Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Naše vojsko, 1957
495 stran, 23 stran obrazových příloh : ilustrace ; 25 cm + 2 volné obrazové složené listy

objednat
Seznam schémat a diagramů
Seznam zkratek
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Obsáhlá monografie marxisticky zpracovává a do široké souvislosti s celkovým vývojem začleňuje dějiny českého vojenského umění se zaměřením na Prahu ve feudálním období do konce 16. století..
Připojeny mapy tažení kolem Prahy, dva exkursy o utrpení lidu ve válkách feudálního období a srovnání věrohodnosti tří kronik o výpravě Jindřicha II. do Čech r. 1004. Práce určena i pro nehistoriky, zejména příslušníky naší armády..
001941123
Úvod ...5 // I. Přírodní podmínky pražské kotliny ...9 // 1. Poloha české kotliny a její význam ...11 // 2. Vývoj pražské oblasti před vznikem osad ...13 // 5. K terénu v Praze v historické době ...15 // 4. Klimatické poměry Prahy v rané feudální době. Geobotanický ráz ...20 // II. Vznik Prahy ...24 // 1. Nejstarší zprávy a názory historiků o vzniku Prahy ...24 // 2. Pravěké osídlení pražské oblasti do starší doby hradištní ...26 // 3. Pražská oblast ve starší době hradištní ...33 // 4. Praha ve střední době hradištní do konce g. století ...39 // III. Opevnění Prahy ...44 // 1. Opevnění v pražské oblasti do starší doby hradištní ...44 // 2. Opevnění do vzniku Pražského hradu ...50 // 3. Kejstarší opevnění Pražského hradu ...56 // 4. První kamenné opevnění Pražského hradu v raně feudální době. // Přestavba Vyšehradu ...59 // 5. Přestavba opevnění při zdokonalení feudálních vojsk zu Soběslava II ...62 // 6. Vývoj pražského města do vybudování opevnění ...66 // 7. Kodifikace významu města Prahy a první městské opevnění po roce 1233 .. 72 // 8. Nové Město pražské a jeho opevnění 1348—1330. Přestavba obou hradů ...79 // 9. Doplňování opevnění zu rozvoje pulné zbruně až do celkové přestavby v ly. stol. 83 // 10. Zásobování vodou ...85 // IV. Zápasy do vzniku rané feudálního státu českých Slovanů ...88 // 1. Zápusy do vzniku kmenového svazu Samova ...88 // 2. Operace v době Samova kmenového svazu ...90 // 3. Obrana českých Slovanů proti feudální říši Karla Velikého ...96 // 4. Závěry z válek do vzniku raně feudálního státu ...102 // V. Boje o Prahu v raně feudálním období // 1. Vývoj od vzniku raně feudálního státu // 2. Obrana proti německým feudálům do spojení moravských a českých Slovanů // 3
3. První operace v pražské oblasti roku 8y2. Bořivoj v čele českých kmenů // 4. Vnitřní boje v knížecí družině a vývoj do pádu Velkomoravské říše // 3. Závěry z operací 9. století // 6. Vývoj na začátku 10. století ...129 // 7. Výprava Jindřicha I. do Čech v roce ... ...132 // 8. Obnovení nezávislosti Čech ajeji obrana za Boleslava I. a II. ...136 // 9. Zahraniční zásahy do Čech v době vnitřních zápasů po smrti Boleslava II.. 145 // 10. Obležení Prahy Jindřichem III. roku 104.1 ...151 // 11. českého státu v 11. století ...161 // VI. Boje o Prahu v období feudální rozdrobenosti ...163 // 1. Vývoj vojenského umění v období feudální rozdrobenosti ...163 // 2. První útok moravských knížat na Prahu roku 1068 ...165 // g. Ohrožení Prahy Břetislavem v roce ... ...167 // 4. Zápas o Prahu mezi Svatoplukem a Bořivojem II. roku ... ...170 // g. Boj o Prahu mezi Bořivojem II. a Vladislavem, roku ... ...172 // 6. Nejtěžší obležení Prahy moravskými ůdělnými knížaty v roce 1142 ...180 // 7. Zápas Fridricha a Soběslava II. roku 1178—11??. Spojení třídního boje s přemyslovskými rozbroji ...186 // 8. Poslední vnitřní boje v období feudální rozdrobenosti na konci 12. století ..196 // g. Závěry z operaci raně feudálního období ...198 // VII. Boje o Prahu v období vrcholného feudalismu ...202 // 1. Vojenské umění v období vrcholného feudalismu ...202 // 2. První odboj šlechty proti králi v roce 1248—g. První účast pražské městské pevnosti ...205 // 3. Závitky po smrti Přemysla II ...213 // 4. Výprava Albrechtova do Čech v roce 1304. Odražení Albrechtova útoku ...215 // 9. Vnitřní zápasy v Praze a boje o Prahu po vymření Přemyslovců do roku 1310 ...220 // 6. Zápas o Prahu mezi Jindřichem Korutanským a Janem Lucemburským ...225 //
7. Odboj šlechty proti Janu Lucemburskému ...241 // 8. První odboj města Prahy proti králi roku 1319 ...247 // 9. Závěry z bojů o Prahu v období vrcholného feudalismu ...250 // VIII. Boje o Prahu za první krise feudalismu v Čechách ...254 // 1. Situace a rozpory v Čechách před husitským revolučním hnutím ...254 // 2. Obležení Prahy v zápasech panstva s králem v roce 1401 ...260 // 3. Vznik široké proticírkevní koalice ...266 // 4. Zápas o vytvoření revolučního střediska v Praze do jara 1420 ...266 // 5. Období převahy chudiny v Praze. Sjednocení v odporu proti zahraniční reakcí ...278 // 6. Přípravy k obraně proti útoku křižácké výpravy ...284 // 7. Obležení Prahy křižáky v létě 1420 ...294 // 8. Vítězství na Vítkově ...299 // 9. Obléhání Vyšehradu a nová porážka Zikmundova ...310 // 10. Praha pod vedením chudiny v čele země ...322 // 11. Revoluční diktatura v Praze. Pád vlády chudiny ...325 // 12. Zápasy o Prahu v období vedení měšťansko-šlechtíckého svazu ...328 // 13. Boje mezi Starým a Novým Městem, vítězství reakce roku 1434 ...339 // 14. Závěr z bojů o Prahu v husitském revolučním hnutí ...346 // IX. Boje о Prahu v období znovuupevnění feudalismu ...350 // 1. Rozpory v Praze dojejiho obsazení Jiřim z Poděbrad ...350 // 2. Obsazení Prahy Jiřim z Poděbrad v roce 1448 ...354 // 3. Vnitřní zápasy v Praze mezi patriciátem a femeslniky za Jagellonců ...361 // 4. Vývoj v první polovině 16. století .. 369 // 5. Češti stavové za války šmalkaldské. Žoldnéřské vojsko ...372 // 6. Legální oposice stavů proti porušování zemského práva ...381 // 7. Vliv městského lidu na silu odboje. Obdobi snahy po radikálním odporu .. 386 // 8. Revoluční boj lidu a jeho zrada šlechtou a patriciátem ...399 //
9. Následky pokoření odboje proti Ferdinandově snaze o reakční samovládu ..413 // 10. Závěry z bojů o Prahu v obdobi znovuupevnění feudalismu ...420 // Závěr ...425 // Exkurs I. Utrpení lidu ve válkách v období feudálním ...439 // Exkurs II. Vznik zázraku“ při výpravě Jindřicha II. do Čech v r. 1004 ...442 // Obrazová příloha ...447 // Literatura a prameny ...449 // Seznam schémat a diagramů ...461 // Seznam zkratek ...462 // Rejstřík jmenný ...464 // Rejstřík věcný ...484
(OCoLC)85700717
cnb000728475

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC