Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
3. vydání, doplněné až do doby přítomné / upravil Viktor Nopp
Praha : Hudební matice Umělecké besedy, 1944
382 stran, 16 nečíslovaných stran a 1 nečíslovaný list (složený) obrazových příloh : ilustrace, noty, portréty ; 24 cm

objednat
001952145
Obrazy slavných houslistů a pedagogů // 1. Nicolo Paganini // 2. František Benda // 3. Antonín Vranický // 4. Pavel Vranický // 5. Václav Pichl // 6. Bedřich Vilém Pixis // 7. Mořic Mildner // 8. Josef Slavík // 9. Antonín Bennewitz // 10. František Ondříček // 11. Otakar Ševčík // 12. Jan Kubelík // 13. Jaroslav Kocian // 14. Jan Mařák // 15. Štěpán Suchý // 16. České kvarteto // Díl I. Část historická // Část první: Stručný dějepisný nástin vývoje houslí a houslařství // 1. Dějiny smyčcových nástrojů. Prapůvod. Vzájemná asimilace. Ravanastrom Hebàb. Eiemangeh. Arabská, loutna. Crwth. Trunšejt. Rubeba. Lyra. Fidula. Organistrum. Viola. Různé druhy viol. Housle. Přehled č. 1. — 2. Dějiny houslařství. Gaspar Duiffobrugcar. Gaspar da Salò. Škola bresoiánská. Giovanne Paulo Maggini. Andrea Amati. Škola oremonská. Nicolo Amati a jeho žáci. Antonio Stradivari. Guarneriové. Guarneri del Gesù. Jiní italští houslaři. Škola tyrolská. Jakob Stainer. Klotzové. Mittenwaldská škola. Jiní němečtí houslaři. Houslařství ve Francii. Nejstarší houslaři. Nicolas Lupot a jeho žáci. Jean Baptisté Vuillaume. Jiní francouzští houslaři. Houslařství v Anglii. Houslařství v Čechách a na Moravě. Pražská škola. Loutnaři. Edlingerové. Jan Oldřich Eberle. Hellmerové. Tomáš Ondřej Hulínský. Kašpar Strnad. Hodina Homolková. Rodina Dvořákova. Špidlenové. Jiní čeští a moravští houslaři. — 3. Vývoj smyčce. Počátky. Francois Tourte. Jeho následovníci. — Chronologický přehled významných houslařských škol a jejich příslušníků se zvláštním zřetelem ke škole pražské ...9—36 //
Část druhá: Stručný nástin dějin hry houslové // I. Houslová hra v Itálii. Počátky. Biago Marini. Carlo Farina. Škola’benátská. Tom. Ant. Vitali. Giuseppe Torelli. Další soudobí houslisté. Škola římská. Arcangelo Corelli. Pietro Locatelli. Francesco Geminianl. Škola piemontská. Giov. Batt. Somis. Gaetano Pugnani. Antonio Vivaldi. Škola florentinská. Fr. Maria Veracini. Škola padovánská. Giuseppe Tartini. Domenico Ferrari. Žáci Tartiniho. Giov. Batt. Viotti. Jeho žáci. Jiní vynikající houslisté XVIII. a XIX. stol. v Itálii. Bartolomeo Campagnoli. Federico Fiorillo. Nicolo Paganini. Ant. Lolli. Ant. Bazzini. Jinl houslisté. — 2. Houslová hra v Německu. Počátky. Nejstarší houslisté němečtí. Frant. Jindřich Biber. Rod Bendů. Jan Václav Ant. Stamitz,spolutvůrce školy mannheimské. Ludvík Spohr. Škola vídeňská. Antonín a Pavel Vraničtí. Leopold Jansa. Václav Pichl. Jacob Dont. Další representanti školy vídeňské. — 3. Houslová hra ve Francii. Počátky. Jean Baptisté Lully. Jean Baptisté Senaillé. Jean Maria Leclair. Škola pařížská. Pierre Gaviniés. Pierre Rode. Rudolf Kreutzer. Kreutzeroví žáci. Baillot. Jacques FéreolMazas. Delphin Alard. Hubert Léonard. Žáci Alardovi. Pablo de Sarasate. Bapt. Charles Danda. V. Besekirskij. C. Thompson. H. Marteau. O. Musin. J. Marcsik. E. V. Lalo. Škola belgická. Ch. de Bériot. Henri Vieuxtemps. Emil Sauret. Eugen Ys e.—4. Pražská Škola. Počátky. Bedřich Vilém Pixis. Jeho žáci. Mořic Mildner. Josef Slavík. Žáci Mildnerovi. Antonín Bennewitz. Frant. Ondříček. Ondříčkovi žáci. Bennewitzovi žáci. Karel Hoffmann. Josef Suk. Jiří Herold. HofEmannovi žáci. Další Bennewitzovi žáci. Otakar Ševčík. Ševčíkovi žáci, Jan Kubelík. Jaroslav Kocian, Jan Mařák. Mařákovi žáci. Štěpán Suchý. Suchého žáci.
Cizí a jiní virtuosové a pedagogové. Německo. Italie. Francie. Rumunsko. Maďarsko. Belgie. // Holandsko. Švédsko. Norsko. Španělsko.’Švýcary. — Přehled významných virtuosů, pedagogů a houslových škol. Bibliografie části první: Vývoj houslí. — Bibliografie části druhé: Hra houslová ...37—68 // Rejstříky: I. Osobní. A. Houslaři. B. Houslisté a pedagogové. O. Bibliografie ...69—79 // II. Rejstřík věcný ...80—81 // Díl II. Methodika // Část první: Součástky houslí, smyčce a jejich ošetřování // 1. Součástky houslí. Hlavice a žlab. Kolíky. Krk. Hmatník. Malý pražec. Yrchní a spodní deska. Luby a špalíčky. Vykládání, průřezy. Kobylka. Struník. Žalud a velký pražec. Struny. Duše. Žebro. — 2. Součástky smyčce. Prut. Žabka. Žíně. — Kalafuna. — Dusítko. — 3. Ošetřování houslí a smyčce ...85—95 // Část druhá: Postoj, držení houslí a levé ruky // Úvod. Všeobecná pravidla. První lekce. Správný postoj. Pravidla. Držení houslí. Pravidla. Podbradek. Držení levé ruky a kladení prstů na struny. Umístění a poloha palce levé ruky. Dlaň, hřbet ruky a ohbí. Loket levé paže. Hmat Geminianiho. Elladení prstů na struny. O pohybu prstů: a) Úder. b) Klouzání. — Přehled č. 4 ...97—116 // Část třetí: Držení a vedení smyčce // Úvod. Všeobecná pravidla. Znázornění držení smyčce. — Držení smyčce. Palec. Hyperextense. Vrchní čtyři prsty. Ruské držení smyčce. Malíček. Ohnutí prstů. Nadloktí, předloktí a ohbí. Pohyby předloktím: Supinace, pronace. Pohyb ohbím: Flexe, estense; addukce, abdukce. Držení ohbí, předJoktí a nadloktí. Ohbí. Nadloktí. uhly prázdných strun a jejich dvojzvuků. —
Vedení smyčce. Záchvěvy strun. Smykací místo. Sklon prutu ke strunám. Příčiny tohoto sklonu. Pravidla, podmiňující dosaženi krásného zvuku strun. Přirozené pohyby v n?ich kloubech. Přímočaré vedení smyčce. Natahování a skrčování prstů. Souhrn rozboru. Přehled poloh jednotlivých částí paže u žabky, ve středu a u hrotu smyčce. Tlak prstů na prut smyčce. Rychlost vedení smyčce. Výměna smyku. Cvičení k vedení smyčce a výměně smyku. — Přehled č. 5 ...117—144 // Část čtvrtá: Polohy (Změny poloh a Jejich spojování) — vibrato — intonace — prstoklad // Polohy, — První poloha. Polohy vyšší. Tónový rozsah jednotlivých poloh. Skutečná poloha ruky. Poloviční poloha. jPříklady. Přehled všech poloh. Držení ruky ve vyšších polohách. Mensurastrun na hmatníku. Výměna poloh a jejich spojování. Bezprostřední výměna polohy skokem do polohy jiné: od prázdné struny — mezi tóny pevně hmatanými s delší a kratší oddechovou pomlkou. Příklady. Glissando. Výměna polohy spojovacím tónem v legatu. Spojováni poloh ve dvojhmatech. Spojování poloh na dvou různých strunách. Výjimka při vzestupném spojováni. Správná výměna v rozložených akordech. Postup prstů při výměně poloh na dvou různých strunách. Výměna poloh oddělovaným smykem: jako příraz — spoj od tónu základního — spoj k tónu hořejšímu. Příklady ve výměně poloh. Doslov. — Intonace. — Úvod, Hudební — absolutní sluch. Výška tónu. Kmitočet. Pythagorův intonační systém kvintový, Pythagorejská čárka. Poměr intervalů od základního tónu ve stupnicích durových a mollových. Vzájemné poměry intervalů v kvintovém intonačním systému. Tóny alikvotní, rozdílové a součtové. Přirozená intonace. Velký a malý celý tón. Syntonické komma.
Ladění přirozené a temperované. Konstrukce durové stupnice v přirozeném laděni. Diatonický a chromatický půltón. Vyrovnáváni intonace stoupáním nebo klesáním, (II. a IV. stupeň,) Syntonické komma. Zkoumání správné intonace. Laděni. Přehled č. 6. Prstoklad. — Úvod, Notace. Prstoklad: stupnice v rozsahu jedné polohy. — Stupnic dvouoktávových a tříoktávových, — Prstoklad terciový a kvartový. Přeíiledný systém prstokladů tříoktávových stupnic. Prstoklad kombinovaný. Prstoklady rozložených trojzvuků dvouoktávových a tříoktávových kvintakordů; zmenšených septimových akordů; dominantních septimových akordů; stupnic dvojhmatových: terciových, sextových, oktávových (jednotných a prstokladových) a decimových s průpravnými cvičeními. Prstoklad stupnic chromatických: v první poloze, v rozsahu pevné vyšší polohy a několika poloh. Používáni čtvrtého prstu nebo prázdné struny. Prstoklad Čistých a alterovaných kvint. Příklady. Prstoklady složité a výrazové. Příklady. Doslov. Seznam příkladů části čtvrté ...145—216 // Část pátá: Melodické ozdoby // Trylek. Tremolo, Cvičeni trylku. Akcentované rytmy v trylku. Počátek trylku notou hlavní a vedlejší. Počátek trylku hlavní notou, vrchní vedlejší notou. Závěr trylku rychlý a zvolněný. Trylek kadencující. Posůvky nad trylkem. Závěry po trylku. Závěry složité. Trylky bez závěru. Trylek řadový. Různé druhy trylků.
Náraz (mordent). Nátryl jednoduchý a dvojnásobný. Soutryl. Vymizelé zkratky: balancement, port de voíx, coiílé, sapiracio. — Příraz a opora. Skupinka. Obal: nad notou, za notou. Dva druhy obalů za notou. Odchylky. Odraz. Přehled č. 7. Seznam příkladů části páté ...217—236 // Část šestá: Smyky // Různé druhy smyků. Dlouze tažený smyk. Tartini o důležit osti dlouze tažených tónů. Cvičení jednoduchých i dvojhmatových dlouze tažených tónů ve ö’ a vv, "v různých dynamických odstínech v pomalém i rychlejším pohybu. Různými částmi smyčce. Cvičení dlouhých tónů v tempu co nejpomalejším. Němé stupnice v tónech jednoduchých a pasážích. Legato. Dlouze tažený smyk a legato рři přechodu se strimy na strimu. Legato v živějším tempu. Více tónů jedjoim smykem. Legato přes 3 a 4 struny. — Smyky oddělované. Détaché celým smyčcem, jeho polovinou, menšími částmi, v triolách, kombinováno se smyky v legatu. Smyk bleskový. Détaché francouzské a akcentované. Přehled détaché smyků spojených s legatem. Détaché přes struny. Smyk Thibaudův. Smyk Paganiniho, Martelé, Grandmartelé. Martelé u žabky přes struny. Jiné rytmické útvary v martelé. Spojení martelé s legatem. Staccato. Martelé staccato. Různě rytmisované staccato. Staccato kombinované s legatem. Smyky: Viottiho, Kreutzerùv, Spohrův. Staccato porté. Parlando. Virtuosní staccato. Příslušná cvičení. — Smyky skákavé. Spiccato. Nad těžištěm smyčce, u žabky, ve 2 a 3 notách jedním smykem, kombinované s détachém. Fleschovo třídční spiccatových smyků. Staccato volant ve 2, 3, б a více notách, staccato stojící. Arpeggio na 2, 3, 4 strunách. Sautilié v 16, 8, 4, 2 notách, sautilié přes struny. Cvičení v sautilié. Tremolo sesmykem a vzesmykem. Tremolo pravé ruky.
Komorní a orchestrální. Arpe?o ricochet na 2, 3, é strunách. Dvojí způsob studia arpeggia. Jiné útvary arpeGa. Další způsob cvičení arpeggia ricochet přes 3, 4 struny. Staccato a ricochet. Házené. Příslušná cvičení. Házené staccato při glíssandu. Přehled č. 8. Seznam příkladů části šesté ...237—274 // Část sedmá: Flažolet, pizzicato, glissando // Flažolet. — Úvod. Uzle v jednotlivých dílech strun. Přirozené flažolety. Jejich přehled. Umělé flažolety: ve hmatu oktávovém, kvintovém, kvartovém, velké a malé tercie. Flažolety ve dvojhmatech: A. dva přirozené na dvou různých strunách, B. dva umělé na různých strunách. C. přirozený a umělý flažolet na dvou různých strunách. D. umělé nebo přirozené flažolety současně s pevnými tóny na dvou různých strunách. E. provedení jiných intervalů ve flažoletech různým prstokladem. — Flautato. Plažoletový trylek. Označení flažoletů. — Doslov. Literatura. Příklady. — Pizzicato. — Pizzicato pravou rukou. Střídání pizzicata s arcem. Pizzicato levou rukou. Rychlé pizzicato střídající se s údery smyčce na strunu. Označení pizzicata. Doslov. — Glissando. — Úvod. Glissando legatem. Glissando v terciových dvojhmatech. Glissando smykem sautilié, staccato nebo ricochet. Seznam příkladů části sedmé ...275—290 // Část osmá: Studium hry houslové // Úvod. Jak cvičiti? Postup při cvičeních. Dělení thematu ve skupiny, zjišťování intonační přesnosti. Cvičení ve výměně poloh. Hra skupin vpřed a vzad. Zpětné Čtení not při přechodu přes struny. Četba not směrem zpět zdůvodněná prstokladem. Přechod do vyšších poloh od prázdné struny. Studie v rytmech — se smyky, ve spojených skupinách. Cvičení obtížnějších pasáží. Pokračování.
Cvičení v legatu volném a rychlém. Cvičení řadového trylku. Trylek proti melodii. Cvičení v terciových dvojhmatech, v samostatnosti prstové. Zjišťování přesné intonace hrou dvojhmatů. Cvičení akordů: tříhlasých, čtyfhlasých, rozložených. — Jak mnoho a dlouho cvičiti? Rozvrh studia. Doslov. — Přehled často se vyskytujících chyb při hře houslové: A. Držení těla. B. Levá ruka. — Držení houslí, kladení prstů, výměna poloh, trylek, vibrato, melodické ozdoby, prstoklady. С. Pravá ruka. — Vyučování. Úvod. Vyzkoušení nadáni. Hudební sluch. Smysl pro rytmus. Vlastnosti ruky a paže. Velikost nástroje. Duševní vlastnosti. Učitel a žák. Reprodukce gramofonová a houslová učebna. Hra nazpaměť. Hra z listu. Tréma. Učební postup. — Seznam příkladů části osmé. Bibliografie části třetí až osmé ...291—319 // Část devátá: Přehled houslové literatury // Stupeň I.—VIII. s připojenou samostatnou částí škol a technických cvioení pravé a levé ruky 1. Přednes: balady, berceusy, burlesky, dumky, grand-dua, fantasie, fugy, charakteristické skladby, jazzy, kapřice, kapricia, kavatiny, larga, nocturna, novelety, partity, písně, preludia rapsodie, romance, ronda, serenády, scherza, suity, tance, transkripce, variace, "ukolébavky atd. 2. Sonáty a sonatíny. 3. Koncerty a koncertina. 4. Etudy. 6. Skladby (přednesové) pro sólové housle. 5. Souhra 2, 3, 4 housle, i s klavírem, 2 housle a klavír, housle a viola atd ...321—365 // REJSTŘÍKY: // A. Osobních jmen k bibliografii II. dílu ...367 // B. Věcný ... 367—370 // C. Osobních jmen autorů i upravovatelů houslových skladeb, uvedených v IX. části methodiky: „Přehledu houslové literatury" ... 370—377 // D. Osobních jmen autorů notových příkladů ...378
(OCoLC)85687413
cnb000763341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC