Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3., rozšířené vydání
Praha : Stanislav Juhaňák - Triton, 2024
335 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7684-301-1 (vázáno)
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
001969958
Úvod 15 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPECIALNI PEDAGOGIKY 17 // 1 Vymezení speciální pedagogiky 17 // 1.1 Vymezení speciální pedagogiky, jejího předmětu a cílů 17 // 1.2 Pojetí a charakter speciální pedagogiky 19 // 1.3 Členění speciální pedagogiky 21 // 2 Znevýhodnění a integrace 24 // 2.1 Znevýhodnění a jejich klasifikace 24 // 2.1.1 Klasifikace handicapů a znevýhodnění podle druhu 25 // 2.1.2 Klasifikace handicapů a znevýhodnění podle stupně závažnosti 27 // 2.1.3 Klasifikace handicapů a znevýhodnění podle doby jejich vzniku 28 // 2.2 Znevýhodnění a možnosti integrace 30 // 3 Základní metody pro diagnostiku a praxi 33 // 3.1 Speciálně pedagogická diagnostika a její obecné cíle 33 // 3.2 Charakteristika speciálně pedagogické diagnostiky 34 // 3.3 Základní metody speciálně pedagogické diagnostiky 35 // 3.4 Obecné metody speciálně pedagogické praxe 38 // PROBLEMATIKA EDUKACE A ROZVOJE OSOB SE SOMATICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM 41 // 4 Zdravotní a tělesné postižení 41 // 4.1 Vymezení zdravotního a tělesného postižení 41 // 4.2 Vymezení a význam pedagogiky tělesně postižených 44 // 4.3 Centrální obrny 47 // 4.3.1 Základní údaje o dětské mozkové obrně 48 // 4.3.2 Prevalence dětské mozkové obrny v populaci 49 // 4.3.3 Formy dětské mozkové obrny 49 // 4.3.4 Další postižení přidružená k dětské mozkové obrně 60 // 4.3.5 Příčiny vzniku dětské mozkové obrny 62 // 4.4 Míšní obrny 65 // 4.5 Periferní obrny 65 // 4.6 Myopatie 66 // 4.6.1 Duchenneova svalová dystrofie (DMD) (Duchenne Muscular Dystrophy) 66 // 4.6.2 Beckerova svalová dystrofie (BMD) (Becker Muscular Dystrophy) 68 // 4.7 Vrozené malformace 69 // 4.7.1 Vrozený rozštěp páteře (spina bifida) 69 // 4.7.2 Malformace končetin 71 // 4.8 Specifika edukace žáků s tělesným postižením 72 //
4.8.1 Podmínky integrace tělesně postiženého žáka 76 // 4.8.2 Kurikulární aspekty vzdělávání tělesně postižených v ČR 81 // 5 Zdravotní znevýhodnění 87 // 5.1 Vymezení zdravotního znevýhodnění 87 // 5.2 Epilepsie 89 // 5.2.1 Parciální epileptické záchvaty 90 // 5.2.2 Generalizované epileptické záchvaty 91 // 5.2.3 Specifika edukace dětí s epilepsií 94 // 5.3 Alergie a astma 96 // 5.3.1 Alergie a alergické reakce 97 // 5.3.2 Průduškové a alergické astma 99 // 5.3.3 Edukační důsledky alergie a astmatu 100 // 5.4 Roztroušená mozkomíšní skleróza (Sclerosis cerebrospinalis multiplex) 101 // 5.4.1 Průběh a typy roztroušené mozkomíšní sklerózy 102 // 5.4.2 Symptomy roztroušené mozkomíšní sklerózy 104 // 5.4.3 Kvalifikační a rekvalifikační důsledky roztroušené sklerózy 106 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ 107 // 6 Mentální retardace 107 // 6.1 Mentální retardace a příčiny jejího vzniku 107 // 6.1.1 Mentální retardace a její znaky 107 // 6.1.2 Epidemiologie 109 // 6.1.3 Etiologie mentální retardace 110 // 6.2 Klasifikace a hodnocení (symptomatologie) mentální retardace 112 // 6.2.1 Kvantitativní hodnocení 112 // 6.2.2 Klinické znaky u jednotlivých kategorií mentální // retardace 114 // 6.2.3 Kvalitativní hodnocení 116 // 6.3 Typické znaky vybraných psychických funkcí a schopností 117 // 6.4 Možnosti edukace (výchovy a vzdělávání) mentálně // retardovaných 119 // 6.4.1 Rodinná výchova 120 // 6.4.2 Ústavní péče a výchova 120 // 6.4.3 Výchova a vzdělávací zařízení v rámci školské soustavy 123 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S VYBRANÝMI // PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE 128 // 7 Specifické poruchy školních dovedností a motorické funkce 128 // 7.1 Specifické poruchy školních dovedností (poruchy učení) 128 //
// 6.1 Mentální retardace a příčiny jejího vzniku 107 // 6.1.1 Mentální retardace a její znaky 107 // 6.1.2 Epidemiologie 109 // 6.1.3 Etiologie mentální retardace 110 // 6.2 Klasifikace a hodnocení (symptomatologie) mentální retardace 112 // 6.2.1 Kvantitativní hodnocení 112 // 6.2.2 Klinické znaky u jednotlivých kategorií mentální // retardace 114 // 6.2.3 Kvalitativní hodnocení 116 // 6.3 Typické znaky vybraných psychických funkcí a schopností 117 // 6.4 Možnosti edukace (výchovy a vzdělávání) mentálně // retardovaných 119 // 6.4.1 Rodinná výchova 120 // 6.4.2 Ústavní péče a výchova 120 // 6.4.3 Výchova a vzdělávací zařízení v rámci školské soustavy 123 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S VYBRANÝMI // PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE 128 // 7 Specifické poruchy školních dovedností a motorické funkce 128 // 7.1 Specifické poruchy školních dovedností (poruchy učení) 128 // 7.1.1 Terminologické pojetí poruch školních dovedností // (specifických poruch učení) 128 // 7.1.2 Etiologie vzniku SPU 130 // 7.1.3 Lehká mozková dysfunkce (LMD) 132 // 7.1.4 Otázka laterality a SPU 133 // 7.2 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 135 // 7.2.1 Dyslexie 135 // 7.2.2 Dysgrafie 136 // 7.2.3 Dysortografle 136 // 7.2.4 Dyskalkulie 137 // 7.2.5 Dysmuzie 139 // 7.2.6 Dyspinxie 139 // 7.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce 139 // 7.4 Charakteristika žáka s poruchami školních dovedností // a motorické funkce 140 // 7.4.1 Odlišnosti v psychomotorických funkcích 141 // 7.5 Chování žáků s poruchami školních dovedností // a motorické funkce 143 // 7.6 Organizace péče o žáky s poruchami školních dovedností // a motorické funkce 144 // 7.6.1 Organizační formy vzdělávání 144 // 7.6.2 Spolupráce školy s rodinou 145 // 7.6.3 Spolupráce rodiny s jinou institucí 146 //
8 Pervazivní vývojové poruchy 147 // 8.1 Vybrané pervazivní poruchy a jejich charakteristika 151 // 8.1.1 Dětský autismus 151 // 8.1.2 Atypický autismus 153 // 8.1.3 Rettův syndrom 155 // 8.1.4 Dětská desintegrační porucha 156 // 8.1.5 Aspergerův syndrom 157 // 8.2 Charakteristika projevů autismu 159 // 8.3 Edukace a rozvoj jedinců s autismem 162 // 9 Edukace a rozvoj nadaných žáků 166 // 9.1 Vymezení nadání a nadaných 166 // 9.2 Charakteristika nadaných dětí (žáků) 170 // 9.3 Problémy nadaných žáků 173 // 9.4 Diagnostika nadaných žáků 178 // 9.5 Edukace nadaných žáků 180 // 9.6 Nadaný žák v českém školství 182 // 10 Speciálně pedagogické intervence u osob s dernencí 187 // 10.1 Syndrom demence 187 // 10.2 Prevalence demence 192 // 10.3 Klasifikace demencí 194 // 10.4 Diagnostika demence z pohledu pomáhajících profesí 195 // 10.5 Symptomy u poruch kognitivních funkcí 199 // 10.6 Alzheimerova nemoc 206 // 10.6.1 Klinický obraz Alzheimerovy nemoci 207 // 10.7 Edukační rehabilitace 211 // SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PRAXE U OSOB S VYBRANÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ A SOCIALNICH VZTAHU 225 // 11 Patologické jevy spojené s prostředím rodiny jako problém pro speciální pedagogiku 225 // 11.1 Poruchy ve výchově a funkcích rodinného prostředí 227 // 11.2 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) 231 // 11.3 Psychická deprivace v dětství 235 // 11.4 Rizikové faktory a sociální důsledky nevhodného // působení rodiny 236 // 11.5 Vybrané kazuistiky 239 // 12 Vývojové poruchy chování v dětském věku a dospívání 249 // 12.1 Terminologické pojetí poruch chování 249 // 12.2 Příčiny vzniku a rozvoje poruch chování 252 // 12.2.1 Biologické faktory 252 // 12.2.2 Psychické faktory 253 // 12.2.3 Sociální faktory 254 //
12.3 Klasifikace poruch chování 255 // 12.3.1 Poruchy chování podle stupně společenské nepřijatelnosti 255 // 12.3.2 Poruchy chování podle mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) 257 // 12.3.3 Poruchy chování podle převládající složky osobnosti .258 // 12.4 Poruchy chování a vývoj disociality 258 // 12.5 Vybrané poruchy chování a jejich klinické znaky 261 // 12.5.1 Lhaní 261 // 12.5.2 Vzdorovitost 262 // 12.5.3 Záškoláctví, útěky, toulání 262 // 12.5.4 Krádeže 263 // 12.5.5 Agresivní poruchy 264 // 12.6 Porucha aktivity a pozornosti (ADHD, ADD) 265 // 12.7 Možnosti práce s jedinci s poruchami chování 267 // 12.7.1 Speciálně pedagogická prevence 267 // 12.7.2 Ústavní a ochranná výchova ve školských zařízeních 269 // 12.8 Účinnost práce v případě poruch chování 271 // 13 Závislost a zneužívání psychoaktivních látek 273 // 13.1 Psychoaktivní látky 273 // 13.2 Poruchy vyvolané zneužíváním psychoaktivních látek 274 // 13.2.1 Akutní intoxikace 275 // 13.2.2 Škodlivé užívání 276 // 13.2.3 Syndrom závislosti 276 // 13.2.4 Odvykací stav 278 // 13.2.5 Psychotická porucha 278 // 13.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti na psychoaktivních látkách 278 // 13.4 Závislost a škodlivé užívaní alkoholu 281 // 13.5 Závislost a škodlivé užívaní vybraných nealkoholových látek 283 // 13.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence 286 // 13.6.1 Sociální důsledky alkoholové závislosti 286 // 13.6.2 Léčení alkoholové závislosti 287 // 13.6.3 Sociální důsledky závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách) 288 // 13.6.4 Léčení závislosti na nealkoholových psychoaktivních látkách (drogách) 289 // 14 Delikventní chování 291 // 14.1 K pojmům delikvent, delikvence, kriminalita 291 //
14.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost kriminálního chování 292 // 14.3 Osobnostní a psychické charakteristiky delikventů 297 // 14.4 Typologie delikventní subkultury 300 // 14.5 Možnosti práce s delikventními jedinci 305 // 14.5.1 Zacházení s odsouzenými 305 // 14.5.2 Probace a mediace 310 // 14.6 Účinnost terapie a práce s delikventy v rámci // penitenciárního procesu 310 // Použitá literatura 313 // Slovník používaných zkratek 328 // Jmenný rejstřík 329
cnb003603083

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC