Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
[Plzeň]: Západočeské muzeum v Plzni, p.o., 2022
430 stran : ilustrace (některé barevné), plány ; 31 cm + 2 plány (60 x 30 složeno na 30 x 15 a 60 x 39 složeno na 30 x 20 cm)

objednat
ISBN 978-80-7247-201-7 (vázáno)
250 výtisků
Obsahuje bibliografii
České a německé resumé
001932976
I. Úvod 11 // II. Lokalizace zkoumaných sídlišť 11 // III. Charakteristika přírodního prostředí 11 // IV. Cíle a metoda záchranného výzkumu 13 // V. Zaměření a dokumentace plochy výzkumu 14 // VI. Následné sondáže, průzkumy a sběry po roce 1995 16 // VII. Struktura sídelního areálu v Nýřanech "U Vily" v jednotlivých obdobích 20 // VII.1. Charakter osídlení a problém s datováním objektů 20 // VII.2. Mohylová kultura 22 // VII.3. Mladší doba bronzová (milavečská skupina) 26 // VII.4. Doba halštatská 27 // VII.5. Mladší doba laténská 28 // VII.6. Doba římská // VII.7. Horizont (skupina) Přešťovice-Friedenhain // VII.8. Objekty datované do doby laténské až počátku stěhování národů // VII.9. Doklady železářské výroby // VIII.Rozbor movitých nálezů ze sídliště v Nýřanech "U Vily" // VIII.1. Štípaná industrie // VIII.2. Mohylová kultura // VIII.2.1. Keramika // VIII.2. 2. Kovové artefakty // VIII.2. 3. Kamenné artefakty // VIII.3. Milavečská skupina // VIII.3. 1. Keramika // VIII.3. 2. Kovové artefakty // VIII.4. Doba halštatská // VIII.4.1. Keramika // VIII.4. 2. Kamenné artefakty 62 // VIII.5. Mladší doba laténská 62 // VIII.5. 1. Keramika 62 // VIII.5. 2. Kovové artefakty 70 // VIII.5.3. Sklo 70 // VIII.5. 4. Kamenné artefakty 70 // VIII.6. Přelom starší a mladší doby římské 71 // VIII.6.1. Keramika 71 // VIII.6. 2. Terra sigillata // VIII.6.3. Kamenné artefakty // VIII.7. Horizont (skupina) Přešťovice-Friedenhain // VIII.7.1. Keramika // VIII.7. 2. Spony // VIII.7. 3. Ostatní kovové artefakty // VIII.7.4. Římské mince // VI11.7.5. Kostené artefakty // VIII.7. 6. Kamenné artefakty // VIII.8. Kulturně neučené artefakty // VIII.8.1. Keramika // VIII.8.2. Kovové artefakty // VIII.8.3. Kamenné artefakty // VIII.8.4. Paroh //
IX.Výzkum sídliště v Tlučné "Za Lesem" a jeho datace // IX.1. Nálezové situace // IX.2. Sonda A (jižní průkop splachovou vrstvou) // IX.3. Sonda B (severní průkop splachovou vrstvou) // IX.4. Nálezy a jejich datace // X.Pravěké a raně středověké osídlení v okolí zkoumaných lokalit // X.1. Pravěk // X.2. Doba bronzová // X.2.1. Střední doba bronzová (mohylová kultura) // X.2. 2. Mladší doba bronzová // X.2. 3. Pozdní doba bronzová // X.3. Doba halštatská // X.4. Doba laténská // X.5. Doba římská // X.6. Horizont (skupina) Přešťovice-Freidenhain // X.7. Raný středověk // XI.Nálezy mazanice ze sídlišť v Nýřanech a Tlučné (Milan Metlička - Renata Rejchová) // XI.1. Mazanice z výzkumu v Nýřanech "U Vily" // XI.1.1. Mazanice mohylové kultury // XI.1. 2. Mazanice doby halštatské // XI.1.3. Mazanice mladší doby laténské // XI.1. 4. Mazanice doby římské a horizontu Přešťovice-Friedenhain // XI.2. Halštatská mazanice z výzkumu v Tlučné "Za Lesem 114 // XI.3. Závěr 115 // XII.Archeozoologická analýza kosterních nálezů (Zdeňka Sůvová) 116 // XII.1. Úvod 116 // XII.2. Metodika analýzy 116 // XII.3. Archeozoologické nálezy 118 // XII.3.1. Mohylová kultura 118 // XII.3. 2. Doba halštatská 118 // XII.3. 3. Mladší doba laténská 119 // XII.3. 4. Doba římská 119 // XII.3. 5. Horizont (skupina) Přešťovice-Friedenhain 120 // XII.3. 6. Doba římská až počátek období stěhování národů 122 // XII.3. 7. Mladší doba laténská až období stěhování národů 123 // XII.3. 8. Blíže neurčený zemědělský pravěk 123 // XII.3. 9. Tlučná "Za Lesem - pozdní doba halštatská 123 // XII.4. Kostěné artefakty 123 // XII.5. Skelety psů a doba římská 124 // XII.6. K nálezu osla 125 // XII.7. Shrnutí 126 //
XIII.Vývoj lesní vegetace v okolí Nýřan na základě archeo - antrakologických dat (Petr Kočár - Lucie Hendrychová) 128 // XIII.1. Úvod 128 // XIII.2. Rekonstrukce přirozené vegetace 128 // XIII.3. Antrakologická analýza vzorků 128 // XIII.4. Závěry antrakologické analýzy 131 // XIV. Závěrečné zhodnocení 132 // XIV. 1. Mohylová kultura (Br B-C) 133 // XIV. 2. Mladší doba bronzová - milavečská skupina (Br D-Ha A) 136 // XIV. 3. Doba halštatská (Ha D1-D3) 136 // XIV. 4. Mladší doba laténská (LT C-D) 137 // XIV. 5. Doba římská (Ĺ” B2-C1) 141 // XIV. 6. Horizont (skupina) Přešťovice-Friedenhain (Ř C3-D1) 142 // XIV. 7. Doklady železářské výroby, taviči pece, vyhřívací pece a nálezy strusky 146 // XV. Literatura a prameny 148 // XVI. Resumé 156 // XVI. 1. Die Hügelgräberkultur der mittleren Bronzezeit (Br B-Ci) 157 // XVI. 2. Die jüngere Bronzezeit - Milavečer Gruppe (Br D-Ha A) 160 // XVI. 3. Die Hallstattzeit (Ha D1-D3) 161 // XVI. 4. Die Junglaténezeit (LT C-D) 162 // XVI. 5. Die Römische Kaiserzeit (Stufe B2-C1) 166 // XVI. 6. Horizont (Gruppe) Přešťovice-Friedenhain (Stufe C3-D1) 168 // XVI. 7. Belege der Eisenverhüttung 172 // XVII. Katalog 175 // XVII. 1. Nýřany, poloha "U Vily" 176 // XVII. 1.1. Plošný výzkum 176 // XVII. 1. 2. Sběry z plochy výzkumu 290 // XVII. 1. 3. Sondáž v roce 2017 293 // XVII. 2. Tlučná, poloha "Za Lesem" 304 // XVII. 2.1. Sonda A 304 // XVII. 2. 2. Sonda B 306 // XVII. 2. 3. Sběry z kulturní vrstvy 307 // XVIII. Mapy (mapy 1-4) 309 // XIX. Půdorysy objektů (pl. 1-38) 315 // XX. Tabule (tab. 1-67) 335 // XXI. Terénní fotografie (foto 1-49) 405 // Samostatné přílohy
cnb003501067

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC