Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:4x 
BK
2., aktualizované a doplnené vydanie
Bratislava : Wolters Kluwer, 2023
230 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-571-0624-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografii
001969096
ÚVOD 5 // 1 O INOVÁCIÁCH V DIDAKTIKE 7 // 1.1 Inovácie vo vzdelávaní a súvislosti 7 // 1.2 Inovácie v súčasnej didaktike 9 // 1.3 Učiteľ a inovácie 27 // 2 EVALUÁCIAV EDUKAČNOM PROCESE 32 // 2.1 Evaluácia a súvisiace aspekty 32 // 2.2 Predmet pedagogickej evaluácie 34 // 2.3 Funkcie evaluácie 35 // 2.4 Druhy a metódy evaluácie 36 // 2.5 Podmienky a proces evaluácie 37 // 2.6 Autoevaluácia v práci učiteľa 38 // 3 INOVÁCIE A KVALITA ŽIVOTA ŽIAKOV 43 // 3.1 Činitele pôsobiace na kvalitu života žiaka 46 // 4 NEUROPEDAGOGIKA, NEURODIDAKTIKA A VYUČOVANIE 51 // 4.1 Vymedzenie pojmov týkajúcich sa neuropedagogiky 51 // 4.2 Pohľad na mozog 56 // 4.3 Mozog, učenie sa a vyučovanie 60 // 4.4 Zásady mozgovokompatibilného vyučovania a učenia 68 // 4.5 Neuropedagogika a neurodikatika - názory za a proti 74 // 5 O UČEBNÝCH ŠTÝLOCH ŽIAKOV 77 // 5.1 Druhy učebných štýlov 80 // 5.2 Stratégie učenia sa 91 // 5.3 Ovplyvňovanie štýlov učenia sa 92 // 5.4 Vyučovací štýl učiteľa 93 // 5.5 Učebné štýly - názory za a proti 95 // 6 AKTIVIZUJÚCE VYUČOVACIE METÓDY 98 // 6.1 Ktoré metódy sú aktivizujúce? 99 // 6.2 Podstata vyučovacej metódy 100 // 6.3 Učiteľa vyučovacie metódy 101 // 6.4 Stručná charakteristika aktivizujúcich metód 103 // 6.5 Čo ešte podporuje aktivitu žiaka? 109 // 6.6 Metakognícia 112 // 7 TVORIVÉ VYUČOVANIE 116 // 7.1 Zásady podporujúce tvorivosť 118 // 7.2 Učiteľ a ďalšie činitele pôsobiace na tvorivosť 119 // 7.3 Techniky tvorivého myslenia 125 // 8 KONŠTRUKTIVISTICKÉ POŇATIE EDUKÁCIE 131 // 8.1 Čo je konštruktivizmus 131 // 8.2 Prekoncepty a miskoncepcie 132 // 8.3 Kognitívny konštruktivizmus J. Piageta 133 // 8.4 Sociálny konštruktivizmus L. S. Vygotského 136 // 8.5 Pedagogický konštruktivizmus 137 // 8.6 Výučba v konštruktivistickom poňatí 139 //
8.7 Čo je psychodidaktika 140 // 8.8 Sprostredkované a zmysluplné učenie 142 // 9 KRITICKÉ MYSLENIE 146 // 9.1 Krátky pohľad na históriu kritického myslenia 146 // 9.2 Charakteristika alebo čo je kritické myslenie 147 // 9.3 Kritické myslenie - EUR 151 // 9.4 Stratégie kritického myslenia 153 // 10 OTVORENÉ VYUČOVANIE 159 // 10.1 Čo je otvorené vzdelávanie a vyučovanie? 159 // 10.2 Podstata a organizácia otvoreného vyučovania 160 // 10.3 Metódy v otvorenom vyučovaní a organizácia vyučovania 162 // 11 VÝPOČTOVÁ TECHNIKA A EDUKÁCIA 165 // 11.1 Pre a proti výpočtovej technike vo vyučovaní 165 // 11.2 Funkcie IKT vo vyučovaní 168 // 11.3 IKT a perspektívy vzdelávania 171 // 12 HÍBKOVÉ VYUČOVANIE 174 // 12.1 Podstata hÄşbkového vyučovania 174 // 12.2 Ulohy učiteľa v novej pedagogike a kľúčové zručnosti žiakov 176 // 12.3 Pohoda a učenie - Wellbeing and Learning 180 // 13 SOCIÁLNE A EMOCIONÁLNE ASPEKTYV EDUKÁCII 183 // 13.1 Úloha emócii v edukácii 183 // 13.2 V čom spočíva význam emócií? 187 // 13.3 Sociálne a emocionálne aspekty edukácie 188 // 13.4 Päť kompetencií SEL 190 // 13.5 Sociálno-emocionálne učenie v praxi 191 // 14 MÄKKÉ ZRUČNOSTI A RASTOVÉ MYSLENIE V EDUKÁCII 193 // 14.1 Tvrdé a mäkké zručnosti 193 // 14.2 Učiteľa mäkké zručnosti 195 // 14.3 Mäkké zručnosti v edukácii 198 // 14.4 Fixné a rastové myslenie 200 // 14.5 Možnosti rozvoja rastového myslenia 203 // ZÁVER 207 // POUŽITÁ LITERATÚRA 209 // PRÍLOHY 221 // O AUTOROVI 231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC