.3: Monika ‒ ST 3 Předpoklady učeni žaků -- Přiloha 3.4: Monika ‒ ST 4 Didakticke zasady -- Přiloha 3.5: Monika ‒ ST 5 Ulohy.
Přiloha 3.6: Monika ‒ ST 6 Prace ve skupině -- Přiloha 3.7: Monika ‒ ST 7 Vlastni nazor -- Přiloha 3.8: Monika ‒ ST 8 Slovni ping-pong -- Přiloha 4: Subjektivni teorie učitelky Pavliny -- Přiloha 4.1: Pavlina ‒ ST 1 Cile vychovy k občanstvi -- Přiloha 4.2: Pavlina ‒ ST 2 Vzdělavaci obsahy -- Přiloha 4.3: Pavlina ‒ ST 3 Skupinove formy -- Přiloha 4.4: Pavlina ‒ ST 4 Didakticka hra -- Přiloha 4.5: Pavlina ‒ ST 5 Utvařeni znalosti žaka -- Přiloha 4.6: Pavlina ‒ ST 6 Vyhodnocovani dosaženi cilů -- Přiloha 4.7: Pavlina ‒ ST 7 Učitel pomaha žakům -- Přiloha 4.8: Pavlina ‒ ST 8 Když žaci nekomunikuji -- Přiloha 4.9: Pavlina ‒ ST 9 Dobry učitel si dava pozor na… -- Přiloha 4.10: Pavlina ‒ ST 10 Co když učiteli nevyjde plan… -- Přiloha 5: Subjektivni teorie učitelky Julie -- Přiloha 5.1: Julie ‒ ST 1 Cile občanske vychovy -- Přiloha 5.2: Julie ‒ ST 2 Vyukove strategie -- Přiloha 5.3: Julie ‒ ST 3 Vztah k žakovi, ditěti -- Přiloha 5.4: Julie ‒ ST 4 Hodnoceni -- Přiloha 6: Model podpory rozvoje kvality vyuky ve školach realizovany v projektu PPUČ.
001896784
express
Intro -- Uvod -- 1 Vymezeni problematiky a vysvětleni kličovych pojmů -- 1.1 Subjektivni teorie učitelů jako svornik jejich myšleni a jednani -- 1.1.1 Pojem subjektivni teorie učitelů -- 1.1.2 Předmět zkoumani: subjektivni teorie učitelů v kontextu profesniho rozvoje učitelů - stav poznani oblasti -- 1.1.3 Proměňovani subjektivnich teorii jako nastroj profesniho rozvoje učitelů -- 1.1.4 Subjektivni teorie učitelů jako faktor kvality vyuky (učitel expert) -- 1.1.5 Subjektivni teorie učitelů jako možnost uchovani moudrosti praxe -- 1.2 Diskuse o možnostech a limitech zkoumani subjektivnich teorii učitelů -- 1.2.1 Subjektivni teorie učitelů a modely profesniho rozvoje učitelů -- 1.2.2 Emočni pozadi subjektivnich teorii jako jejich utvařeci a udržovaci souvislost -- 1.2.3 Situačni a interakčni zakotveni subjektivni teorie a obtiže spojene s jejich možnou verbalni rekonstrukci ve vyzkumu -- 2 Vyzkumy subjektivnich teorii učitelů -- 2.1 Hledani možnosti zkoumani subjektivnich teorii učitelů (přehled poznani) -- 2.1.1 Vyzkumna metodologie zkoumani subjektivnich teorii učitelů na bazi filosoficke hermeneutiky (převažně kvalitativni vyzkumny design) -- 2.1.2 Kritika vyzkumů na bazi hermeneutiky z pozice konstruktivismu -- 2.1.3 Objektivizujici vyzkumy subjektivnich teorii (převažně kvantitativni vyzkumny design) -- 2.1.4 Kritika objektivizace ve vyzkumu subjektivnich teorii učitelů --
2.2.3 Model profesniho učeni „gestalt ‒ schema ‒ teorie" jako možna synteza vyzkumu ST učitelů jako nastroje jejich profesniho rozvoje -- 3 Metodologie vyzkumu -- 3.1 K možnostem metodologie zkoumani subjektivnich teorii učitelek občanske vychovy v kontextu profesniho rozvoje -- 3.1.1 Proč pravě učitele (učitelky) občanske vychovy? -- 3.1.2 Učitel občanske vychovy ‒ poslani a cile (kurikularni sonda) -- 3.2 Cil vyzkumu, vyzkumna otazka a metodologie -- 3.2.1 Vyvozeni cile vyzkumu, hlavni a dilčich vyzkumnych otazek -- 3.2.2 Popis vyzkumneho vzorku -- 3.2.3 Vyzkumna metodologie ‒ zdůvodněni metodologickeho postupu vzhledem k otazkam -- 3.2.4 Kategorialni system jako nastroj pro analyzu zjištěni -- 3.2.5 Způsob prezentace vysledků vyzkumu ---
4 Vysledkova čast -- 4.1 Představeni čtyř zkoumanych připadů v danem kategorialnim systemu -- 4.2 Připadove studie subjektivnich teorii učitelek v kontextu profesniho rozvoje -- 4.2.1 Byt sama sebou: učitelka-expertka s důvěrou v konkretni pedagogickou teorii (Kristyna) -- 4.2.2 Ředitelka školy s poslanim (Monika) -- 4.2.3 Učitelka expertka v oblasti digitalni vědy na navštěvě v roli „občankařky" (Pavlina) -- 4.2.4 Imprese a rodici se subjektivni teorie učitelky novicky (Julie) -- 4.2.5 Vliv subjektivnich teorii na zaznamenane jednani učitelky ve třidě -- 4.3 Analyza a kontrastace vysledků napřič připady -- 4.3.1 Shrnuti zjištěni vyzkumu subjektivnich teorii učitelek napřič připady -- 4.3.2 Zaramovani kvalitativnich zjištěni tykajicich se ST učitelek v modelu kvality vyuky -- 4.3.3 Souhrn zjištěni z dalšich analyz provedenych v ramci tvorby připadovych studii -- 5 Diskuse zjištěni v kontextu profesniho rozvoje učitelů -- 5.1 Diskuse zjištěni vzhledem k dosavadnimu poznani a kritice zkoumani subjektivnich teorii -- 5.1.1 Aktualni problem plynouci z vyzkumu subjektivnich teorii a vyzkumů podobnych. -- 5.2 Perspektivy vyzkumu subjektivnich teorii a doporučeni plynouci z prezentovaneho vyzkumu -- 5.2.1 Připravne vzdělavani učitelů: přiležitosti plynouci ze zkoumani jejich prekonceptů a subjektivnich teorii -- 5.2.2 Podpora učitelů ve škole: přiležitosti využiti postupů vyzkumu subjektivnich teorii jako nastroje spoluprace mentora a menteeho -- 5.2.3 Učici se komunita jako prostor pro zkvalitňovani subjektivnich teorii -- 5.3 Model podpory učitelů v českych zakladnich a mateřskych školach navazujici na vysledky vyzkumu subjektivnich teorii učitelů -- 6 Zavěry a vyhledy vyzkumu subjektivnich teorii učitelů -- 6.1 Subjektivni teorie učitelů: vymezeni problematiky --
6.2 Vyzkumy subjektivnich teorii učitelů -- 6.3 Metodologie vyzkumu -- 6.4 Vysledky vyzkumu -- 6.5 Diskuse zjištěni a perspektivy vyzkumu subjektivnich teorii učitelů v kontextu profesniho rozvoje -- Literatura -- Rejstřiky -- Seznam obrazků -- Seznam tabulek -- Přilohy dokumentujici postup vyzkumu -- Přiloha 1: Přehledna tabulka ‒ vyzkumy ST učitelů a jejich vysledky -- Přiloha 2: Subjektivni teorie učitelky Kristyny -- Přiloha 2.1: Kristyna ‒ ST 1 Vychova k občanstvi -- Přiloha 2.2: Kristyna ‒ ST 2 Ja jako učitelka OV -- Přiloha 2.3: Kristyna ‒ ST 3 Vzdělavaci obsah: priority ‒ učit jen to podstatne -- Přiloha 2.4: Kristyna ‒ ST 4 Zakladni principy vyuky -- Přiloha 2.5: Kristyna ‒ ST 5 FIE -- Přiloha 2.6: Kristyna ‒ ST 6 Učeni se -- Přiloha 2.7: Kristyna ‒ ST 7 Motivace žaků -- Přiloha 2.8: Kristyna ‒ ST 8 Demokracie ve škole -- Přiloha 2.9: Kristyna ‒ ST 9 Opravdovost učitele -- Přiloha 3: Subjektivni teorie učitelky Moniky -- Přiloha 3.1: Monika ‒ ST 1 Občanska vychova -- Přiloha 3.2: Monika ‒ ST 2 Česky jazyk a dějepis -- Přiloha 3.3: Monika ‒ ST 3 Předpoklady učeni žaků -- Přiloha 3.4: Monika ‒ ST 4 Didakticke zasady -- Přiloha 3.5: Monika ‒ ST 5 Ulohy.
Přiloha 3.6: Monika ‒ ST 6 Prace ve skupině -- Přiloha 3.7: Monika ‒ ST 7 Vlastni nazor -- Přiloha 3.8: Monika ‒ ST 8 Slovni ping-pong -- Přiloha 4: Subjektivni teorie učitelky Pavliny -- Přiloha 4.1: Pavlina ‒ ST 1 Cile vychovy k občanstvi -- Přiloha 4.2: Pavlina ‒ ST 2 Vzdělavaci obsahy -- Přiloha 4.3: Pavlina ‒ ST 3 Skupinove formy -- Přiloha 4.4: Pavlina ‒ ST 4 Didakticka hra -- Přiloha 4.5: Pavlina ‒ ST 5 Utvařeni znalosti žaka -- Přiloha 4.6: Pavlina ‒ ST 6 Vyhodnocovani dosaženi cilů -- Přiloha 4.7: Pavlina ‒ ST 7 Učitel pomaha žakům -- Přiloha 4.8: Pavlina ‒ ST 8 Když žaci nekomunikuji -- Přiloha 4.9: Pavlina ‒ ST 9 Dobry učitel si dava pozor na… -- Přiloha 4.10: Pavlina ‒ ST 10 Co když učiteli nevyjde plan… -- Přiloha 5: Subjektivni teorie učitelky Julie -- Přiloha 5.1: Julie ‒ ST 1 Cile občanske vychovy -- Přiloha 5.2: Julie ‒ ST 2 Vyukove strategie -- Přiloha 5.3: Julie ‒ ST 3 Vztah k žakovi, ditěti -- Přiloha 5.4: Julie ‒ ST 4 Hodnoceni -- Přiloha 6: Model podpory rozvoje kvality vyuky ve školach realizovany v projektu PPUČ.
OBSAH // Úvod ...7 // 1 Vymezení problematiky a vysvětlení klíčových pojmů...13 // Ń–. i Subjektivní teorie učitelů jako svorník jejich myšlení a jednání...13 // i. i. i Pojem subjektivní teorie učitelů...14 // i. i .2 Předmět zkoumání: subjektivní teorie učitelů v kontextu // profesního rozvoje učitelů - stav poznání oblasti...19 // i. i .3 Proměňování subjektivních teorií jako nástroj profesního // rozvoje učitelů...24 // i .1.4 Subjektivní teorie učitelů jako faktor kvality výuky (učitel expert).27 // 1. i. 5 Subj ektivní teorie učitelů j ako možnost uchování // moudrosti praxe...28 // 1. 2 Diskuse o možnostech a limitech zkoumání subj ekti vních teorií učitelů...30 // i .2. i Subjektivní teorie učitelů a modely profesního rozvoje učitelů...30 // 1.2.2 Emoční pozadí subj ekti vních teorií j ako j ej ich utvářecí // a udržovací souvislost...32 // i .2.3 Situační a interakční zakotvení subjektivní teorie a obtíže // spojené s jejich možnou verbální rekonstrukcí ve výzkumu 33 // 2 Výzkumy subjektivních teorií učitelů...37 // 2. i Hledání možností zkoumání subjektivních teorií učitelů // (přehled poznání)...38 // 2. i. i Výzkumná metodologie zkoumání subjektivních teorií učitelů // na bázi filosofické hermeneutiky (převážně kvalitativní // výzkumný design)...38 // 2. i .2 Kritika výzkumů na bázi hermeneutiky z pozice konstruktivismu...40 // 2.1.3
Objektivizující výzkumy subjektivních teorií // (převážně kvantitativní výzkumný design)...42 // 2. i .4 Kritika objektivizace ve výzkumu subjektivních teorií učitelů...44 // 2.1.5 Výzkumný program Subjektivní teorie jako možný syntetický // přístup ke zkoumání subjektivních teorií učitelů...45 // 2.2 Subjektivní teorie učitelů jako významný faktor a jako nástroj // jejich profesního rozvoje...46 // 2.2. i Výzkumy souvislosti subjektivních teorií učitelů, kvality výuky // a výchovného působení učitele na žáka (obsahové pojetí)...47 // 2.2.2 Výzkumy ukazující na nesoulad subjektivních teorií učitelů // a jejich jednání...50 // 2.2.3 Model profesního učení »gestalt - schéma - teorie" jako možná syntéza // výzkumu ST učitelů jako nástroje jejich profesního rozvoje ...53 // 3 Metodologie výzkumu...57 // 3.1 Đš možnostem metodologie zkoumání subjektivních teorií učitelek // občanské výchovy v kontextu profesního rozvoje...58 // 3. i. i Proč právě učitelé (učitelky) občanské výchovy?...59 // 3.1.2 Učitel občanské výchovy - poslání a cíle (kurikulámí sonda)...60 // 3.2 Cíl výzkumu, výzkumná otázka a metodologie...62 // 3.2. i Vyvození cíle výzkumu, hlavní a dílčích výzkumných otázek... .62 // 3.2.2 Popis výzkumného vzorku...64 // 3.2.3 Výzkumná metodologie - zdůvodnění metodologického // postupu vzhledem k otázkám...65 // 3.2.4 Kategoriální systém jako
nástroj pro analýzu zjištění...71 // 3.2.5 Způsob prezentace výsledků výzkumu...73 // 4 Výsledková část...75 // 4. i Představení čtyř zkoumaných případů v daném kategoriálním systému...75 // 4.2 Případové studie subjektivních teorií učitelek v kontextu profesního rozvoje.78 // 4.2. i Být sama sebou: učitelka-expertka s důvěrou v konkrétní // pedagogickou teorii (Kristýna)...79 // 4.2.2 ňeditelka školy s posláním (Monika)...95 // 4.2.3 Učitelka expertka v oblasti digitální vědy na návštěvě v roli // "občankářky" (Pavlína)...105 // 4.2.4 Imprese a rodící se subjektivní teorie učitelky novicky (Julie) 115 // 4.2.5 Vliv subjektivních teorií na zaznamenané jednám učitelky ve třídě..127 // 4.3 Analýza a kontrastace výsledků napříč případy...133 // 4.3. i Shrnutí zjištění výzkumu subjektivních teorií učitelek // napříč případy...133 // 4.3.2 Zarámování kvalitativních zjištění týkajících se ST učitelek // v modelu kvality výuky...139 // 4.3.3 Souhrn zjištění z dalších analýz provedených v rámci tvorby // případových studií...142 // 5 Diskuse zjištění v kontextu profesního rozvoje učitelů...147 // 5. i Diskuse zjištění vzhledem k dosavadnímu poznání a kritice zkoumání // subjektivních teorií...147 // 5. i. i Aktuální problém plynoucí z výzkumu subjektivních teorií // a výzkumů podobných...150 // 5.2 Perspektivy výzkumu subjektivních teorií a doporučení
plynoucí // z prezentovaného výzkumu...153 // 5.2. i Přípravné vzdělávání učitelů: příležitosti plynoucí ze zkoumám // jejich prekonceptů a subjektivních teorií...153 // 5-2.2 Podpora učitelů ve škole: příležitosti využití postupů výzkumu // subjektivních teorií jako nástroje spolupráce mentora a menteeho...156 // 5.2.3 Učící se komunita j ako prostor pro zkvalitňování // subjektivních teorií...158 // 5.3 Model podpory učitelů v českých základních a mateřských školách // navazující na výsledky výzkumu subjektivních teorií učitelů...159 // 6 Závěry a výhledy výzkumu subjektivních teorií učitelů...163 // 6. i Subjektivní teorie učitelů: vymezení problematiky...163 // 6.2 Výzkumy subjektivních teorií učitelů...165 // 6.3 Metodologie výzkumu...166 // 6.4 Výsledky výzkumu...168 // 6.5 Diskuse zjištění a perspektivy výzkumu subjektivních teorií učitelů // v kontextu profesního rozvoje...170 // Literatura...173 // Rejstříky...183 // Seznam obrázků...183 // Seznam tabulek...184 // Přílohy dokumentující postup výzkumu...I // Příloha 1: Přehledná tabulka - výzkumy ST učitelů a jejich výsledky...II // Příloha 2: Subjektivní teorie učitelky Kristýny...VIII // Příloha 2.1: Kristýna - ST 1 Výchova k občanství...VIII // Příloha 2.2: Kristýna - ST 2 Já jako učitelka OV...X // Příloha 2.3: Kristýna - ST 3 Vzdělávací obsah: priority - učit jen // to podstatné...XI
Příloha 2.4: Kristýna - ST 4 Základní principy výuky...XII // Příloha 2.5: Kristýna - ST 5 FIE...XIV // Příloha 2.6: Kristýna - ST 6 Učení se...XVI // Příloha 2.7: Kristýna - ST 7 Motivace žáků...XVIII // Příloha 2.8: Kristýna - ST 8 Demokracie ve škole...XX // Příloha 2.9: Kristýna - ST 9 Opravdovost učitele...XXII // Příloha 3: Subjektivní teorie učitelky Moniky...XXIII // Příloha 3.1: Monika - ST 1 Občanská výchova...XXIII // Příloha 3.2: Monika - ST 2 Český jazyk a dějepis...XXIV // Příloha 3.3: Monika - ST 3 Předpoklady učení žáků...XXV // Příloha 3.4: Monika - ST 4 Didaktické zásady...XXVI // Příloha 3.5: Monika - ST 5 Úlohy...XXVII // Příloha 3.6: Monika - ST 6 Práce ve skupině...XXVIII // Příloha 3.7: Monika - ST 7 Vlastní názor...XXIX // Příloha 3.8: Monika - ST 8 Slovní ping-pong...XXX // Příloha 4: Subjektivní teorie učitelky Pavlíny...XXXI // Příloha 4.1: Pavlína - ST 1 Cíle výchovy k občanství...XXXI // Příloha 4.2: Pavlína - ST 2 Vzdělávací obsahy...XXXII // Příloha 4.3: Pavlína - ST 3 Skupinové formy...XXXIII // Příloha 4.4: Pavlína - ST 4 Didaktická hra...XXXIV // Příloha 4.5: Pavlína - ST 5 Utváření znalostí žáka...XXXV // Příloha 4.6: Pavlína - ST 6 Vyhodnocování dosažení cílů...XXXVI // Příloha 4.7: Pavlína - ST 7 Učitel pomáhá žákům...XXXVII // Příloha 4.8: Pavlína - ST 8 Když žáci nekomunikují...XXXVIII // Příloha 4.9: Pavlína
- ST 9 Dobrý učitel si dává pozor na...XXXIX // Příloha 4. i o: Pavlína - ST 1 o Co když učiteli nevyjde plán...XL // Příloha 5: Subjektivní teorie učitelky Julie...XLII // Příloha 5.1: Julie - ST i Cíle občanské výchovy...XLII // Příloha 5.2: Julie - ST 2 Výukové strategie...XLIV // Příloha 5.3: Julie - ST 3 Vztah k žákovi, dítěti...XLVI // Příloha 5.4: Julie - ST 4 Hodnocení...XLVIII // Příloha 6: Model podpory rozvoje kvality výuky ve školách // realizovaný v projektu PPUC...L
(Au-PeEL)EBL6913604
(MiAaPQ)EBC6913604
(OCoLC)1305847350

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC