Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Encyklopedie
Vydání 2.
Praha : Academia, 2003
658 stran ; 25 cm

objednat
ISBN 80-200-1127-7 (vázáno)
francouzština
Na obálce uvedeno: Xavier Léon-Dufour a kolektiv; v tiráži tentýž označen též jako editor
"Reprint 1. českého vydání, Velehrad - Křesťanská akademie, Řím 1981"--Tiráž
001941567
SEZNAM HESEL // Slova napsaná běžným písmem označují jednotlivá pojednání, zatímco výrazy napsané kurzivou znamenají pouhé odkazy v abecedním pořádku knihy. // abba // Ábel // Abrahám // Adam // Adonai // adopce // agape // alegorie // aleluja // alfa & omega almužna amen andělé // angažovanost // ano // antikrist // apokalypsa // apoštol // archa Noemova archa smlouvy Áron askeze // autorita/vláda // baal // Babylón // báje // bázeň Boží bdít // bedra/ledví belial belzebul beránek Boži bezbožník bezpečí bezúhonnost bezútěšnost běžet bible bílý biskup // blahoslavenství/blaženost // bláznovství // bližní // bloudit // blud // bohabojnost // bohatství // bohoslužba // boj // bolest // bouře // brána // bratr // budoucnost // budovat // Bůh // bydlet // bytí // celibát // celopal // cena // cesta // cestování // cesty Boží // církev // císař // city // cizinec // cizoložství // clít // ctnosti & neřesti // cudnost // čarodějství // čas/časnost // čest // činy // čistý // člověk // čtyřicet // dar // dary Ducha // dav // David // Davidův syn // dech // den // den Páně desátek desatero desky Zákona déšť dědictví dělník diaspora didaskale díkůčiněni dílo dítě div // divy Boží dluh // dobro & zlo // dobrota // dobýt // dokonalost // domov // doxologie // drak // dřevo // duch // Duch Boží // důkaz // dům // duše // důvěra // dvanáct // dvojakost // dábel // Egypt // Eliáš // elohim (el) Emanuel eschatologie eucharistie // eunuch // Eva // evangelium // exil // exkomunikovat // exodus // exorcismus // faraón // farizeové // formalismus // Galilea // gehenna // gnoze // had // hades // hanba // Hebrejec // hierarchie // hlad & žízeň // hladomor // hlásat // hlava // hledat // hněv // hodina // hojnost // hold // holubice // hora // Horeb // horlivost // hosana // Hospodin //
Hospodin zástupů/ Sabaoth // hostina // hrdost // hrob // hřbitov // hřích // hvězdy // chamtivost // chaos // charisma // cherub // chléb // chrám // chránit // chudí // chutnat // chvála // iniciativa Boží // inspirace // Izák // Izrael jáhen Jahve Jákob Jan Křtitel jazyk jednání jednota Jeremiáš Jeruzalém Ježíš (jméno) Ježíš Kristus jho jist jit // jméno Jordán Josef Jozue Juda kadidlo Kain kajícnost kalendář kalich kámen Kanaán Karmel katecheze kázat kerygma klamat klanět se klatba klič kmen kněžství kniha kočovník koleno konec světa kráčet král // královstvi // krása // krev // Kristus // Kristovo vyvýšení křest křesťan křídlo kříž kvas // Kyrios // lakota // láska // lámání chleba // lampa // ledví // legalismus // lenost // letnice // leviatan // levita // lež // lid // lidumilnost // litera/duch // lítost // liturgie // Logos // loučit se // mágie // majetek // malomocenství // malý // mamon // mana // manželství // marana tha // Maria // marnost // matka // med // Melchisedech // Mesiáš // měsíc // město // milosrdenství // milost // milostivé léto // milovat // místo // mistr // mladost // mlčení // mléko // mlsnost // mnohoženství // moc // modlitba // modly // Mojžíš // morálka // moře // moudrost // mučedník // myšlenky // mýtus // mzda // náboženství // Nabuchodonozor // naděje // nahota // Nanebevstoupení // naplnit // nápoj // napomínat // národy // nářek // násilí // následovat // nasytit // návrat // navštívení // nebe // nebeské mocnosti nebeské zástupy nebezpečí neděle // nekvašený chléb // nemoc/uzdravení // nenávist // neplodnost // neposlušnost // nepřítel // nepřítomnost // neřest // nesmrtelnost // neštěstí // nevěra // nevěrnost // nevinný // nevyhnutelnost // nezištnost // nicota // Ninive // nitro // noc // Noe // nouze //
nový // nutnost // obec // oběť // oblak // obnovit // obrácení // obraz // obřady // obřezání // obžalovat // očekávat // oděv // odchod // odkaz // odměna // odpad // odpírání // odplata // odpočinek // odpuštění // odříkání // odsouzeni // odvaha // odveta // odvrhnout // oheň // oko // okusit // Olivová hora // olej // oltář // omyl // opatrnost // opilství // opora // opustit // osamocenost // osoba // ospravedlnění // osud // otcové & Otec // otevřít // otrok // ovce, ovčinec ovoce // pamatovat // Pán // panictví // pareneze // parúzie // pastýř & stádo // patriarchové // patřit na // Pavel // pečeť // peklo // peníze // Petr // pevnost // píseň (duchovni) // písmo // plakat // pleroma // plnost // plod // plodnost // pocta // počet // početí // podání // podíl // podobenství // pohan // pohlavnost // pohoršení // pohostinnost // pohrdat // pohroma // pohřbívání // pochybovat // pokání/obrácení se // pokoj // pokolení // pokora // pokrm // pokrok // pokrytec // pokušeni // pokušitel // polygamie // pomazání // pomluva // pomoc // pomsta // ponížení // popel // porážka // posedlost // poselství // poskvrnění // poslání // poslední // poslední pomazáni // poslušnost // posmívat se // posvátný // pošetilý // potěšit // potkat // potomstvo // potopa // potrava // potřeba // potupa // poučovat // poušť // povinnost // povolání // poznat // požehnání // požidovštit // práce // prach // pramen // pravda // pravice // právo // pravomoc // préexistence // primát // proces // proměnění // pronásledování // propast // propuštěnec // proroctví // prorok // proselyta // prostředník // prostý // protivník // provolávat slávu // Prozřetelnost // prst Boží // první // prvorozený // prvotiny // přání // pře // přebývat // předák // předkové // předobraz //
předurčit // přechod // příchod // příchod Páně // přijmout // přikázání // příklad // přímluva // připravenost // přirovnáni // přísaha // přítel // přítomnost Boží // půst // putovat // pýcha // rabbi // rada // radost // rahab // ráj // rameno & ruka // rány // reptat // revolta // rod // rodiče // rodina // rodokmen // rok // rosa // rouhání // rozdělit // rozdělit (se s kým) // rozjímal // rozkol // rozlišování // rozpomenout se // rozptýlení // rozsévat // rozvod // rty // rudý // ruka // růst // řecký // Řím // Sabaoth // saduceové // samota // satan // sázet // sbírka // sebezápor // sedm // sejit s cesty sekty semeno sen // serafíni // sestoupit // sexualita // shromáždit // shromáždění // síla // Sinaj // sít // Sión // sirotek // skála // skládání rukou // sklizeň // skromnost // skrýt // skutky // slabost // sladký // sláva/velebnost slitování sloužit Slovo Boží slovo lidské slunce // služba (v církvi) // služebník Boží // slyšet // slzy // smích // smilování // smilstvo // smír // smírná oběť // smlouva // smrt // smrtelná úzkost // smýt // sňatek // sobectví // sobota // Sodoma & Gomora // solidarita // soucit // soud // spánek // spása // spasitel // splnit // společenství // společnost // spor // spravedlivý // spravedlnost // srdce // stádo // stan // staroba // starostlivost // starší // stát (politický) // stavět // stéla // stín // stoupat (vzhůru) // strach // strom // střídmost // stvoření // stydět se // sůl // svár // svatba // svatební hostina // svatební roucho // svátky // svátost // svatostánek // svátý // svátý Izraele (Goel) // svazovat!rozvazovat // svést // svědectví // svědomí // svět // světlo & temnoty světský // svoboda/vysvobození // Syn Boží // Syn člověka // syn Davidův // synovství // Šaddai // Šalomoun //
šat // šelma & zvěř // šéol // štědrost // štěstí // Tábor // tajemství // temnoty // tělo // Tělo Kristovo // Tóra // ticho // tichý // touha // tradice // trápení // trest // Trojice // trpělivost // trůn // trvání // tvář // týden // Týr a Sidón // tyran // uctívat // učedník // učení // učit // učitel Zákona událost ukázat se ukryt úlitba // umrtvování se umučení Krista únava // univerzalismus // upřímný // úradek // urážka // usmíření // ústa // útěk // Utěšitel // útlak // útočiště // utrpení // utvrzovat // uzdraveni // úzkost // úžas // válka // vášeň // vděčnost // vdovy // večeře (poslední) // velebnost // velekněz // velikonoce // velikost // vesmír // vést // věčný // věda // vědět // věk // věnec // věrnost // věřící // věštba // vězeni // vidění // vidět // vinice // víno // vinobraní // víra // vítězství // vítr ■ // vkládáni rukou // vláda // vládnout // vlast // vlastnictví // voda // volání // volba // vražda // všemohoucnost Vtěleni vůle Boží vůně // vyhnanství // výhonek // výchova // vyjit vstříc // vyjití // výklad // vykoupení // výkupné // výrok (prorocký) // vystavět // vysvobozeni // vytrvalost // vyvolení // vyvýšenina // vyznání víry // vyznávat // vzbudit // vzdávat díky // vzdělávat // Vzkříšení/Zmrtvýchvstání // vzpurnost // zabít (člověka) // zahanbení // zachránit // zajetí // základ // Zákon // zákoník // záměr Boži // zápalná oběť // zápas // zapomenutí zapřít (sebe sama) // zármutek // zaslepenost // zaslíbení // zásluha // zasnoubení // zasvěcení (se, oltáře, chrámu) // zatvrzelost // závist // závoj // zavrhnout // zavřít // zázrak // zbořit // zbožnost // zbraně // zbytek // zdrávi // zdroj // zdrženlivost // zeloti // země // zemědělství // Zjevení //
Zjevení (kniha) // zjevení Krista // zkaženost // zklamání // zkoumat // zkouška/pokušení // zkroušenost // zkušenost // zlo // zlořečení // zlý duch // zmrtvýchvstání // znamení // znát // znovuzrození // zodpovědnost // zpěv // zpytovat // zrada // zrcadlo // zrno // zrození (nové) // zřeknout se // zůstávat // zvát // zvěst // zvířata // žádat // žádostivost // žalmy // žárlivost // žehnat // žeň // žena // ženich/nevěsta // žid // židovství // život // žízeň
(OCoLC)53500570
cnb001250543

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC