Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha ; Litomyšl : Paseka, 1997
488 stran: ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7185-142-6 I. díl ; vázáno)
ISBN 80-7185-144-2 (soubor ; vázáno)
Ediční poznámka
První díl populárně laděného přehledu pražských dějin zachycuje období od pravěké předehry do přelomového roku 1784..
První svazek dvoudílného přehledu podává ucelený obraz o dějinách Prahy od nejstarších dob po administrativní sjednocení pražských měst, k němuž došlo v roce, který je možné chápat zároveň i jako počátek průmyslové Prahy či první náběh k vytvoření moderního velkoměsta. Autorský kolektiv podává pražské dějiny jako autonomní problém, tedy s pouze nezbytnými přesahy do obecnější historické problematiky. Jejich pozornost se soustředí na vnitřní vývoj pražského souměstí, přičemž úloha Prahy v českém či mezinárodním vývoji je zdůrazněna pouze tam, kde byla skutečně klíčová (např. období vlády Karla IV. nebo husitství). Autoři sledují historické události, politické dění, správní, demografický, urbanistický a hospodářský vývoj města, věnují se pražské dopravě, infrastruktuře, ale i uměleckému, kulturnímu či každodennímu životu Prahy. Vlastní text doplňují dobová vyobrazení, fotografie a mapky..
001951753
Ediční poznámka ...15 // úvod ...17 // prolog // ÚZEMÍ PRAHY V PRAVĚKU ...21 // hlava první // PRAHA KNÍŽECÍ DO ROKU 1034 // I. ZROZENÍ PRAHY ...41 // 1/1 Slovanské počátky Prahy ...41 // 1/2 Kníže Bořivoj ...42 // 1/3 Pražské hradiště ...44 // II. POČÁTKY PRAŽSKÉHO OBCHODU ...46 // III. PRAHA STŘEDISKEM POLITICKÝCH UDÁLOSTÍ ...48 // III/1 Praha do roku 1000 ...48 // 1II/2 Boleslav Chrabrý ...49 // IV. CÍRKEV ...49 // I V/1 Počátky pražského biskupství ...49 // IV/2 Církevní správa a první kláštery ...50 // hlava druhá // PRAHA KRÁLOVSKÁ 1034 AŽ 1230 // I. OBYVATELÉ V PRAŽSKÉM PODHRADÍ ...52 // 1/1 Mezi Pražským hradem a Vyšehradem ...52 // 1/2 Cizinci v pražském podhradí ...54 // II. PRAŽSKÝ HRAD A VYŠEHRAD ...57 // III. STŘEDISKO POLITIKY A SPRÁVY ...61 // III/1 Břetislav 1. a boje o Prahu ...61 // III/2 Počátky městského práva ...66 // IV. CÍRKEV ...67 // IV/1 Snaha o posílení moci církve v II. století ...67 // IV/2 Kapitula vyšehradská ...68 // IV/3 Biskupství a kapitula pražská ...71 // IV/4 Kláštery a ostatní kostely ...72 // V. EKONOMIKA A DOPRAVA. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA ...74 // V/1 Kupci a obchod ...74 // V/2 Týnský dvůr - Ungelt ...75 // V/3 Juditin most ...76 // V/4 Zástavba a bydlení ...79 // V/5 Knížecí dvůr ...80 // V/6 Péče o potřebné ...80 // VI. PRAHA ROMÁNSKA V UMĚNÍ A KULTUŘE ...81 // VI/1 Úvodem ...81 // V1/2 Architektura ...82 // VI/3 Sochařství ...85 // VI/4 Malířství a umělecké řemeslo ...85 // hlava třetí // STARÉ MĚSTO A MALÁ STRANA 1230 AŽ 1278 // I. ZALOŽENÍ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO A MALÉ STRANY ...90 // 1/1 Staré Město pražské ...90 // 1/2 Havelské město ...91 // I/З Staroměstská fortifikace ...91 // 1/4 Založení a opevnění Malé Strany ...96 // II. PRAŽŠTÍ ŽIDÉ ...99 // II/I Právní postavení Židů ...99 //
II/2 Centra židovského osídlení a kultury ...99 // III. SPRÁVA A PRÁVO ...101 // III/1 Měšťané ...101 // II1/2 Pečetidla a pečeti ...103 // IV. ZÁPAS VÁCLAVA I. A JEHO SYNA PŘEMYSLA ...103 // V. CÍRKEV ...105 // V/1 Pražské kláštery ...105 // V/2 Farnosti a špitály ...105 // VI. EKONOMIKA, PRÁVO A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA 107 // VI/1 Pražský obchod a řemesla ...107 // VI/2 Právní postavení obyvatelstva ...108 // VI/3 Zástavba a bydlení ...111 // VI/4 Katastrofy ...111 // hlava čtvrtá // PRAŽSKÁ MĚSTA V LETECH 1278 AŽ 1333 // I. NÁSTUP VÁCLAVA II. NA TRŮN ...113 // 1/1 Braniboři a postoj měst ...113 // 1/2 Návrat krále Václava ...113 // II. SPRÁVA A PRÁVO ...114 // II/1 Pokus o založení radnice ...114 // II/2 Činnost městské rady ...115 // III. CESTA LUCEMBURKŮ KE KRÁLOVSKÉMU TRŮNU A POSTOJ MĚŠŤANŮ ...116 // III/1 Boj o trůn ...116 // III/2 Jan Lucemburský ...117 // III/3 Povstání pražských měšťanů 1319 ...118 // IV. CÍRKEV NA POČÁTKU 14. STOLETÍ ...119 // V. EKONOMIKA A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA ...121 // V/1 Ochrana trhu ...121 // V/2 Platidla ...121 // V/3 Práva „hostí" ...122 // V/4 Sociální problematika ...123 // hlava pátá // OD PŘÍCHODU KARLA IV. DO PRAHY DO HUSITSKÝCH BOUŘÍ 1333 AŽ 1402 // I. OBYVATELSTVO ...125 // 1/1 Obyvatelé a domy pražských měst ...125 // 1/2 Židovská privilegia za Lucemburků ...125 // I/З Postavení Němců v předhusitské Praze ...126 // II. SPRÁVA A PRÁVO V DOBĚ PŘEDHUSITSKÉ ...127 // II/1 Vznik Staroměstské radnice ...127 // II/2 Staroměstská rada pod vlivem krále ...128 // II/3 Koncepce a založení Nového Města pražského ...130 // II/4 Novoměstská radnice a spojení Starého a Nového Města ...133 // II/5 Opevnění a obrana měst ...137 // II/6 Trestní právo v době předhusitské ...141 // II/7 Královský dvůr ...142 //
III. EKONOMIKA A DOPRAVA PRAŽSKÝCH MĚST ...143 // III/1 Sociální struktura pražských měst ...143 // III/2 Obchod v pražských městech ...147 // III/3 Mezinárodní obchod a ceny ...148 // III/4 Pražské vinice ...150 // III/5 Zásobování pražských měst vodou a požární prevence ...150 // III/6 Karlův most ...151 // IV. SOCIÁLNÍ POMĚRY V PRAŽSKÝCH MĚSTECH V DOBĚ PŘEDHUSITSKÉ ...153 // IV/1 Městská chudina ...153 // IV/2 Problematika rodiny ...154 // I V/3 Bydlení v době předhusitské ...154 // IV/4 Ošacení a jídlo i pití v době gotické ...157 // IV/5 Péče o potřebné ...159 // V. CÍRKEVNÍ INSTITUCE ...160 // V/1 Farní osady, kostely, kláštery a kapituly ...160 // V/2 Biskupství a arcibiskupství ...167 // ví. Školství, kultura a umění v době gotické 111 // VI/1 Síť škol v předhusitské Praze ...171 // VI/2 Založení university a první období její existence ...171 // VI/3 Literární tvorba ...177 // VI/4 Architektura a výtvarné umění do příchodu Karla IV ...179 // VI/5 Architektura a výtvarné umění doby Karla IV ...182 // VI/6 Slavnosti a rituály ...195 // VI/7 Pražské zábavy ...199 // VI/8 Kritika církevních a společenských nešvarů ...200 // hlava šestá // HUSITSKÁ PRAHA 1402 AŽ 1485 // I. PROJEVY SPOLEČENSKÉ KRIZE A FORMOVÁNÍ ČESKÉHO REFORMNÍHO HNUTÍ ...204 // 1/1 Pokles mezinárodního významu Prahy po roce 1400 ...204 // 1/2 Pokus Václava IV. o nápravu poměrů ...205 // I/З Reformní hnutí na počátku 15. století // a počátky Husovy kazatelské činnosti ...207 // 1/4 Národnostní aspekt reformních snah ...209 // II. NÁRODNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ POMĚRY V PŘEDVEČER HUSITSKÉ REVOLUCE ...212 // II/1 Situace na pražském levobřeží ...212 // 11/2 Poměry na Novém Městě pražském ...214 // II/3 Charakter Starého Města pražského ...216 //
II/4 Židé a Romové ...220 // III. POLITICKO-NÁBOŽENSKÝ ZÁPAS V LETECH 1409 AŽ 1419 ...220 // III/1 Dekret kutnohorský a jeho důsledky ...220 // III/2 Husův zápas a konec politické převahy staroměstských Němců ...225 // III/3 Praha jako centrum formujícího se husitství ...228 // III/4 První pražská defenestrace ...229 // IV. HUSITSKÁ REVOLUCE ...229 // IV/1 Cestou vzpoury proti panovníkovi (1419-1420) ...229 // IV/2 Obrana Prahy proti první křížové výpravě (jaro - podzim 1420) .. 233 // I V/3 Praha v čele revoluce (1421) ...236 // IV/4 Vnitřní spory v revoluční Praze (1421-1427) ...238 // IV/5 Spolupráce pražských měst s tábory a sirotky (1427-1434) ...240 // IV/6 Kompaktáta a jihlavské dohody ...241 // V. OD KOMPAKTÁT K NÁBOŽENSKÉMU MÍRU (1436-1485) ...243 // V/1 Nástup konzervativních husitů // do rad pražských měst (1436-1440) ...243 // V/2 Pod diktátem Pešíka z Kunvaldu // a Pavla Dětřichovice (1440-1448) ...245 // V/3 Praha pod kontrolou Jiřího Poděbradského (1448-1458) ...246 // V/4 Za krále „dvojího lidu" (1458-1471) ...247 // V/5 Příčiny a důsledky pražského převratu v roce 1483 ...249 // VI. VNITŘNÍ POMĚRY V HUSITSKÉ PRAZE ...251 // VI/1 Správa pražských měst ...251 // VI/2 Změny v počtu obyvatel; epidemie a zdravotní péče ...254 // VI/3 Důsledky revoluce v národnostní a sociální oblasti ...256 // VI/4 Obchod a řemesla ...263 // VII. UMĚNÍ, VZDĚLÁNÍ A SLAVNOSTI V HUSITSKÉ PRAZE 264 // VII/1 Výtvarné umění ...264 // VII/2 Literární tvorba ...266 // VII/3 Pražská architektura a pražské domy ...266 // VII/4 Každodennost a svátečnost ...268 // VII/5 Vzdělanost a Školství ...271 // hlava sedmá // PRAHA DOBY REFORMAČNÍ // I. OD GOTIKY K RENESANCI - PŘESTAVBA MĚSTA ...273 // 1/1 Pražské veduty ...273 // 1/2 Úpravy Pražského hradu ...275 //
І/З Malá Strana ...278 // 1/4 Staroměstský orloj ...278 // 1/5 Letohrádek a Obora ...280 // 1/6 Požár Malé Strany 1541 ...283 // 1/7 Císař Maxmilián II. a Rudolf 11 ...284 // 1/8 Hradčany dohánějí pražská města ...285 // 1/9 Renesance na Starém Městě ...286 // 1/10 Sakrální stavby renesanční Prahy ...289 // 1/11 Osudy židovského ghetta ...290 // 1/12 Výstavnost pražských domů ...291 // 1/13 Stavení hospodářská a technická ...292 // 1/14 Rozvoj pražských vodovodů ...293 // 1/15 V ulicích přetrvává středověk ...295 // 1/16 Vývoj Města hory Vyšehrad ...296 // 1/17 Pražské parkány a okolí města ...297 // II. OBYVATELÉ MĚSTA ...298 // II/1 Počet pražských domů ...298 // II/2 Hladomory a epidemie ...299 // II/3 Sváry pražských měst ...299 // II/4 Složení pražského obyvatelstva ...300 // II/5 Pražští povaleči ...303 // II/6 Svízelné postavení pražských Židit ...305 // II/7 Němci, Vlaši, Španělé a ostatní cizinci ...307 // III. ŘEMESLNÍCI A OBCHODNÍCI ...309 // III/1 Cechovní organizace ...309 // III/2 Vznik nových řemesel ...310 // III/3 1547 - zhroucení cechovní politiky ...312 // III/4 Řemeslníci versus obchodníci ...313 // III/5 Rozvoj pražského peněžnictví ...315 // III/6 Obchod s luxusním zbožím ...316 // IV. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLANOST ...318 // IV/1 Vyústění humanismu doby poděbradské ...318 // IV/2 Pražské partikulární školy ...318 // IV/3 Školství a konfese ...319 // IV/4 Hudební život renesanční Prahy ...322 // IV/5 Počátky pražských novin a cenzury ...323 // V. MĚSTO SE BAVÍ ...326 // V/1 Prüderie husitských potomků ...326 // V/2 Rytířská klání ...328 // V/3 Povyražení střelecká a šermířská ...330 // V/4 Divadlo, karnevaly, obžerství ...333 // VI. HUMANISTÉ A VĚDCI, MÁGOVÉ A UMĚLCI ...334 //
VI/1 Předbělohorští humanisté ...334 // VI/2 Mecenát císaře Rudolfa ...337 // VI/3 Alchymisté ...337 // VI/4 Císařovi umělci ...340 // VI/5 Správce císařských sbírek ...341 // VI/6 Manýrismus Rudolfova dvora ...342 // V1/7 Praha magická ...343 // VII. VE VÍRU KONFESIJNÍCH A POLITICKÝCH SVÁRŮ ...344 // VII/1 Kutnohorské snešení zemské ...344 // VII/2 Politický význam Prahy ...345 // VII/3 Jiřík Kopidlanský - škůdce zemský ...346 // VH/4 Kališnické schisma ...347 // VH/5 Samovláda Jana Paska z Vratu ...348 // VII/6 První důsledky zvolení Ferdinanda Habsburského ...348 // VII/7 Neblahý rok 1547 ...349 // VII/8 Královo vítězství ...350 // VIII. CESTOU K VÁLCE ...351 // VIII/1 Česká konfese ...351 // VIII/2 Ofenzíva katolíků ...351 // VIII/3 „Majestát na svobodu náboženskou" ...352 // VIII/4 Nedůslednost opozice a sněm roku 1617 ...355 // VIII/5 Sjezd protestantských stavů v Karolinu ...356 // VIII/6 Třetí pražská defenestrace ...357 // VIII/7 Žaloba na krále ...359 // VIII/8 Požadavky Pražanů ...359 // VIII/9 Vzájemná nevraživost opozičních stavů ...360 // VIII/10 Volba Friedricha Falckého ...361 // VIII/11 Ohavné vyčištění kostela hradu pražského ...361 // VIII/12 Revoluční nadšení opadá ...362 // VIII/13 Bělohorské „dveře všech běd" ...363 // VIII/14 Bitva na Bílé hoře u Prahy ...364 // hlava osmá // PRAHA ZA TŘICETILETÉ VÁLKY 1620 AŽ 1648 // I. PRVNÍ DNY PO BĚLOHORSKÉ BITVĚ ...367 // I/1 Útěk Zimního krále ...367 // I/2 Rabování v pražských městech ...368 // II. TRESTY ...369 // II/1 Atmosféra strachu ...369 // II/2 Zatýkání, proces, exekuce ...370 // II/З Konfiskace ...372 // III. POČÁTKY REKATOLIZACE ...373 // III/1 Předpoklady rekatolizace ...373 // III/2 Majetek katolické církve ...374 // III/3 Rekatolizační metody ...375 //
III/4 Zesílení náboženského tlaku na konci 20. let a emigrace ...377 // IV. SASKÁ OKUPACE PRAHY ...379 // IV/1 Obsazení Prahy saským vojskem ...379 // IV/2 Loajalita radnic ...380 // IV/3 Poměry v době okupace ...381 // IV/4 Důsledky saského vpádu ...382 // v. Švédské vpády ...383 // V/1 Organizace obrany po roce 1631 ...383 // V/2 Pražské hradby ...383 // V/3 Švédský útok 1639 ...384 // V/4 Švédové v roce 1648 ...385 // V/5 Odhodlanost pražských měšťanu v boji proti Švédům ...386 // VI. PROMĚNY PRAŽSKÝCH MĚST ZA TŘICETILETÉ VÁLKY ...388 // VI/1 Počátky barokní výstavby ...388 // VI/2 Proměny obyvatelstva ...
391 // VI/3 Život v Praze za třicetileté války ...392 // hlava devátá // HLAVA KRÁLOVSTVÍ A PROVINČNÍ MĚSTO MONARCHIE 1648 AŽ 1740 // I. NOVÉ OPEVNĚNÍ A ÚZEMÍ ZA HRADBAMI ...395 // 1/1 Období mírové rekonstrukce země ...395 // 1/2 Výstavba nových fortifikací ...395 // I/З Okolí pražských měst ...401 // II. MĚSTO PANOVNÍKA, ŠLECHTY A CÍRKVE ...403 // II/1 Panovník a státní úřady ...403 // II/2 Šlechtická sídla ...405 // II/3 Církev ...407 // III. PRAHA MĚŠŤANŮ ...409 // III/1 Pražské čtyřměstí ...409 // III/2 Městská samospráva v pobělohorské době ...410 // III/3 Obyvatelstvo ...411 // III/4 Ekonomika ...413 // III/5 Židé ...416 // III/6 Mnohonárodní charakter pražských měst ...419 // IV. TVAR BAROKNÍ PRAHY ...420 // IV/1 Vzhled pražských měst ...420 // IV/2 Barokní výzdoba Prahy ...421 // IV/3 Čistota a osvětlení veřejných prostranství ...425 // IV/4 Návštěvníci z ciziny a jejich pohledy na Prahu ...426 // V. NÁBOŽENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT ...428 // V/1 Náboženský život ...428 // V/2 Církevní a světské slavnosti ...429 // V/3 Náboženská bratrstva ...430 // V/4 Kulturní úroveň domácností ...432 // V/5 Hudba ...432 // V/6 Divadlo ...434 // V/7 Karlo-Ferdinandova universita a školství ...435 // V/8 Vědecký život ...437 // V/9 Knihtisk a noviny ...437 // hlava desátá // VE VÍRU DYNASTICKÝCH VÁLEK A OSVÍCENSKÝCH REFOREM // I. OBJEKT VYSOKÉ POLITIKY ...439 // 1/1 Francouzsko-bavorsko-saská okupace (1741-1742) ...439 // 1/2 Pruská okupace roku 1744 ...444 // I/З Pruské obléhání roku 1757 ...447 // II. REMINISCENCE KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO A REZIDENČNÍHO MĚSTA ...451 // II/1 Česká metropole a vídeňský dvůr za vlády Marie Terezie ...451 // II/2 Administrativní vývoj ...455 // II/3 Nástup josefinismu ...456 // II/4 Osudy pražského ghetta ...460 //
III. MÍSTO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA ...462 // III/1 Demografické a sociální poměry ...462 // III/2 Počátky industrializace ...468 // III/3 Pražské kratochvíle a slavnosti ...471 // IV. KULTURNÍ METROPOLE ČECH ...476 // IV/1 Modernizace vzdělávacího systému ...476 // IV/2 Počátky organizovaného vědeckého života ...479 // IV/3 Počátky kvantitativního růstu čtenářské obce ...481 // IV/4 Divadlo, hudba a hudební drama ...484 // IV/5 Výtvarné umění ...487 // V/7 Karlo-Ferdinandova universita a školství ...435 // V/8 Vědecký život ...437 // V/9 Knihtisk a noviny ...437 // hlava desátá // VE VÍRU DYNASTICKÝCH VÁLEK A OSVÍCENSKÝCH REFOREM // I. OBJEKT VYSOKÉ POLITIKY ...439 // 1/1 Francouzsko-bavorsko-saskd okupace (1741-1742) ...439 // 1/2 Pruská okupace roku 1744 ...444 // I/З Pruské obléhání roku 1757 ...447 // II. REMINISCENCE KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO // A REZIDENČNÍHO MĚSTA ...451 // II/1 Česká metropole a vídeňský dvůr za vlády Marie Terezie ...451 // II/2 Administrativní vývoj ...455 // II/3 Nástup josefinismu ...456 // II/4 Osudy pražského ghetta ...460 // III. MÍSTO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA ...462 // III/1 Demografické a sociální poměry ...462 // II1/2 Počátky industrializace ...468 // III/3 Pražské kratochvíle a slavnosti ...471 // IV. KULTURNÍ METROPOLE ČECH ...476 // I V/1 Modernizace vzdělávacího systému ...476 // IV/2 Počátky organizovaného vědeckého života ...479 // IV/3 Počátky kvantitativního růstu čtenářské obce ...481 // IV/4 Divadlo, hudba a hudební drama ...484 // IV/5 Výtvarné umění ...487
(OCoLC)40087952
cnb000292520

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC