Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
334 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2054-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Částečně anglický, německý a slovenský text, anglická a německá resumé
001969697
Úvodem (Jan Schneider) 7 // Jan Kořenský (Olomouc Praha, ČR) 9 : Intermedialita - intertextualita - multitextualita - hypertextualita? / Intermedialität - Intertextualität - Multitextualität - Hypertextualität? // Alice Jedličková (Praha, ČR) 13 : Podoby transmediality: verbální a piktoriální vyprávění / Formen der Transmedialität: das verbale und piktoriale Erzählen // Astrid Winter (Göttingen, Německo) 27 : Intermedialita a synestezie / Intermedialität und Synästhesie // Jiří Hrabal (Olomouc, ČR) 45 : Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii / Zum Konzept der Fokalisation in der literarischen und filmischen Narratologie // Michal Kříž (Olomouc, ČR) 53 : Intermedialita versus Intertextualita - The Immortal Story Orsona Wellese: umění vyprávět v literatuře a ve filmu / Intermedialität vs. Intertextualität - The Immortal Story von Orson Welles: Erzählkunst in Film und Literatur // Peter Gavalier (Bratislava, Slovensko) 63 : Intermediálna literárno-filmovo-výtvarná komunikácia: významové prepojenia slova, obrazu a zvuku v Perličkách na dně Bohumila Hrabala sfilmovaných Evaldom Schormom a Věrou Chytilovou // Intermediale Kommunikation Literatur-Film-Kunst: Bedeutungsverknüpfung des Wortes, Bildes und Tons in Bohumil Hrabals Perlen am Meeresgrund verfilmten von Evald Schorm und Věra Chytilová // Klára Kudlová (Praha, ČR) 71 : Texty Jáchyma Topola jako východisko filmových a divadelních inscenací / Texten von Jáchym Topol als Ausgangspunkt für filmische und theatralische Inszenierungen // Martin Foret (Olomouc, ČR) 77 : Mezi slovem a obrazem: O možnostech a relevanci rozlišení a o komplexitě vztahů v tzv. sémioticky heterogenních komunikátech / Zwischen Wort und Bild - über Unterscheidungs-möglichkeiten und Relevanz und über Bezügenkomplexität in sog. semiotisch heterogenen Kommunikanten //
Brigitte Schultze (Mainz, Německo) 85 : Pikto-Iiterarische Intermedialität als Aufgabe für Übersetzer: Die tschechischen Fassungen von Wilhelm Buschs Max und Moritz / Pikto-literární intermedialita jako úkol pro překladatele: české verze knížky Wilhelma Busche Max und Moritz // Dáša Beracková (Praha, ČR) 101 : Perspektíva „inteligentného oka": dialog medzi kubizmom a literatúrou v prózach Josefa Čapka pre Almanach na rok 1914 / Perspektive „des inteligenten Augens": Dialog zwischen Kubismus und Literatur in Prosatexten von Josef Čapek für das Almanach auf das Jahr 1914 // Eva Štědroňová (Liberec, ČR) 107 : Vliv výtvarného umění na literaturu v desátých letech minulého století / Einfluß der bildenden Kunst auf die Literatur in der ersten Jahrzehnt der 20. Jahrhundert // Zuzana Malá (Praha, ČR) 115 : Karel Teige: Požadavky „nového umění" na pozadí tvorby poetismu / Karel Teige: Anspruch der modernen Kunst vor dem Hintergrund des Poetismus // Vítězslav Mikeš (Praha, ČR) 121 : Alfred Šnitke a Doktor Faustus Thomase Manna / Alfred Schnittke und Doktor Faustus von Thomas Mann // Libor Martínek (Opava, ČR) 127 : Reflexe vztahu literatury a hudby se zaměřením na polskou literární vědu / Reflexion der Bezügen zwischen Literatur und Musik in der polnischen Literaturwissenschaft // Michael Weber (Olomouc Praha, ČR) 139 : Logos a topos - tíha obraznosti v tvorbě Kenzaburóa Óeho / Logos und Topos: Die Schwere der Bildlichkeit im Werk von Kenzaburó Óe // Ivona Barešová (Olomouc, ČR) 147 : Verbálně-vizuální manifestace zdvořilosti v japonských dopisech / Verbal-visuelle Manifestation der Höflichkeit in japanischen Briefen //
Ursula Stohler (Bern, Švýcarsko) 155 : Presentation of a Research Project: Identity and Canon in the Teaching of Literature in the Czech Republic (1989-2007) / Prezentace výzkumného projektu: Identita a kánon ve výuce literatury v České republice (1989-2007) // Ingrid Pfandl-Buchegger a Gudrun Rottensteiner (Graz, Rakousko) 163 : Intermedia studies and dance: a first step towards an interart dialogue / Intermediální studia a tanec: první krok к dialogu mezi uměními // Monique Jucquois-Delpierre (Düsseldorf, Německo) 177 : Born on 30th February. Film or Dance Performance, Transmediality and Intermediality as Interpretative Enrichment / Born on 30th February. Filmová či taneční performance, transmedialita a intermedialita jako obohacení interpretace // Tatjana Lazorčáková (Olomouc, ČR) 189 : Audiovizuální reflexe divadla v období normalizace / Audiovisuelle Dokumentation des Theaters während der sog. Normalisation // Ernst Grabovszki (Vídeň, Rakousko) 195 : Menschliche Typographie. Körper und Haut als Textmedien in Print und Film / Lidská typografie. Tělo a kůže jako textová média v tisku a filmu // Martin Palúch (Bratislava, Slovensko) 203 : Fotografìa, film a stratégie zobrazovania - intermediálne súvislosti / Photographie, Film und Strategie von Darstellung - intermediale Zusammenhänge // Michal Šimůnek (České Budějovice, ČR) 209 : Sémiotika (post)fotografie / Semiotik der (Post)Photographie // Roman Gajdoš (Trnava, Slovensko) 223 : Projekcia lingvistického myslenia do výtvarného umenia súčasnosti / Projektion des linguistischen Denkens in die zeitgenössischen Kunst // Peter Takáč (Košice, Slovensko) 231 : Škaredé ako estetická kategória v postmodernom výtvarnom umení a fotografii / Das Hässliche als ästhetische Kategorie in der postmodernen Kunst und Photographie //
Michal Murin (Banská Bystrica, Slovensko) 239 : Koncept ticha v akusticky orientovaných dielach / Konzept der Stille in akustisch orientierten Werken // Rastislav Podpera (Bratislava, Slovensko) 249 : Poznámky k hudobnej mediamorfóze / Bemerkungen zur musikalischen Mediamorphose // Hana Marešová (Olomouc, ČR) 255 : Netartové projekty / Netart-Projekte // Vladimír Polách (Olomouc, ČR) 263 : Web2.0. Krátká úvaha o vývoji datasféry / Web2.0. Kurze Betrachtung über die Entwicklung der Datasphäre // Barbora Mochňacká (Prešov, Slovensko) 275 : Internet F2F - Znak a jeho hodnota v internetových komunikačných situáciách / Internet F2F - Zeichen und sein Wert in internetkommunikativen Situationen // Blažena Garberová (Prešov, Slovensko) 283 : Spravodajstvo emocionálneho typu / Emotionaler Typ von Nachrichtensendung // Jana Pelclová (Brno, ČR) 289 : Slovo - obraz - zvuk v reklamě / Wort - bild - Ton in Werbung // Oliver Tomáš (Košice, Slovensko) 297 : Medzi nebom a televíznou obrazovkou monitorem / Zwischen Himmel und Bildschirm Monitor // Juraj Rusnák (Prešov, Slovensko) 311 : Emócie ako event: o znakovej štruktúre mediálnych textov / Emotion als event: Zeichenstruktur der medialen Texten // Marek Lapčík (Olomouc, ČR) 319 : Ambivalentní charakter TV zpravodajství jako „intermediálního textu" / Ambivalenz der Nachrichtensendung als „intermedialen Textes" // Viera Smoláková (Prešov, Slovensko) 331 : Funkcia v rozhlase / Funktion in Rundfunk
(OCoLC)294938261
cnb001825214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC