Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Wolters Kluwer, 2017
xxxv, 1157 stran ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-609-0 (vázáno)
Praktický komentář
Zákon o kolektivním vyjednávání
Právní stav k 1.11.2017
Přehled souvisejících právních předpisů
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001942315
Seznam autorů ...XVII // Seznam zkratek ...XIX // Ostatní zkratky ...XXIII // Seznam předpisů citovaných v komentáři ...XXV // Předmluva ...XXXV // ZÁICONÍIC PRÁCE // Část první Všeobecná ustanovení (§ 1 až 29) ...1 // Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů (§ 1 až 5)...1 // Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů (§ 6až 12) ...25 // Díl 1 Zaměstnanec (§6) ...25 // Díl 2 Zaměstnavatel (§ 7 až 12) ...27 // Hlava III Zrušena (§ 13 až 15) ...34 // Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 16 až 17) ...35 // Hlava V Některá ustanovení o právním jednání (§ 18 až 29) ...43 // Část druhá Pracovní poměr (§ 30 až § 73a) ...75 // Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru (§ 30 až 32) ...75 // Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního // poměru (§ 33 až 39) ...89 // Hlava III Změny pracovního poměru (§ 40 až 47) ...117 // Hlava IV Skončení pracovního poměru (§ 48 až 73a) ...145 // Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru (§ 48) ...145 // Díl 2 Dohoda (§49) ...148 // V // Obsah // Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody (§50 až 54) ... 150 // Oddíl 1 Výpověď (§ 50 až 51a) ...150 // Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem (§ 52) ...158 // Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem (§ 53 až 54) ...171 // Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru (§ 55 až 56a) ...177 // Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru (§57 až 61) ...I86 // Díl 6 Hromadné propouštění (§ 62 až 64) ...197 // Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru (§ 65 až 66) ...202 // Díl 8 Odstupné (§ 67 až 68) ...707 // Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru (§ 69 až 72) ...212 //
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance // nebo vzdání se tohoto místa (§ 73 až 73a) ...229 // Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracoYní poměr (§ 74 až 77) ...735 // Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78 až 100) ...249 // Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby (§ 78 až 80) ...249 // Hlava II Rozvržení pracovní doby (§81 až 87) ...260 // Díl 1 Základní ustanovení (§81) ...260 // Díl 2 Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a jiná úprava pracovní doby (§ 82 až 84a) ...262 // Díl 3 Pružné rozvržení pracovní doby (§ 85) ...264 // Díl 4 Konto pracovní doby (§ 86 až 87) ...266 // Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka (§ 88 až 89) ...270 // Hlava IV Doba odpočinku (§ 90 až 92) ...274 // Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami (§ 90 až 90a)..274 // Díl 2 Dny pracovního klidu (§91) ... 276 // Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu (§ 92) ...279 // Hlava V Práce přesčas (§ 93 až 93a) ...283 // Hlava VI Noční práce (§ 94) ...286 // Hlava VII Pracovní pohotovost (§ 95) ...290 // Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku (§ 96 až 99) ... 291 // Hlava IX Zmocňovací ustanovení (§ 100) ...297 // Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101 až 108).301 // Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci (§ 101 až 102) ...301 // Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance (§ 103 až 106) ...311 // Hlava III Společná ustanovení (§ 107 až 108) ...336 // Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahy (§ 109 až 150) ...347 //
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody (§ 109 až 112) ...347 // Hlava II Mzda (§ 113 až 121) ...362 // Hlava III Plat (§ 122 až 137) ...389 // Hlava IV Odměna z dohody (§ 138) ...429 // Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce (§ 139) ...432 // Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost (§ 140) ...434 // VII // Obsah // Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost (§ 141 až 144a) ...435 // Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu (§ 145 až 150) ...450 // Díl 1 Obecná ustanovení (§ 145 až 146) ...450 // Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy (§ 147 až 150) ...451 // Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až 190) ...463 // Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (§ 151 až 155) ...463 // Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 (§ 156 až 172) ...472 // Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště (§ 156 až 164) ...472 // Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení (§ 165) ...488 // Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě (§ 166 až 171) ...489 // Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§ 172) ...497 // Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 (§ 173 až 181) ...499 // Díl 1 Obecná ustanovení (§ 173 až 174) ...499 // Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě (§ 175 až 176) ...500 // Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení (§ 177 až 178) ...501 // Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě (§ 179 až 180) ...503 //
Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí (§181) ...505 // Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách (§ 182 až 189) ...507 // Hlava V Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce (§190) ...518 // Část osmá Překážky v práci (§ 191 až 210) ...521 // Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance (§191 až 205) ...521 // Díl 1 Důležité osobní překážky (§ 191 až 199) ...521 // Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až 205) ...589 // Hlava II Spoleěné ustanovení o překážkách v práci na straně // zaměstnance (§ 206) ...608 // Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 207 až 210) ...612 // Část devátá Dovolená (§ 211 až 223) ...629 // Hlava I Základní ustanovení (§211) ...629 // Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, // výměra dovolené a dovolená za odpracované dny (§212 až 214) ...632 // Díl 1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část (§212 až 213) ...632 // Díl 2 Dovolená za odpracované dny (§214) ...639 // Hlava III Dodatková dovolená (§215) ...642 // Hlava IV Společná ustanovení o dovolené (§ 216 až 223) ...646 // Díl 1 Obecné ustanovení (§ 216) ...646 // Díl 2 Čerpání dovolené (§ 217 až 219) ...650 // Díl 3 Hromadné čerpání dovolené (§ 220) ...659 // Díl 4 Změna zaměstnání (§221) ... 660 // Díl 5 Náhrada za dovolenou (§ 222) ...662 // Díl 6 Krácení dovolené (§ 223) ...664 // Část desátá Péče o zaměstnance (§ 224 až 247) ...669 // Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců (§ 224 až 226) ...669 // Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců (§ 227 až 235) ...674 // Hlava III Stravování zaměstnanců (§ 236) ...689 //
Hlava IV Zvláštní pracovní některých zaměstnanců (§ 237 až 247) ...692 // Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením (§ 237) ...692 // Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň (§ 238) ...693 // Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby (§ 239 až 241) ...694 // Díl 4 Přestávky ke koj ení (§ 242) ...700 // Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců (§ 243 až 247) ...701 // Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy (§ 248 až 275) ... 709 // Hlava I Prevence (§ 248 až 249) ...709 // Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody (§ 250 až 264) ...713 // Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 250) ...713 // Díl 2 Nesplnění povinnosti ? odvrácení škody (§251) ...717 // Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí (§ 252 až 256)...719 // Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 až 254)...719 // Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí (§ 255 až 256) ...726 // Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 257 až 260) ...729 // Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu (§ 261 až 264) ...734 // Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody (§ 265 až 27 lu) ...740 // Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 265) ...740 // Díl 2 Odvracení škody (§ 266) ...742 // Díl 3 Odložené věci (§ 267) ...743 // Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 268) ...745 // Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání (§ 269 až 271u) ...746 // Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě (§ 269 až 271) ...746 // Oddíl 2 Druhy náhrad (§ 271a až 271 f) ...757 //
Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance (§ 271g až 27 Ij) ...777 // Oddíl 4 (Společná a zvláštní ustanovení o odpovědnosti // za škodu) (§ 271k až 271u) ...782 // Hlava IV Společná ustanovení (§ 272 až 275) ...795 // Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 276 až 299) ...803 // Hlava I Základní ustanovení (§ 276 až 277) ...803 // Hlava II Informování a projednání (§ 278 až 280) ...811 // Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti // a ochrany zdraví při práci (§ 281 až 285) ...819 // Hlava IV Působnost odborové organizace (§ 286 až 287) ...828 // Hlava V Přístup k nadnárodním informacím (§ 288 až 299) ...839 // Část třináctá Společná ustanovení (§ 300 až 363) ...875 // Hlava I Množství práce a pracovní tempo (§ 300) ...875 // Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti (§ 301 až 304) ...879 // Hlava III Vnitřní předpis (§ 305 až 306) ...893 // Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva (§ 307) ...898 // Hlava V Agenturní zaměstnávání (§ 307a až 309) ...899 // Hlava VI Konkurenční doložka (§310 až 311) ...912 // Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek (§ 312 až 315) ...918 // Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance (§316) ...943 //
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu evropské unie (§ 317 až 319) ...959 // Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích (§ 320 až 324) ...970 // Hlava XII Smrt zaměstnance (§ 325 až 328) ...985 // Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby (§ 329 až 333) ...988 // Hlava XIV Doručování (§ 334 až 337) ...996 // Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností // z pracovněprávních vztahů (§ 338 až 345a) ...1005 // Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba (§ 338 až 342) ...1005 // Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 343 až 345a) ...1022 // Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců // § pravidelným pracovištěm v zahraničí (§ 346) ...1026 // Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých // pojmů (§ 346a až 350a) ...1028 // Hlava ??? Průměrný výdělek (§ 351 až 362) ...1044 // Díl 1 Obecná ustanovení (§351 až 353) ...1044 // Díl 2 Rozhodné období (§ 354) ...1046 // Díl 3 Pravděpodobný výdělek (§ 355) ...1047 // Díl 4 Formy průměrného výdělku (§ 356) ...1047 // Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku (§ 357 až 362) ...1049 //
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie (§ 363) ...1053 // Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 364 až 396) ... 1057 // Hlava I Přechodná ustanovení (§ 363 až 394) ...1057 // Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu (§ 365 až 393)..1062 // Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení (§ 393a) ...1067 // Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů (§ 394) ...1068 // Hlava II Závěrečná ustanovení (§ 395 až 396) ...1072 // Příloha ...1078 // Vybraná ustanovení novel ...1083 // ZÁKON O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ // § 1 Úvodní ustanovení ...1089 // § 2 zrušen ... 1091 // § 3 zrušen ...1091 // § 4 zrušen ...1092 // § 5 zrušen ...1092 // §6 zrušen ...1092 // § 7 (Postup při rozšíření závaznosti KSVS) ...1092 // § 7a (Výjimka závaznosti KSVS) ...1099 // § 8 Postup při uzavírání kolektivních smluv ...1100 // § 9 Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem ...1102 // § 10 Kolektivní spory ...1103 // § 11 (Volba a určení zprostředkovatele) ...1104 // § 12 (Povinnosti zprostředkovatele) ...1106 // § 13 (Určení rozhodce) ...1107 // § 14 (Možnost odvolání) ...1108 // §15 (Procesní povinnosti MPSV) ...1109 // § 16 (Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy) ...1110 // § 17 (Postup při vyhlášení stávky) ...1113 // § 18 (Práva a povinnosti účastníka a organizátora stávky) ...1116 // §19 1117 // §20 (Kdy je stávka nezákonná) ...1118 // §21 (Prohlášení nezákonnosti stávky) ...1119 // Pracovněprávní nároky ...1120 // Odpovědnosti za škodu ...1123 //
Nároky ze sociálního zabezpečení ...1126 // (Zákaz přijímání stávkokazů) ...1127 // (Ukončení stávky) ...1128 // (Výluka) ...1129 // (Nezákonnost výluky) ...1130 // (Legitimace k podání návrhu) ...1131 // (Výluka jako překážka v práci na straně zaměstnavatele) ... 1133 // (Ukončení výluky) ...1134 // Společné a přechodné ustanovení ...1134 // Účinnost ...1135 // Vybraná ustanovení novel ...1136 // Věcný rejstřík ...1137
(OCoLC)1028230474
cnb002963670

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC