Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Didaktis, [c2010-c2013]
11 sv. :¨ il. (některé barev.), portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-166-4 (učebnice 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-167-1 (pracovní sešit 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-168-8 (průvodce pro učitele 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-172-5 (učebnice 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-173-2 (pracovní sešit 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-174-9 (průvodce pro učitele 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-199-2 (učebnice 3-4 ; brož.)
ISBN 978-80-7358-200-5 (pracovní sešit 3-4 ; brož.)
Terminologický slovník
Autorka 2. dílu je Ivana Bozděchová ... et al., údaje o původcích v pracovním sešitě (vyd. 2013): kolektiv autorů Jaroslav Čuřík ... et al.
Obsahuje bibliografii a rejstřík
1. díl: učebnice. 64 s. -- pracovní sešit. 63 s. -- průvodce učitele. 168 s. + 1 CD -- 2. díl: učebnice. c2011. 80 s. -- pracovní sešit. c2011. 80 s. -- průvodce učitele. 2011. 180 s. + 1 CD -- 3.-4. díl: učebnice. c2012. 128 s. -- pracovní sešit. c2012. 103 s.
001969763
1. DÍL, UČEBNICE : Představení učebnicové sady // Struktura učebnice a pracovního sešitu // Základní část (Komunikace, jazyk, sloh) // Úvod do mezilidské komunikace • Kdo s kým, jak a proč // Úvod do jazyka • Bez čeho nic nepovíš // Účastníci komunikace • Nezapomínej, s kým mluvíš // Postavení češtiny mezi ostatními jazyky • Jak se mluví ve světě // Charakteristika současné češtiny • Jak můj jazyk vypadá // Národní jazyk a jeho útvary • Kolik češtin znáš // Záměr a strategie • Jak dosáhnout svého // Útvary národního jazyka podle spisovnosti • Co mohu a co můžu říct // Kontext • Vytržené z kontextu // Útvary národního jazyka podle zeměpisného členění • Kde se sotva domluvím // Kódování a kód • Šifra, které rozumíš // Útvary národního jazyka podle sociálního členění • Kdy je nám čeština cizí // Jazyková kultura • Nemluvit jak hotentot // Jazykověda • Jak se pitvá jazyk // Komunikační kanál a komunikační prostředek • Co se ztrácí v kanálu // Zdroje informací o češtině • Kdo hledá, najde // Zvukové prostředky jazyka • Co slyšíš, když mluvím //
Technika mluveného slova • Jak se rodí hlos // Systém hlásek v češtině • Když hlasivky kmitají // Změny hlásek v proudu řeči • Když se potká Z a К // Dekódování • Copak tím chtěl básník říct // Zvuková stránka souvislé řeči • Jak je někdy víc než co // Efekt a zpětná vazba • Je efekt vždy efektní? // Ortoepické normy • Mluvit jako kniha // Sdělení • Není text jako text // Slohový postup informační • Obratem mě informujte // Slohový postup vyprávěcí • Kdo je dobrý vypravěč // Slohový postup popisný • Přesně podle popisu // Slohový postup výkladový • To mi musíš vyložit // Slohový postup úvahový • Co stojí za úvahu // Výcviková část (Komunikační dovednosti) // 1. Základy mezilidské komunikace • Jak spolu mluvíme // 2. Neverbální komunikace • Co si sdělujeme beze slov // 3. Zpětná vazba • Proč si někdy nerozumíme // 4. Motivace ke spolupráci • Jak podpořit spolupráci // 5. Empatická reakce • Jak pracovat s pocity druhých // 6. Sdělování kritiky • Jak vyjádřit nespokojenost // 7. Předpoklady pro zvládání konfliktů • Jak se nehádat // Slovníček // Rejstřík
2. DÍL, UČEBNICE : Struktura učebnice ...4 // Představení 2. dílu učebnicové sady ...6 // Funkční styl prostěsdělovací // Úvod do funkčních stylů • Když je styl funkční ...10 // Charakteristika stylu • Jak bychom to prostě řekli ...12 // Vybrané útvary (krátké informační útvary, zpráva aj.) • Kdo, kdy, kde a co ...14 // Vybrané útvary (dopis, telefonát) • Piš a volej! ...16 // Etiketa • Nebýt slonem v porcelánu ...18 // Komunikační dovednosti pro budování vztahů // Komunikační motivy • Proč spolu mluvíme ...22 // Aktivní naslouchání • Když druhému naslouchám ...23 // Ocenění • Ocenění není pochvala ...24 // Komunikační fauly • To je faul! ...25 // Transakční prostředí • V hlavní roli atmosféra ...26 // Pravopis // Záznam řeči písmem • Co je psáno, to je dáno ...28 // Psaní i/y • Bít, či nebýt? ...29 // Psaní ě, ú/ů, s/za souhláskových skupin • Není kůra jako kúra ...30 // Psaní velkých písmen • Písmena s velkým P ...31 // Zkratky a značky; hranice slov v písmu • Zkrátit, spojit, rozdělit ...32 // Psaní slov přejatých • Jak zacházet s cizinci ...33 // Základy typografie • Na vzhledu záleží ...34 // Práce s informacemi // Informační zdroje • Vím, že nic nevím ...36 // Informační instituce • Kde hledat o najít ...37 // Studium textu • Neztratit se mezi řádky ...38 // Vyhledávání informací na internetu • Neuvíznout v síti ...39 // Důvěryhodnost informací • Je vždy dáno, co je psáno? ...40 //
Lexikologie // Lexikální jednotka, její forma a význam • Slovo do pranice ...42 // Významové vztahy mezi slovy • Když má někdo к sobě blízko ...43 // Slovní zásoba • Zásoby, které nedojdou ...44 // Změny slovní zásoby • Změna je život ...45 // Lexikografie • Kde všechna ta slova jsou ...46 // Speciální slovníky • Odborníci na slovo vzatí ...47 // Frazeologie • V zajetí frazémů ...48 // Slovotvorba // Původ a příbuznost slov • Jak svět ke slovu přišel ...50 // Odvozování ■ Před kořenem, za kořenem ...51 // Skládání a zkracování • Stručně a výstižně ...52 // Vnitřní struktura slova • Podívejme se slovům na zoubek ...53 // Slovotvorné kategorie • Slovo к slovu sedá ...54 // Funkční styl řečnický // Charakteristika stylu • Když se řeční se stylem ...56 // Vybrané útvary (politický projev, přednáška aj.) • Kdy mluviti je zlato ...58 // Vybrané útvary (diskuse, polemika) • Je to věc diskuse ...60 // Komunikační dovednosti pro sebeprosazení // Prezentační dovednosti • Jeden na všechny - všichni na jednoho ...64 // Pokládání otázek • Otazníky kolem otázek ...65 // Přesvědčování • Jak hledat společnou řeč ...66 // Obrana vůči manipulaci • Kličky, tahy, manévry ...67 // Aserlivita • Braňte se, ale férově! ...68 // Příloha // Přehled pravopisných pravidel ...70 // Přehled funkčních stylů ...78 // Rejstřík ...79 // В Slohové kapitoly В Komunikační kapitoly В Jazykové kapitoly // В Informační kapitoly В Základní téma EU Rozšiřující téma
3.-4. DÍL, UČEBNICE : Struktura učebnicové sady ...5 // Představení 3.-4. dílu učebnicové sady ...8 // Funkční styl umělecký // Charakteristika stylu • Mít styl je umění ...12 // Vybrané útvary a žánry (umělecké vyprávění, román aj.) • Styl jedna báseň ...14 // Tvarosloví // Tvar slova • Tvárný jako plastelína ...18 // Slovní druhy • Kdo se hýbe a kdo ne ...19 // Mluvnické kategorie jmen • Na každý pád ...20 // Podstatná jména • Jen to, co je podstatné ...21 // Přídavná jména • Takový a makový ...22 // Zájmena • Co se skrývá za jménem ...23 // Číslovky • Nebýt jenom do počtu ...24 // Mluvnické kategorie sloves • Na mnoho způsobů ...25 // Slovesa • Jasovaná bomba ...26 // Neohebné slovní druhy • Ani hnout! ...27 // Skloňování jmen cizího původu • Nebuďme si cizí ...28 // Masová komunikace // Masová komunikace • Určeno masám ...30 // Funkce masových médií • Svět v obrazech ...31 // Sítová média • Zachyceno v síti ...32 // Aktivní publikum • Říkali to v televizi! ...33 // Funkční styl publicistický // Charakteristika stylu • Zaručeně čerstvé zprávy! ...36 // Vybrané útvary (news feature, reportáž aj.) • Co se stalo, komu a jak? ...38 // Reklama a inzerce • Kupte naše zboží, je boží! ...40 // Skladba // Skladba, věta a výpověď • Věta jako skládanka ...44 // Podřadnost, souřadnost a skladební vztahy významové • Není vztah jako vztah ...45 // Skladební vztahy formální a větné členy • Udržet se ve formě ...46 // Větné členy základní • Kdo chodí ve dvojici ...47 // Větné členy rozvíjející • Co všechno se dá rozvíjet ...48 // Souvětí • Když se věta s větou sejde ...50 // Interpunkce • Čárka, tečka, čárka ...52 // Odchylky od pravidelné větné stavby • Není to zvláštní ...53 //
Komunikační funkce výpovědi • Jakou to má funkci? ...54 // Pořádek slov • Ve správném sledu ...55 // Valenční skladba • Kdo má velký potenciál ...56 // Větné struktury v češtině • Za vším hledej strukturu ...57 // Funkční styl odborný // Charakteristika stylu • Mezi námi odborníky ...60 // Vybrané útvary (odborný popis, výklad aj.) • Popsáno, zváženo a vyloženo ...62 // Literatura faktu • Učení nemusí být mučení ...64 // Textová lingvistika // Soudržnost textu • Co drží text pohromadě ...68 // Členění textu • Rozděl, propoj, zdůrazni ...69 // Vzájemné vztahy textů • To už tady bylo ...70 // Funkční styl administrativní // Charakteristika stylu • Na vědomost se dává ...72 // Vybrané útvary (usnesení, zpráva aj.) • Nerušit, úřadujeme! ...74 // Útvary komunikace na trhu práce • Hola, práce volá! ...76 // Komunikace na trhu práce // Komunikace při přijímacím řízení • Ukaž, co v tobě je! ...80 // Vztahy a komunikace na pracovišti • Válka na pracovišti? ...81 // Komunikace v pracovním týmu • Víc hlav víc ví ...82 // (Re)prezentace firemní kultury • V barvách zaměstnavatele ...83 // Vývoj jazyka // Zákonitosti jazykového vývoje • A přece se měnil ...86 // Historický vývoj češtiny • Běh na dlouhou trať ...87 // Vývojové tendence v současné češtině • Kampak nás to táhne ...88 // Vývoj českého pravopisu • jak se psalo brkem ...89 // Příloha // Tvarosloví ...92 // Skladba ...108 // Funkční styly ...118 // Prostředky uměleckých textů ...1 20 // Rejstřík ...122
(OCoLC)681497304
cnb002125151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC